Odštampajte ovu stranicu

Krajem prošle godine okončana izgradnja gradskog trga: Koliko je koštala nova Pogača?

  12 januar 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Rekonstrukcija bečejskog trga, nekadašnje Pogače, današnjeg Trga oslobođenja, započeta je 15. septembra 2016. godine, nakon što su 15. avgusta predsednik opštine Dragan Tošić i Ivan Plazonić, direktor firme „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, koja je bila nosilac radova konzorcijuma izvođača u kom su bili i „Put-invest“ d.o.o. iz Sremske Kamenice, „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada, „Intec“ iz Novog Sada i „Ekonomistelektro“ iz Beočina, potpisali ugovor o rekonstrukciji trga.

Vrednost projekta bila je 111,15 miliona dinara (133.386.201 dinar sa PDV-om), a rok za izvođenje radova 210 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Potom je, 12. maja 2017. godine, predsednik opštine potpisao ugovor sa istim izvođačem („Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca) o izgradnji fontana na trgu, to jest Ugovor o javnoj nabavci nepredviđenih radova na rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju. Predmet ugovora je bio izvođenje radova na izgradnji centralne i parterne fontane na pešačkom platou na trgu. Radovi su ugovoreni na osnovu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke. Cena izgradnje fontana je bila 16,6 miliona dinara (sa PDV-om 20 miliona dinara). Izvođač se obavezao da ugovorene radove uradi u roku od 85 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao. Garantni rok za izvedene radove iznosi 24 meseca računajući od dana izvršene primopredaje svih izvedenih radova, s tim da je za ugrađenu opremu i materijal dužina roka identična kao i garancija proizvođača opreme.
Rokovi rekonstrukcije trga (bez fontana) od 210 kalendarskih dana i izgradnje fontana od 85 kalendarskih dana nisu striktno poštovani, ukoliko krajnjim završetkom posla smatramo datum primopredaje okončanih radova, 12. decembar 2017. godine.
Naime, nakon što je rekonstrukcija trga, započeta u drugoj polovini septembra 2016. godine, ugovorom preciziran rok je istekao 12. aprila 2017. godine, međutim, po ugovoru, dani kada je izvođač radova pauzirao zbog zime nisu uračunati, te je prvobitni rok produžen za oko 45 dana, a i taj rok je okončan krajem maja 2017. godine. Sredinom juna meseca (16. jun) na rekonstruisanom trgu (bez fontana, zelenila i mobilijara) održan je muzički festival „Bečej noću“ koji je organizovala lokalna samouprava i kojim je obeležen, kako je rečeno, završetak rekonstrukcije trga.
Nakon festivala „Bečej noću“ započeta je izgradnja fontana. Fontane su puštene u rad oko sredine septembra 2017. godine.
Ugovor o javnoj nabavci usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju trga opštine Bečej zaključen je 2013. godine između opštine Bečej i „Via inženjering“ d.o.o. iz Novog Sada. Time je opština poverila posao firmi iz Novog Sada da izradi projektnu dokumentaciju, to jest glavni projekat za rekonstrukciju trga opštine Bečej, vrednosti 2.980.000 dinara bez PDV-a. U avgustu 2015. godine sa „Via inženjeringom“ zaključen je i ugovor o doradi projekta, vredan 390.000 dinara bez PDV-a.
Nadzor nad realizacijom projekta obavljala je firma „Tesla sistemi“ iz Beograda koja je nastupala sa biroom za projektovanje „Bia-projekt“ iz Novog Sada. S njom je ugovor potpisan 11. avgusta 2016. godine, na vrednost 3,79 miliona dinara bez, to jest 4,55 miliona dinara sa PDV-om. Po cenama iz ugovora cena izgradnje novog trga, s izradom projekta i nadzorom trebalo bi da bude ukupno oko 163 miliona dinara sa PDV-om.
Pre početka rekonstrukcije trga, opštinske vlasti najavile su da će cena tog velikog projekta biti oko milion evra. S obzirom na to da taj poduhvat nije mogao biti finansiran iz opštinskog budžeta, opština je uzela kredit, ugovor o kreditu je zaključen u septembru 2014. godine sa Unikredit bankom na iznos od 1,13 miliona evra po srednjem kursu Narodne banke, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita nije mogao da premaši iznos od 135 miliona dinara. Kako je navedeno, kredit je bio namenjen za finansiranje projekta rekonstrukcije trga u Bečeju sa izgradnjom vrelovoda DN150, radi povezivanja magistralnih vrelovoda „sever” i „jug”.
Rok raspoloživosti kredita je produžen do 30. juna 2017.  Do 30. juna 2017. godine „povučeno“ je 823.635 evra, izvršen je prenos novca firmi „Put-invest” PZP d.o.o. iz Bačkog Petrovca i plaćen je PDV. Obaveze po tom kreditu su krajem juna 2017. godine bile 99,5 miliona dinara, piše u poslednjem izveštaju o izvršenju budžeta opštine koji je usvojen na sednici Skupštine opštine krajem septembra meseca. Datum plaćanja poslednje rate kredita je u septembru 2023. godine.
Prema dokumentaciji redakcije Bečejskog mozaika koja je dobijena zahvaljujući Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – tražena je, između ostalog i dokumentacija o plaćanjima izvođaču radova od početka rekonstrukcije trga do dana dostavljanja odgovora na zahtev (sredina novembra meseca 2017. godine), i o tome koliko je ostalo još za plaćanje do konačne cene – plaćanja su obavljena 2016. i 2017. godine.
Po kartici pozicije plana i podacima Uprave za trezor, od 1. januara do 31. decembra 2016. godine je plaćeno: 31. avgusta je opština platila avans za usluge po ugovoru od 2.277.000 dinara („Tesla sistemi“), 25. oktobra za usluge nadzora, I privremena situacija, plaćeno je 774.000 dinara za „Tesla sistemi“, 16. novembra za I privremenu situaciju plaćen je PDV u iznosu od 1.445.775 dinara, istog dana, takođe za I privremenu situaciju 7.228.875 dinara za „Put-invest“ PZP Bački Petrovac, 13. decembra za II privremenu situaciju plaćeno je 840.493 dinara za PDV, istog dana, takođe za II privremenu situaciju 4.245.666 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, a 13. decembra još jednom je plaćeno za II privremenu situaciju 631.260 dinara za „Tesla sistemi“ iz Novog Beograda, 27. decembra plaćen je PDV na građevinske radove u iznosu od 4.222.302 dinara, a istog dana za trg, za III privremenu situaciju 21.629.770 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 29. decembra za trg, za IV privremenu situaciju plaćeno je 5.109.674 dinara za PDV i još 25.636.889 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca. U toku 2016. godine obavljena je isplata ukupno 74,04 miliona dinara, sa PDV-om.
Po kartici pozicije plana i podataka iz Uprave za trezor, od 1. januara do 31. oktobra 2017. godine plaćeno je: 23. januara za uslugu priključenja 254.081 dinara Elektroprivredi Srbije i istog dana 468.000 dinara za „dopuna projekta – trg“ „Via inženjeringu“ iz Novog Sada, 8. maja je za trg, za V privremenu situaciju obezbeđeno 9.894.696 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, istog dana je, takođe za trg, za V privremenu situaciju plaćeno 1.941.499 dinara PDV-a, kao i 8.143.575 dinara za trg, za VI privremenu situaciju za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca i 1.606.251 dinar PDV-a za VI privremenu situaciju, 1. juna je plaćena VII privremena situacija za trg u iznosu od 7.953.129 dinara za „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca i istog dana 1.590.625 dinara za PDV za VII privremenu situaciju, 9. juna 1.667.078 dinara je plaćen PDV na avans za izgradnju, istog dana je plaćen i iznos od 8.335.390 dinara firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca kao avans za izgradnju fontana, 29. avgusta su obavljena plaćanja PDV-a u iznosu od 803.390 dinara, za trg, za VIII privremenu situaciju 8.279.730 dinara firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 1.653.546 PDV-a na građevinske radove, 4.016.951 dinar za trg, za IX privremenu situaciju firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 7. septembra obavljena su plaćanja za X privremenu situaciju za trg u iznosu od 3.862.029 dinara firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, 769.285 dinara za PDV za X privremenu situaciju, 18. oktobra plaćeno je 1.041.797 dinara PDV-a na građevinske radove, 5.208.985 dinara za I situaciju firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, za, kako piše „CENTR. i PE“, potom 20. oktobra istoj firmi još 6.431.956 dinara za XI privremenu situaciju i 1.276.311 dinara za PDV na građevinske radove. Od početka 2017. godine do kraja oktobra iste godine plaćeno je ukupno 75.198.312 dinara (sa PDV-om). U toku 2016. godine i 2017. do kraja oktobra za poslove za rekonstrukciju trga, zajedno sa nadzorom i PDV-om plaćeno je ukupno 149,2 miliona dinara. U kartici pozicije plana navodi se da je ostalo još 16,15 miliona dinara.
Firmi „Put invest“ PZP iz Bačkog Petrovca 2016. godine i do kraja oktobra 2017. godine plaćeno je ukupno 120,8 miliona dinara (bez PDV-a), a ugovor rekonstrukcije trga bio je vredan 111,5 miliona dinara, a fontane 16,6 miliona (bez PDV-a), dakle, trebalo je toj firmi platiti još oko 8 miliona dinara.
Procena je da će za potrebe rekonstrukcije trga (zajedno s projektom i nadzorom) biti potrebno ukupno oko 170 miliona dinara, bez mobilijara i sadnica.
Javno preduzeće Komunalac je 29. decembra pokrenuo postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku urbanog mobilijara procenjene vrednosti 2,5 miliona dinara, a rok podnošenja ponuda je bio 10. januar 2018. godine (dan pre štampanja ovog broja Mozaika). Želja je da se nabavi: 65 klupa sa naslonom, 17 klupa bez naslona i 40 komada kanti za otpatke.
O vrednosti sadnica na trgu (pedesetak sadnica različitog drveća i žbunje) u trenutku nastanka teksta redakcija Bečejskog mozaika nije imala podataka.
Podsetimo da po predračunu projekta rekonstrukcije trga (prva i druga faza radova – u drugoj fazi je predviđena izgradnja fontana) s kojim redakcija novina raspolaže, ukupna cena prve faze rekonstrukcije trga trebalo je da bude 112,24 miliona dinara (134,69 sa PDV-om), a druge faze 13,24 miliona dinara (15,88 miliona sa PDV-om).
Primopredaju novog trga izvođači i predstavnici lokalne samouprave obavili su 12. decembra ove godine.
U toku proleća na trg treba da budu postavljene klupe, držači bicikala i kante za smeće.

K.D.F.
(Opširnije na: http://becejski-mozaik.co.rs/specijali/10527-moze-li-novi-gradski-trg-da-utice-na-razvoj-grada-sta-su-becejci-dobili-za-milion-evra-i-kako-ce-biti-otplacen-opstinski-kredit)