Lokalni akcioni plan za mlade: Usvojene izmene plana

  12 januar 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U vreme dok mladi i stari napuštaju Srbiju, dok je jedan od sigurnijih načina da mladi dobiju posao članstvo u stranci ili makar simpatizerstvo – i za vreme ranijih vlasti/režima je bilo slično, ali ne ovoliko očigledno, mada se i tada jasno videlo da, recimo, u opštinskoj zgradi radi više generacija istih porodica – Skupština opštine Bečej je 28. decembra usvojila revidirani Lokalni akcioni plan za mlade opštine Bečej od 2018. do 2021. godine.

Na teritoriji opštine Bečej, po poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, trebalo bi da živi oko 7.400 osoba starosti od 15 do 30 godina, mada taj podatak danas, krajem 2017. godine, ne odgovara realnom stanju.

Istraživanje

Inače, prema istraživanju za potrebe izrade LAP za mlade, mladi u Bečeju svoju opštinu posmatraju kao zajednicu sa prosečnim mogućnostima za mlade. U odnosu na druge opštine i gradove u okruženju, procenjuju da im Bečej pruža podjednake mogućnosti kao i druge opštine. Mladi u Bečeju ističu da su zadovoljni mogućnostima obrazovanja u svom mestu, njegovom dostupnošću i kvalitetom, a škola i obrazovanje se ističu kao važan faktor za lični razvoj. Takođe, mladi ocenjuju da su mogućnosti za bavljenje sportom, njegova ponuda i raznovrsnost na vrlo visokom nivou. Osim toga, mladi ocenjuju da postoji dovoljan broj raznovrsnih mesta za izlaske. Prepoznaje se uloga udruženja i Kancelarije za mlade i ističe se njihovo postojanje kao važno kako za lični razvoj, tako i za razvoj cele zajednice, piše u LAP.
S druge strane, donekle u koliziji s navedenim, mladi u opštini Bečej smatraju da su najveći problemi u opštini nezaposlenost mladih i nedostatak radnih mesta, nezainteresovanost, pasivnost apatija i pesimizam, nedostatak prostora za mlade, vršnjačko nasilje i opšta bezbednost mladih.
Kako bi se poboljšao kvalitet života u opštini, mladi predlažu povećan nivo rada na sledećim prioritetnim poljima: zdravlje, zapošljavanje i obrazovanje.
U istraživanju za potrebe izrade LAP, mladi su popunjavanjem anketnog listića ispitivani o informisanosti, uključenosti i stavovima o prioritetima omladinske politike na nivou lokalne zajednice i o potrebama na nivou aktivnosti.
Istraživanjem je obuhvaćeno 270 mladih uzrasta od 15 do 30 godina.
Najveći deo uzorka ispitanika koji su učestvovali u istraživanju su nezaposleni mladi ljudi, čak 83,5%, što je delom uslovljeno time što najveći deo uzorka čine upravo mladi koji su još u procesu školovanja uzrasta do 18 godina (učenici i studenti), piše u LAP za mlade. Nakon obrade anketnih listova dobijeni su rezultati koji kazuju da veliki deo ispitanika nije informisan o radu Kancelarije za mlade, čak 44,4%, a o tome da li su upoznati sa realizacijom Lokalnog akcionog plana za mlade 73% ispitanika je izjavilo da uopšte nije informisano, dok je direktnim učešćem ili iz nekog medija tek jedna četvrtina mladih informisana. Na pitanje o tome koliko često imaju priliku da dobiju informacije o realizaciji LAP-a za mlade i radu Kancelarije za mlade 27,8% ispitanika je izjavilo da nije zainteresovano, 28,5% da nikada ne dobija informacije i da moraju sami da ih potraže, dok je tek 5,6% mladih izjavilo da informacije dobija redovno. Načini informisanja mladih o radu Kancelarije za mlade i procesu realizacije LAP-a su lokalni mediji (79 od ukupnog broja ispitanika), 53 njih navodi prijatelje kao izvor i tek mali broj anketiranih učenički parlament, društvene mreže, porodicu i lokalna udruženja mladih.

Informisanje

Istražena je i mogućnosti unapređenja informisanosti mladih, a odgovori su bili da je neophodna bolja promocija rada Kancelarije za mlade, smatraju da je važna promocija u školama. Osim škole kao izvora informacija, mladi favorizuju informisanje i širenje vesti  kroz medije.
„Informisanje mladih kao proces i kao instrument za unapređenje kvaliteta života, znanja, veština i mogućnosti zapošljavanja se ističe kao veliki izazov ne samo u Bečeju i drugim opštinama i gradovima republike, već i na nivou Evrope. Istraživanje pokazuje da je pored blagog porasta informisanosti mladih o postojanju i radu KZM taj procenat još uvek na polovini populacije. Pored razvijenih elemenata informisanja mladih koji su bili postavljeni kao tačke razvoja u prethodnom LAP-u (aktivna fejsbuk stranica, komunikacija i saradnja sa medijima) elementi informisanosti trebaju biti dalje i konstantno održavani“, navodi se u LAP-u.
Izrađivači LAP-a ocenjuju da je sprovođenje akcionog pana koji je bio na snazi u prethodnom periodu donelo blagi pomak u kvalitetu života i aktivnostima za mlade na nivou opštine Bečej.
U procesu revizije Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bečej, utvrđeno je postojanje potrebe za unapređivanjem aktivnosti, kao i za dodavanjem nove prioritetne oblasti koja se odnosi na međusektorsku saradnju na nivou opštine.
Kao prvi prioritet navodi se informisanje mladih, jer dobro osmišljeno i kvalitetno postavljeno informisanje mladih daje rezultate skoro u svim ostalim poljima – zdravlje, zapošljavanje, obrazovanje, kultura, slobodno vreme... Analiza istraživanja za potrebe LAP-a govori da mladi generalno nemaju dovoljno razvijenu svest o važnosti informisanja za njihovo funkcionisanje i život uopšte. Podizanje svesti o važnosti informisanja i kao i bolja promocija aktivnosti za mlade trebaju biti zadatak ne samo Kancelarije za mlade već svih aktera koji se direktno ili indirektno bave mladima i u čijem je opisu rada informisanje mladih, piše u LAP-u.

Radna grupa

Odlukom predsednika opštine formirana je radna grupa od 15 članova za izradu, to jest revidiranje prethodnog LAP za mlade: predsednik radne grupe je bio Dejan Terzić, tada član Opštinskog veća zadužen za područje sporta i omladine (dao je ostavku na funkciju člana Veća), Dane Mandić, koordinator Kancelarije za mlade opštine Bečej, Saša Marić, saradnik u Kancelariji za mlade, Ivona Božović, direktorica Centra za socijalni rad Bečej, Dejan Petković iz Policijske stanice Bečej, Margarita Berček, psiholog, OŠ „Zdravko Gložanski“, Nada Vukanić, psiholog, Ekonomsko-trgovinska škola, Dobrila Đin, koordinatorka Kancelarije za romska pitanja opštine, Aleksandar Đekić, predsednik Bečejskog udruženja mladih, Olivera Dunđerski, predstavnica Ekološke mreže „Panonika“, Mikloš Silađi iz KMV – Umetničko takmičenje srednjoškolaca, Edvin Ferenc iz MKD „Petefi Šandor“, Andrej Mihajlović, specijalista kliničke biohemije, Dom zdravlja Bečej, Marinko Momčićević ispred odbojkaškog kluba „Libero“ Bačko Gradište i Katarina Kurčubić, Udruženje građana „Kognicio“.
Interesantno je da u radnoj grupi nije bilo novinara, mada je jedan od važnih segmenata u LAP upravo informisanje mladih.

Kultura

Naredni prioritet je kultura i slobodno vreme mladih, oblast koja obuhvata širok dijapazon aktivnosti, a koje pružaju mogućnosti za kvalitetan razvoj ličnosti, formiranje kulturnih i društvenih vrednosti.
Što se zdravlja tiče, konstatuje se da u odnosu na celokupno stanovništvo mladi su najmanje ugroženi zdravstvenim problemima, tako da kod njih više pažnje treba obratiti na promociju zdravih stilova života i prevenciju bolesti nego na lečenje. U proceni prioritetnih oblasti, mladi su kao drugi najveći prioritet ocenili upravo oblast zdravlja.
Bezbednost mladih je jedna od prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade, te je cilj LAP-a podizanje nivoa saobraćajne kulture, prevencija elektronskog nasilja i podizanje nivoa opšte bezbednosti.
U oblasti obrazovanja potrebno je razvijanje svesti o značaju učenja kod mladih, pospešivanje participacije mladih u obrazovnom sistemu, podizanje kapaciteta lokalnih udruženja i organizacija da se bave neformalnim obrazovanjem i stvaranje uslova za kvalitetno i stručno realizovanje programa neformalnog obrazovanja u skladu sa potrebama mladih.
Potrebno je obratiti posebnu pažnju i na rad sa osetljivim grupama mladih, jer je činjenica da ne postoji dovoljan broj programa koji su namenjeni svim kategorijama osetljivih grupa mladih. Takođe, neophodno je povećati svest mladih o pravima i potrebama osetljivih grupa. Potrebno je unapređenje položaja mladih iz osetljivih grupa, povećanje nivoa informisanosti mladih o pravima i potrebama mladih iz osetljivih grupa, kreiranje aktivnosti i usluga iz različitih oblasti, prilagođene mladima iz osetljivih grupa, razvijanje svesti mladih o uvažavanju različitosti i tolerancije, unapređenje rodne ravnopravnosti.

Zapošljavanje

U oblasti zapošljavanja prepoznat je problem nedovoljnog nivoa edukacije o preduzetništvu kao načinu samozapošljavanja, što je jedan od uzroka nerazvijenog preduzetničkog duha mladih u našoj sredini, zatim i nedovoljna informisanost mladih o programima za podsticanje zapošljavanja, programima prekvalifikacija i dokvalifikacija i konkursima. Prioritetne mere trebalo bi da budu podrška programima usmerenim na povećanje zapošljavanja i promocija i podrška razvoju preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih.
Posebno je istaknuta važnost međusektorske saradnje, jer sama priroda institucionalne brige o mladima upućuje na intersektorski rad i oslanjanje više sektora na zajednički cilj.
U LAP-u piše da će realizacija tog dokumenta biti zasnovana na godišnjim operativnim planovima, koji će biti razvijeni u periodu oktobar-decembar tekuće godine za narednu godinu. Operativni planovi sadržaće detaljnu razradu aktivnosti, potreban budžet i indikatore za praćenje na osnovu kojih će se proceniti uspešnost realizacije LAP-a.

R.M.Naslovi

Popularni Članci