Evropski dan žrtava krivičnih dela: Unapređenje prava žrtava i svedoka

  23 februar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Misija OEBS-a u Srbiji i Delegacija Evropske unije u Srbiji, u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, održale su u petak konferenciju u Beogradu kako bi obeležile Evropski dan žrtava krivičnih dela.

Ove organizacije su predstavile radni tekst nacrta Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2019–2025 godine.

Cilj nacionalne strategije je unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za garantovanje prava žrtava u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Konkretno, Strategija i njen akcioni plan predviđaju uspostavljanje Nacionalne mreže koja će obuhvatati pravosuđe, policiju, institucije socijalne i zdravstvene zaštite, kao i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama i svedocima.

Radni tekst Strategije izradila je Radna grupa Ministarstva pravde uz stručnu i tehničku pomoć Misije OEBS-a u Srbiji, u okviru trogodišnjeg projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji finansira Evropska unija. Izrada nacrta Nacionalne strategija finasirana je sredstvima Evropske unije u vrednosti od 1,5 miliona evra.

,,Prema podacima Evropske komisije za 2017. godinu, 15 % ili čak 75 miliona ljudi u Evropskoj uniji je bilo žrtva nekog krivičnog dela.  Obaveza je države da svako ko je doživeo nesreću da postane žrtva dobije podršku koja odgovara njegovim potrebama i koja mu je dovoljna da prevaziđe ili bar umanji traumu viktimizacije.  U tom cilju, izrada Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela postavljena je kao prioritet, kome je Ministarstvo pravde pristupilo posvećeno, odgovorno i efikasno,” istakao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

Ilić je ukazao da je Akcioni plan za Poglavlje 23, kao jedan od najvažnijih zadataka, prepoznao uspostavljanje sistema podrške žrtvama i svedocima.  

,,Imajući u vidu da ova oblast zahteva jedinstven pristup pravosudnih institucija, ali i brojnih drugih državnih organa i organizacija civilnog društva sa kojima država dolazi u kontakt, prepoznata je potreba za uspostavljanjem jednog koordinisanog sistema podrške kako bi žrtva sa jedne strane imala pristup ujednačenim, dostupnim i kvalitetnim uslugama podrške, a sa druge strane da se obezbedi optimalna iskorišćenost postojećih, kako ljudskih, tako i materijalnih resursa,” istakao je državni sekretar.

On je naglasio da je najzahtevniji korak u realizaciji ove strategije, ali i korak koji će doneti najveći boljitak za građane u odnosu na trenutno stanje, uspostavljanje mreže službi za podršku žrtvama i svedocima na teritoriji cele Repubike Srbije.

,,Realizacija ove Strategije će omogućiti postojanje i praćenje preciznih podataka o broju i strukturi pružalaca, kao i programima koje nude. Kroz posedovanje preciznih podataka obezbediće se kvalitetnije planiranje sredstava neophodnih za funkcionisanje sistema,” istakao je Ilić.

„Nadamo se da će ova nova Nacionalna strategija o pravima žrtava krivičnih dela, kao i prateći Akcioni planovi, pomoći da se ojača i konsoliduje sistem zaštite prava žrtava, na dobrobit svih građana Srbijeˮ, izjavila je na događaju zamenica šefa Delegacije EU Mateja Norčič Štamcar.

„Radni tekst nacrta Nacionalne strategije i javna debata ključni su koraci ka izgradnji delotvorne i u potpunosti funkcionalne nacionalne mreže podrške žrtvama,ˮ izjavio je šef Misije OEBS-a u Srbiji ambasador Andrea Oricio.

Oricio je dodao da je cilj uvesti mehanizme koji će ohrabriti žrtve i svedoke da svedoče, tako što će smanjiti rizik od sekundarne viktimizacije i eliminisati strah od odmazde.

„Misija OEBS-a u Srbiji radi u bliskom partnerstvu sa akterima u Srbiji kako bi se uspostavio efikasan institucionalni okvir, u skladu sa međunarodnim standardima. Imajući to u vidu, Misija je pružila pomoć srpskim institucijama, posebno Ministarstvu pravde, u kreiranju modela podrške žrtvama i svedocima u Srbiji na sistematičan način, kroz izgradnju i poboljšanje postojećih kapaciteta,” rekao je Oricio.

Pored članova Radne grupe, konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva za evropske integracije, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Pravosudne akademije, drugih državnih institucija, organizacija civilnog društva, kao i predstavnici drugih međunarodnih organizacija i diplomatskih misija.

Predstavljanje osnovne strukture i temeljnih principa Nacionalne strategije pratila je diskusija o radnom tekstu nacrta, u sklopu javne debate pre njenog usvajanja od strane Vlade Srbije. Nacionalnu strategiju pratiće odgovarajući akcioni plan za prve tri godine njenog sprovođenja.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci