Opština je raspisala konkurse za civilne organizacije: Više od 10 miliona dinara iz budžeta za nevladin sektor

  03 februar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Lokalna samouprava je 26. januara raspisala tri konkursa za finansiranje programa ili projekata nevladinih organizacija iz opštinskog budžeta.
Na konkurse projektima ili programima mogu da se jave nevladine organizacije koje su registrovane i imaju sedište ili ogranak na teritoriji opštine Bečej.

Prvi konkurs je namenjen za projekte podsticaja i razvoja socio-humanitarnih aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr) i biće raspodeljeno 1,25 miliona dinara.
Drugi konkurs je namenjen za programe i projekte takozvanih ostalih korisnika i nevladin sektor može da dobije ukupno 2 miliona dinara (oblasti su: podsticaj i razvoj privrednih delatnosti, razvoj lokalne zajednice, ekologija, zaštita životne sredine i zdravlja građana, afirmacija ljudskih i manjinskih prava, programi za obrazovanje, afirmacija demokratizacije lokalne sredine itd), dok na trećem konkursu imaju pravo da učestvuju udruženja s projektima iz oblasti kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i organizacijom manifestacija u oblasti kulture. Na tom konkursu biće raspodeljeno 7 miliona dinara.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Bečej: www.becej.rs, a konkursi su otvoreni svega 10 dana od dana objavljivanja na internet stranici opštine.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakama (zavisno od toga na koji se konkurs prijavljuje): „Javni konkurs za finansiranje programa ili projekata nevladine organizacije u oblasti socijalne zaštite“, „Javni konkurs za finansiranje programa ili projekata nevladine organizacije – ostali korisnici“ ili „Javni konkurs za finansiranje programa ili projekata nevladine organizacije – Kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i organizacija manifestacija u oblasti kulture“; Trg oslobođenja broj 2, 21220 Bečej preporučenom poštom ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Bečej (kancelarija broj 7).
O rezultatima konkursa predsednik opštine obaveštava učesnike u postupku u roku od 8 dana od dana utvrđivanja rezultata konkursa, a odluka o izboru programa ili projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Bečej se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Po donošenju odluke o izboru programa ili projekata nevladinih organizacija predsednik opštine na predlog Komisije za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije i u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u Pravilniku o načinu finansiranja programa ili projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Bečej, zaključuje ugovor.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci