Strategije održivog razvoja opštine: Za reviziju 12.000 evra

  30 mart 2012
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opština Bečej je proteklih godina usvojila nekoliko akcionih planova i strategija koje se ne primenjuju i u većini slučajeva predstavljaju mrtvo slovo na papiru. Takav je slučaj i sa Strategijom održivog razvoja opštine koja je usvojena 2007. godine, a u koju su uneti ciljevi razvoja opštine na svim poljima života od 2007. do 2017. godine. Sredinom 2010. godine osnovana je opštinska radna grupa za preispitivanje postojećih strategija, pa tako i Strategije održivog razvoja, koja je napravila popis i donela zaključak da ne postoji sistem koji definiše ko, kada i na koji način radi strateške dokumente opštine, da u većini nema definisanih struktura i mehanizama monitoringa, evaluacije i finansiranja, i predložila da se postojeća Strategija održivog razvoja stavi van snage i da se započne izrada nove, u skladu sa nacionalnom strategijom održivog razvoja (učinak strategija na nivou republike je isti kao i lokalnih: nikakav).

Ipak, neće se praviti nova Strategija nego će se uraditi revizija i usaglašavanje postojeće sa strategijama viših nivoa, a taj posao je poveren Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka.
Ugovor o reviziji postojeće Strategije održivog razvoja, odnosno o realizaciji usaglašavanja ove strategije sa strategijama viših nivoa, u ponedeljak su potpisali direktor Regionalne razvojne agencije Bačka Srđan Vezmar i zamenik predsednika opštine Bečej, Budislav Medurić koji je rekao da je u proteklom periodu urađena analiza postojećih strategija u opštini Bečej i da je donet zaključak da Strategija održivog razvoja opštine Bečej nije više aktuelna jer se „institucionalni i pravni okvir promenio kao i realnost u opštini Bečej, te je došlo vreme da se ona preispita i usaglasi sa trenutnim stanjem“. On je naveo i da su neki od razloga zašto treba uraditi reviziju Strategije, zahtev Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj koja je to postavila kao uslov za sertifikaciju opštine, kao i da je usaglašenost prioriteta i ciljeva jedna od bitnih komponenti ukoliko opština želi da konkuriše za sredstva u pretpristupnim fondovima Evropske unije.
„Kao lokalna samouprava želimo da definišemo pravce razvoja i da pratimo da li tim pravcima idemo. Vrlo je bitno i da, ako Skupština opštine usvoji taj dokument, postoji mehanizam kontrole, izveštavanja i praćenja realizacije. Strategija će biti transparentna i bar jednom godišnje se mora preispitivati šta je od napisanog urađeno, šta nije i zašto nije, a i ako je potrebno, da se menjaju ciljevi. Lokalna samouprava privodi kraju izradu urbanističko-planske dokumentacije saglasno novom Zakonu o planiranju i sa ovom strategijom očekujemo da će opština Bečej biti interesantna za ulaganja, a cilj nam je da dovedemo što više investitora i da smanjimo broj nezaposlenih“, rekao je Medurić i dodao da će u revidiranoj strategiji biti definisani strateški prioriteti među kojima je i vodosnabdevanje.
Proces revizije lokane Strategije održivog razvoja treba da bude završen do kraja godine, realizovaće se u dve faze, a u budžetu opštine je za ovaj posao obezbeđeno 1.250.000 dinara.
„Prva faza revizije obuhvata usaglašavanje strategije sa strategijama i zakonodavnim okvirima koji su usvojeni na pokrajinskom i republičkom nivou, kao i na širem evropskom nivou. Očekujemo da će ovaj posao biti završen do kraja maja kada ćemo ga predložiti Skupštini na usvajanje. Druga faza je usaglašavanje revidirane strategije sa dokumentima koji će biti u toku godine usvojeni na pokrajinskom i nacionalnom nivou, tu pre svega mislim na Nacionalni plan regionalnog razvoja. Radićemo i na akcionom planu koji podrazumeva projektne aktivnosti koje će se sprovoditi i njihovim ostvarenjem ćemo ispuniti zacrtane prioritete koji će biti definisani u budućoj strategiji razvoja. Ne radi se o imaginarnim stvarima, nego o konkretnim projektima koji treba da budu sprovedeni na prostoru opštine. U tom planu identifikovaćemo koje su opštinske službe i pojedinci nadležni za sprovođenje projektnih aktivnosti. Projekcije ćemo praviti tako da jedna trećina sredstava bude iz opštinskog budžeta, jedna iz dostupnih evropskih fondova i jedna od pokrajine ili republike, jer nijedna opština ne može sama da finansira svoj razvoj iz opštinskog budžeta“, rekao je Vezmar.
On je rekao da će Strategija razvoja opštine Bečej biti prva strategija na prostoru Vojvodine i Srbije koja će biti usaglašena i sa Strategijom razvoja Evropske unije do 2020. i da je Razvojna agencija Bačka angažovana na uspostavljanju kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu.

LJ.M.

Naslovi

Popularni Članci