Urbanistički projekat na javnoj raspravi: Supermarket umesto perona

  06 jul 2018
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)

Urbanistički projekat Bečejprevoza o izgradnji supermarketa i trafo-stanice na parceli 4925/9 u Bečeju u ulici Danila Kiša 10 od 2. jula je sedam radnih dana na javnoj prezentaciji u gradskoj kući.
Na pomenutoj parceli Bečejprevoza (privatna svojina), prema nezvaničnim informacijama novinara iz lokalne samouprave – iz Bečejprevoza zasad nismo uspeli da dobijemo niti zvaničnu, niti nezvaničnu potvrdu – trebalo bi da bude izgrađen supermarket „Lidl“ u toku 2019. godine.

Zemljište na kom bi trebalo da bude izgrađen supermarket,  obuhvaćeno katastarskom parcelom 4925/9 u katastarskoj opštini Bečej nalazi se u zoni centra (Danila Kiša 10), a izradi urbanističkog projekta je prethodila izrada geodetskog elaborata za parcelaciju parcele 4925/1, pa su unutar kompleksa postojeće autobuske stanice formirane dve nove građevinske parcele. Građevinska parcela na kojoj se nalazi objekat autobuske stanice je 4925/10, a građevinska parcela na kojoj se nalaze peroni i koja je predmet obrade urbanističkog projekta je 4925/9.

Autobuska stanica će se izmestiti na novu lokaciju, objekat autobuske stanice će promeniti namenu u skladu sa centralnom zonom u kojoj se nalazi, a umesto postojećih perona izgradiće se objekat supermarketa sa manipulativnim i parking površinama, trafo-stanicom i pratećom opremom (dizel elektro agregat i hidrocil). Za planirani kompleks nije predviđena fazna izgradnja, navodi se u urbanističkom projektu.

Površina katastarske parcele u okviru granice urbanističkog projekta je 7.770 kvadratnih metara i graniči se sa jugoistočne strane sa saobraćajnicom sa koje se planira kolski i pešački ulaz u sredini granice parcele. Sa ostalih strana je parcela okružena susednim parcelama.

Projektom se predviđa zgrada supermarketa u severnom delu parcele, a pored njega i trafo-stanica MBTS, tip C 1x630 (1000) kVA u južnom delu parcele sa obezbeđenim slobodnim prostorom ispred trafo-stanice. Sada se na toj parceli nalaze peroni.

Objekat supermarketa trebalo bi da bude prizeman, planirane veličine 36,89 m x 67,63 m.

Građevinska parcela ima trenutno dva postojeća kolska pristupa na ulicu Danila Kiša, ali promenom namene umesto dva postojeća planira se jedan kolski pristup širine 10,5 metara. Postojeći pešački prelaz u ulici Danila Kiša se mora izmestiti translatorno oko 11 metara dalje, a sadašnje pešačke komunikacije ka susednim objektima biće ukinute preko parcele na kojoj će biti izgrađen supermarket.

Što se parkiranja tiče, prema idejnom rešenju i urbanističkom projektu obezbeđeno je 125 spoljnih parking mesta, a od toga 7 parking mesta za osobe sa invaliditetom, dva mesta za roditelje sa decom.

U vezi sa zelenim površinama na parceli koja se nalazi u najužem centru grada, urbanističkim projektom predviđena je površina pod zelenilom od 1.037 kvadratnih metara, planirana je sadnja travnatih površina i dekorativnog niskog rastinja. Na parceli se planira izgradnja transparentne ograde (tipa legi) do dva metra visine.

Predviđeno je da će biti obezbeđeni uslovi za nesmetano kretanje dece, starih i osoba sa invaliditetom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima pristupačnosti („Sl. List RS“, broj 46/2013).

Takođe, pre početka gradnje, projektant je u obavezi da Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture dostavi na saglasnost urbanistički projekat koji sadrži urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije. Kod zemljanih radova, prilikom izgradnje objekata, stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture moraju da obave arheološku kontrolu radova. U slučaju da se prilikom zemljanih radova na izgradnji predmetnih objekata otkriju do tada neregistrovani nepokretni i pokretni arheološki nalazi, investitor je u obavezi da zaustavi radove i preduzme mere zaštite prema posebnim uslovima koje će izdati Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture i omogući stručnoj službi da obavi arheološka istraživanja i dokumentovanje na površini sa otkrivenim nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima.

Investitor je u obavezi da obezbedi sredstva za arheološki nadzor, iskopavanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobara koji uživaju prethodnu zaštitu u slučaju da se prilikom vršenja zemljanih, građevinskih i ostalih radova otkriju nalazi arheološkog lokaliteta ili dobra pod prethodnom zaštitom.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci