Rekonstrukcija gradskog trga: Uskoro završetak radova na Pogači

  01 septembar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Bečejci će imati novi gradski trg godinu dana nakon početka radova, jer, prema rečima koordinatorke projekta izgradnje trga i načelnice Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor Milice Nešić, i izgradnja dve fontane na Pogači je u završnoj fazi – lepe se pločice i potom sledi provera instalacija – i za dve-tri nedelje izgradnja trga će biti okončana.

Potom još preostaje ozelenjavanje tog prostora koji se prostire na više od hektar zemljišta, kao i postavljanje mobilijara – kante za smeće, klupe, žardinjere – i ozelenjavanje. Ozelenjavanje trga će verovatno doći na red u oktobru mesecu, nakon konsultacije sa stručnjacima o optimalnom periodu za sadnju. Projektant piše i o važnosti ozelenjavanja trga. „Ozelenjavanje platoa trga u rešenju igra višestruku ulogu: stvaranje ugodnog mikroklimata za boravak na trgu, učvršćivanje fizičke kompozicije prostora, naglašavanje pravaca u prostoru i uvažavanje stečenih obaveza kroz planske i zakonske dokumente, i uslove Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Za drvorede su birane vrste na osnovu oblikovnog karaktera, boje, i one koje su zadate od strane Zavoda za zaštitu prirode u sklopu uslova izdatih za izradu urbanističkih planova. Sve vrste pogoduju II klimatskoj zoni u kojoj se trg nalazi, a raspored vrsta je napravljen u zavisnosti od položaja u odnosu na strane sveta (insolacija) i objekata koji trg oivičavaju. Zelene površine su predviđene da budu zatravljene i oivičene granitnim kockama 10x10 centimetara. Dva isečka između kružnica iz centralnog motiva predviđene su za sezonsko cveće, a jedan isečak za armiranu travu – otpornu na gaženje i habanje.“
Što se mobilijara tiče, lokalna samouprava bi trebalo da raspiše javnu nabavku za kupovinu klupa i kanti za smeće, međutim, Nešić nije mogla da odgovori na pitanje kad će javna nabavka biti raspisana i da li će mobilijar biti postavljen ove jeseni.
U projektu izgradnje trga navedeno je da „predviđeni urbani mobilijar čine klupe sa naslonom, klupe bez naslona i kante za otpatke. Kako su na postojećem rešenju trga već postavljene klupe sa naslonom (29 komada), one se moraju demontirati, sačuvati i vratiti kada se završe radovi na rekonstrukciji. Potrebno je ovaj broj klupa dopuniti u istom oblikovnom i koloritnom stilu sa postojećim do broja 50 komada. Klupe bez naslona takođe moraju biti stilski usklađene sa postojećim, i omogućiti udobno sedenje u oba smera. Potreban minimalni broj ovih klupa iznosi 40 komada, a ukoliko je moguće, da se vremenom dopuni do 60. Na dve klupe postaviti jednu kantu za otpatke – minimum 40 komada. Objekti će se postavljati prema važećoj opštinskoj Odluci o postavljanju montažnih i demontažnih objekata na javnim površinama“.
Zasad se ne zna da li će 29 klupa  biti vraćeno na trg, ili će one biti postavljene na neke druge lokacije u gradu.
Potrebno je, zatim, na trgu postaviti i saobraćajnu signalizaciju, s obzirom na to da je Pogača pešačka zona – saobraćaj je zabranjen i za bicikliste i za vozače motora.
Pravi utisak o trgu građani će moći da steknu kada na tom prostoru bude postavljeno kompletno osvetljenje, koje je izrađivač projekta zamislio i kao scenografiju: „Tu je, na kraju, i osvetljenje koje je višeznačajno, jer osim osvetljavanja trga, deo je scenografije prostora. U zavisnosti od događaja i režima korišćenja, centralni motiv je moguće osvetliti na različite načine uz pomoć tri visoka reflektora (h=10 metara), koji bacaju svetlost na najveću kružnicu, različitim intenzitetom. Svetlo na ovom prostoru iskorišćeno je na još jedan način: kao svetlosni stub koji izvire iz zemlje i zamenjuje elemenat spomenika. Ovu svetlosnu skulpturu u skladu sa tehničko-tehnološkim razvojem moguće je modifikovati vremenom, te je predviđeno da ćemo jednog dana imati projekcije svih dosadašnjih spomenika sa prostora trga u određenim vremenskim sekvencama. Pored tri visoka reflektora i svetlosne skulpture, u osi pešačkog pravca ulica Glavne i Braće Tan predviđeno je dvostrano osvetljenje na stubovima (h=4,5 metara) u osi pešačkog pravca. Zatim osa opštinska zgrada – spomenik Petru I Karađorđeviću, osa Novosadska – ulaz u katoličku crkvu i pešačka staza pored opštinske zgrade i zadužbine baronice Eufemije Jović osvetljava se slobodnostojećim jednostranim kandelabrima (h=3 metra) koji tangiraju staze, jednostrano, a u osi opštinska zgrada – spomenik, tangira obe strane staze naizmenično. U stazi dijagonale od crvenog behatona postavlja se podno dvostrano osvetljenje u ivici staze, jedno naspram drugog“.

Rokovi

Izgradnja „nove Pogače“ započeta je 15. septembra 2016. godine, a rok za izvođenje radova je bio 210 kalendarskih dana – taj rok je istekao 12. aprila, međutim, po ugovoru, dani kada je izvođač radova pauzirao zbog zime, nisu uračunati, te je prvobitni rok produžen za oko 45 dana. I taj rok je okončan krajem maja.
Vrednost projekta je 111,15 miliona dinara (bez PDV-a).
Izvođač radova rekonstrukcije trga, firma „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, koja predvodi konzorcijum izvođača u kom su i „Put-invest“ d.o.o. iz Sremske Kamenice, „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada, „Intec“ iz Novog Sada i „Ekonomistelektro“ iz Beočina, gradi i fontane, jer je opština od Uprave za javne nabavke dobila saglasnost za zaključivanje ugovora o izgradnji fontana neposrednom pogodbom.
Ugovor o izgradnji fontana (Ugovor o javnoj nabavci nepredviđenih radova na rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju) je predsednik opštine zaključio sa direktorom firme „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca 12. maja, a predmet ugovora je izvođenje radova na izgradnji centralne i parterne fontane na pešačkom platou na Trgu oslobođenja. Radovi su ugovoreni na osnovu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke.
Cena izgradnje fontana je 16,6 miliona dinara (sa PDV-om 20 miliona dinara). Ta cena je fiksna i sadrži i „sve zavisne troškove izvođenja predmetnih radova sa nabavkom i ugradnjom materijala, troškove organizacije gradilišta, troškove osiguranja, troškove zaključenja ugovora kao što su eventualni troškovi overe, uvoza, carine, trošak dobijanja sredstava obezbeđenja, troškove dolaska i smeštaja lica i personala i troškove dnevnice kao i sve ostale nepomenute zavisne troškove potrebne za uspešno izvršenje predmetne nabavke. Cena u sebi obuhvata i svaki trošak na izvođenju radova koji može nastati iz razloga koje Izvođač nije predvideo, a koji se odnose na izvođenje radova“, piše u ugovoru.
Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvede u roku od 85 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.
Garantni rok za izvedene radove iznosi 24 meseca računajući od dana izvršene primopredaje svih izvedenih radova, s tim da je za ugrađenu opremu i materijal dužina roka identična kao i garancija proizvođača opreme.
Po projektu rekonstrukcije trga planirane su dve fontane, jedna ispred gradske kuće, a druga na platou ispred pravoslavne crkve.     

Vrednost projekta

Rekonstrukcija Pogače po-drazumevala je tri projekta: premeštanje kipa Pobede sa gradskog trga na kej na Tisi kod grba grada, izgradnju toplovoda preko gradskog trga i samu rekonstrukciju trga. Ta tri projekta su objedinjena u jedan.
Glavni projekat rekonstrukcije trga izradila je firma „Via inženjering“ iz Novog Sada 2013. godine. Potom je projekat izmenjen i dopunjen (ugovor o tome je potpisan u avgustu 2015. godine), reč je o dopuni tehničke dokumentacije projektom vrelovoda koji je izradio „Gama pro inženjering“, arhitektonsko-konzervatorskim projektom pre-meštanja spomenika izrađenim od Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, objedinjenom tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije, izmenama pozicija u osvetljenju, izmenama pozicija u građevinskom delu projekta itd.
Nadzor nad realizacijom projekta obavlja firma „Tesla sistemi“ iz Beograda koji nastupa sa biroom za projektovanje „Bia-projekt“ iz Novog Sada.
Rekonstrukcija trga finansira se iz kredita. Ugovor o kreditu namenjenom za rekonstrukciju Pogače lokalna samouprava zaključila je sa Unikredit bankom u septembru 2014. godine. Reč je o ukupnom iznosu od 135 miliona dinara. Prema ugovoru potpisanom 2014. godine, fiksna kamatna stopa kredita je 5,40 %, efektivna 5,64% godišnje, a period mirovanja kredita je 24 meseca.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci