Budžetski inspektor kontrolisao poslovanje Turističke organizacije: Nepravilnosti u radu: nije poštovan Zakon o javnim nabavkama

  22 decembar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Nakon letos održanog prvog Festivala na vodi „Tanderbal“ koji je organizovala Turistička organizacija Bečej (TO Bečej) koju je osnovala lokalna samouprava, u medijima je postavljeno pitanje o načinu poslovanja Turističke organizacije, o tome da li je ona imala plan javnih nabavki za 2017. godinu i da li je organizovala postupke javne nabavke.

Potom je budžetski inspektor opštine Bečej Đorđe Popov po nalogu predsednika opštine obavio kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava TO Bečej od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine.
Nakon inspekcijske kontrole naloženo je budžetskom korisniku TO Bečej, da primeni tri mere: da striktno namensko planira i koristi sopstvena sredstva, da striktno primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama i da striktno primenjuje Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.
Budžetski inspektor navodi razna plaćanja iz TO Bečej, pre svega u vezi sa „Tanderbalom“, u ukupnom iznosu od 3,7 miliona dinara.
Navode se plaćanja, recimo, agencijama, koje nekoliko meseci nakon završetka „Tanderbala“ više ne postoje (o tome u antrfileu teksta), tu su zatim plaćanja Radničkom univerzitetu Novi Bečej u iznosu od 294.690 dinara – majice sa obostranom štampom, 890 komada – te faktura za Magazin Dani iz Subotice na 66.500 dinara (za reklamu na televiziji i spot u sklopu „Tanderbala“).
Budžetski inspektor navodi i plaćanja za omladinsku zadrugu „Ratarac“ iz Bečeja u sledećim iznosima: 165.000, 300.000, 90.000, 54.000 i 50.400 dinara.
Inspektor piše da je TO Bečej izvršila rashode za selidbe i prevoz u iznosu od 659.400 dinara, bez dokaza o tome da ugovorena cena nije viša od uporedive tržišne cene, što je suprotno odredbama člana 39 stav 3 Zakona o javnim nabavkama. Plaćanje je izvršeno na osnovu računa omladinske zadruge „Ratarac“ Bečej, piše budžetski inspektor i dodaje da je usluga transporta obavljena za potrebe prevoza u vreme „Tanderbala“.
Budžetski inspektor je kontrolisao 32 računa, među kojima su i računi za Vode Vojvodine, „Elektroliv“, Hidroprojekt Milan Đatkov, „Sweet system“, „Kartonaža“ iz Bečeja, „Enterijer Popović“ iz Bačkog Gradišta, Titel prevoz iz Kule, Kulturni forum iz Sremske Mitrovice, „Mobil sistemi“, „Audio konstruktor“, „Pime specijalni efekti“ iz Novog Sada itd.
Inspektor je prikazao kontrolisane račune do kraja avgusta meseca, a nakon tog vremena bilo je još računa, ali oni nisu bili predmet budžetske kontrole. Konstatacija inspektora je da je na osnovu kontrole uzorkovane dokumentacije utvrđeno da se evidencija ne vodi u skladu sa tačkama 41 do 44 Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.
Za oblast turizma je iz opštinskog budžeta obezbeđeno nešto više od 7 miliona dinara, a potom rebalansom budžeta ukupno 8,05 miliona dinara. Od početka godine do kraja avgusta (period koji je obuhvaćen nalazom budžetskog inspektora) TO Bečej je iz opštinskog budžeta potrošila 4.648.314 dinara i 612.334 dinara sopstvenih sredstava, ukupno 5.260.649 dinara. Najviše je potrošeno na plate, dodatke i naknade zaposlenih 1.544.267 dinara, slede zatim usluge po ugovoru u iznosu od 1.164.891 dinar.
Podsetimo da su u TO Bečej zaposlene četiri osobe: direktor – u vreme obavljanja budžetske kontrole vršilac dužnosti direktora bio je Goran Sadžakov, koeficijent plate 22,50 – administrator u turizmu, koeficijent 10,05, stručni saradnik za razvoj ekoturizma, nautičkog i sportskog turizma, lova i ribolova, koeficijent 10,05, i stručni saradnik za razvoj kulturnog, kongresnog i etno turizma, koeficijent 16,20. Po visini potrošenog novca slede usluge po ugovoru u iznosu od 1.164.891 dinar.
Što se troškova „Tanderbala“ tiče, drugim rebalansom opštinskog budžeta za tu manifestaciju predviđeno je 3.232.000 dinara, a do kraja avgusta je potrošeno 3.005.851 dinar, od toga 2.038.390 dinara za usluge po ugovoru.
TO Bečej je do kraja kontrolisanog perioda potrošila 8,26 miliona dinara od ukupno planiranih 11,28 miliona.

Dodatni prihodi

Budžetski inspektor je konstatovao da je TO Bečej indirektni budžetski korisnik, ali ostvaruje i sopstvene prihode, ali u Odluci o budžetu opštine Bečej za 2017. godinu prihodi iz ovog izvora finansiranja i iz drugih izvora na podračunu sopstvenih sredstava nisu planirani, međutim, odredbom Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, obuhvaćen i taj izvor kao izvor finansiranja. Dakle, sve prilive koje TO Bečej ostvaruje obavljanjem dodatnih aktivnosti na tržištu, neposredno ostvaruje preko svog podračuna sopstvenih sredstava, ne podračuna redovnog poslovanja preko kojeg indirektni budžetski korisnik prima sredstva iz budžeta od nadležnog direktnog korisnika, smatraju se dodatnim prihodima.
Rashodi koji se finansiraju iz sopstvenih, to jest dodatnih prihoda, moraju da budu u visini procenjenog ostvarenja ovih sredstava. „Imajući u vidu da se, po odluci o budžetu, rashodi čije je izvršenje planirano iz sopstvenih izvora ne mogu izvršavati na teret budžetskih sredstava, u tom smislu je potrebno posebnu pažnju posvetiti planiranju sopstvenih sredstava i time obezbediti nesmetano izvršavanje rashoda iz ovih izvora“, piše u nalazu budžetskog inspektora.
Inspektor je naveo i da je Plan javnih nabavki TO Bečej za 2017. godinu donet 29. avgusta i nije objavljen na Portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od dana donošenja, što je suprotno odredbi člana 51 stav 3 Zakon o javnim nabavkama.
Budžetski inspektor započeo je kontrolu poslovanja TO Bečej 4. septembra i okončao je 30. novembra. Nalaze kontrole budžetski inspektor je uputio Turističkoj organizaciji, predsedniku opštine i načelniku Odeljenja za finansije opštine Bečej.
Novinar Bečejskog mozaika je od TO Bečej tražio podatke o programu 4: Razvoj turizma, gde se navodi da je za troškove putovanja potrošeno 514.862 dinara, a za usluge po ugovoru 1.164.891 dinara. Zatraženi su podaci i u vezi sa troškovima „Tanderbala“, naime, u zapisniku budžetskog inspektora se navodi da je za usluge po ugovoru potrošeno 2.038.390 dinara, te koji su troškovi nastali u vezi sa „Tanderbalom“ nakon perioda koji obuhvata kontrola budžetskog inspektora, to jest za šta su, kome i koliko novca stigli računi nakon 31. avgusta do danas i da li su ti računi plaćeni, međutim, do zaključenja ovog broja novina nisu svi podaci dostavljeni redakciji.
S druge strane,19. septembra je tadašnji v.d. direktora TO Bečej Goran Sadžakov rekao da je cena trodnevnog festivala na vodi – „Tanderbal“ koji je od 4. do 6. avgusta održan u organizaciji Turističke organizacije opštine Bečej uz podršku lokalne samouprave bila 5,8 miliona dinara.
Istakao je da je festival većim delom finansiran iz opštinskog budžeta, 4,3 miliona dinara, a pokrajinski sekretarijati za poljoprivredu i kulturu su na konkursima obezbedili 1,09 miliona dinara, dok je Turistička organizacija uložila 442.500 dinara.
Sadžakov je odgovorio na pitanje o tome da li je bilo zarade od „Tanderbala“, rekavši da nije, već su prihodi – pre svega od izdavanja prostora ugostiteljima – potrošeni namenski. Prema njegovoj oceni, festival na vodi je za tri dana posetilo oko 15.000 ljudi.

Agencije

U zapisniku budžetskog inspektora Đorđa Popova o kontroli poslovanja Turističke organizacije Bečej piše da je agenciji „Gold voice“ iz Čačka plaćeno 490.000 i 316.000 dinara.
Pretragom sajta Agencije za privredne registre novinar Bečejskog mozaika je utvrdio da je ta PR agencija za organizovanje koncerata iz Čačka brisana iz registra Agencije. Kao početak obavljanja delatnosti navodi se 14. januar 2016. godine, datum prestanka obavljanja delatnosti je 26. oktobar 2017, a datum brisanja PR agencije iz registra je 27. oktobar 2017.
Agenciji „Mugos“ iz Beograda plaćeno je 143.000 i 299.000 dinara, inače, PR agencija za poslovne aktivnosti „Mugos“ Beograd, takođe je brisan iz registra Agencije za privredne registre. Datum početka obavljanja delatnosti „Mugosa“ je 22. april 2016. godine, datum prestanka obavljanja delatnosti je 30. novembar 2017. a datum brisanja iz registra 4. decembar iste godine, potvrđuju podaci sa internet sajta Agencije za privredne registre.
Tu je, zatim, i Damir Bahaya PR agencija za poslovne aktivnosti „Bahaya“ Beograd. Datum početka obavljanja delatnosti te PR agencije je 6. jul 2017. godine, a kao datum privremenog prekida obavljanja delatnosti navodi se 29. septembar 2017. godine. Agencija je radila nešto više od dva meseca, a njoj je TO Bečej platila 152.000 dinara.
Interesantno je da na adresi koja je navedena kao adresa Damir Bahaya PR agencija za poslovne aktivnosti „Bahaya“ Beograd, a to je Sanska 25 u Beogradu, pre nekoliko godina se nalazilo „Bahaya“ d.o.o. privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu, koje je, kako se navodi na sajtu Agencije za privredne registre, u likvidaciji.
Na istom sajtu se navodi i da je ta „Bahaya“ osnovana u avgustu 2007. godine, a da je brisana iz registra u maju 2009. Vlasnik tog privrednog društva bio je Abdullah Bahaya iz Sirijske Arapske Republike.

Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije opštine je 26. septembra dostavio redakciji Bečejskog mozaika specifikaciju troškova „Tanderbala“ i tada je naveo da je na konferenciji za novinare 19. septembra predstavljen troškovnik manifestacije, ali je do tada prispelo preko 90% računa koje je trebalo platiti, a za ostatak je izvršena projekcija mogućih troškova. Tada  je objavljeno da je Tanderbal koštao 5,8 miliona dinara, međutim, naveo je v.d. direktora Turističke organizacije, nakon uvida u sve plaćene račune i utvrđivanja pravog stanja troškova organizacije festivala utvrđeno je da je festival koštao 5,59 miliona dinara.

Specifikacija troškova

Prema specifikaciji troškova, najviše novca, 1,4 miliona dinara, potrošeno je za angažovanje muzičkih grupa i DJ-eva („Riblja čorba“, Ivana Peters, „In progress“, „Plavi ptičić“, „Fingerbang“, „Lóci játszik“, 5 DJ-eva), za zakup opreme za tri dana plaćeno je 490.000 dinara (bina – ozvučenje i rasveta i iznajmljivanje 70 kompleta klupa i stolova), troškovi transporta bili su 824.377 dinara (troškovi transporta u vezi sa promocijom na sajmovima u Budimpešti i Beogradu, po 4 dana, troškovi prevoza na manifestaciju Dani Vojvodine u Beogradu, 5 dana, troškovi prevoza u vezi sa promocijama u gradovima u Vojvodini i u Beogradu, lepljenje plakata u opštinama udaljenim 50-70 km, prevoz stolova, klupa, tendi, prevoz grla za konjijadu...). Za usluge informisanja potrošeno je 772.000 dinara (štampanje flajera, štampanje i izrada banera, izrada i štampanje majica, promotivni materijali kao što su tri video spota, promocija na društvenim mrežama, troškovi emitovanja na radio stanicama, troškovi emitovanja i propaganda na TV mreži, izrada i postavljanje bilborda bez naknade zakupa, štampanje plakata, marketinške usluge), stručne usluge po ugovoru koštale su 85.000 dinara (ugovor o privremenim i povremenim poslovima za dva meseca za jednu osobu). Za usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo plaćeno je 140.265 dinara (usluge nabavke i pripreme ribe za takmičenje u kuvanju riblje čorbe, hrana za organizatore i izvođače, hrana i piće na sajmovima za goste i izlagače u Beogradu i Budimpešti). Trošak za reprezentaciju bio je 331.649 dinara (hrana i piće za organizatore, volontere, radioničare, izviđače, VIP goste, izvođače, pehari i medalje, suveniri i pokloni, nabavka 50 posuda za riblju čorbu, 50 poklon paketa za takmičare u kuvanju riblje čorbe, itd). Za kupovinu administrativnog materijala potrošeno je 35.000 dinara (materijali za radionice, itd.), za materijal za saobraćaj 58.000 dinara (benzin za čamce: za plivački maraton 15 čamaca, desetak čamaca za ljudski lanac, čamci za regatu, itd). Trošak za materijal za obrazovanje, kulturu i sport bio je 602.021 dinar (materijal za vatromet, kupovina 70 tendi, paviljona i šatora, nabavka prsluka za spasavanje, nabavka opreme za sportske aktivnosti, prostirke za jutarnje vežbanje, baklje za ceremoniju otvaranja, ogradice za brod maskotu), za ostale specijalizovane usluge obezbeđeno je 249.360 dinara (Savez za daljinsko i maratonsko plivanje,  Toi-toi wc, usluge  vatrometa). Za sve navedeno potrošeno je ukupno  5,01 milion dinara, a za ostale manje troškove, kako se navodi u specifikaciji, još 585.492 dinara (sredstva za higijenu, namirnice za gastro radionice i začini za poklon pakete, troškovi osiguranja, troškovi telefona, troškovi za učesnike regate, lučka kapetanija, suveniri za dalju prodaju, itd). U troškovniku je Sadžakov naveo da je iz budžeta opštine Bečej obezbeđeno ukupno 4.061.164 dinara, od toga je iz osnovnog budžeta Turističke organizacije potrošeno 1.146.694 dinara, a iz rebalansa opštinskog budžeta 2.914.470 dinara.

K.D.F.


Naslovi

Popularni Članci