Biznismen Miodrag Kostić kupio „Viktorija grupu“: Preuzimanje kreditnih potraživanja „Viktorija grupe“

  20 jul 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Biznismen Miodrag Kostić kupio je kompaniju „Viktorija grupu“, objavili su 9. jula ujutro beogradski mediji i portali.

Potom je na sajtovima „MK grupe“ i „Viktorija grupe“ objavljeno identično saopštenje o tome da je „MK grupa“ započela proces preuzimanja bankarskih kreditnih potraživanja prema članicama „Viktorija grupe“.

„Sa kreditorima Victoria Group, MK Group je potpisala ugovor o preuzimanju njihovih kredita i očekuje da će taj postupak biti okončan u najkraćem roku“, piše u saopštenju i dodaje se da je direktor „MK grupe“ Dušan Radičević, izjavio da „zainteresovanost MK Group za preuzimanje potraživanja od kreditora Victoria Group predstavlja poslovnu priliku za dalji razvoj obe kompanije i čitavog srpskog agrara, kao i višestruku korist za sve uključene strane u ovom procesu“.

Procena vrednosti zemljišta

Kada se okonča proces preuzimanja „Viktorija grupe“, pa samim tim i bečejskog Sojaproteina, „MK grupa“ će postati vlasnik dve najveće firme koje posluju u oblasti poljoprivrede u Bečeju. Naime, 17. decembra 2015. godine PIK „Bečej“ je iz stečaja na licitaciji prodat „MK grupi“ Miodraga Kostića za 45,5 miliona evra.
Inače, samo zemljište u vlasništvu kombinata vredelo je 2015. godine, po procenjenoj tržišnoj vrednosti, od 32 do 40 miliona evra. Procenjena tržišna vrednost građevinskih objekata po radnim jedinicama bila je od 13 do 18 miliona evra, a procenjena tržišna vrednost postrojenja i opreme od 8 do 12 miliona evra (dokument „Analiza indikativnog raspona tržišne vrednosti 100% kapitala i imovine“ PIK-a iz januara 2015. godine).

Navodi se da „MK grupa“ posluje u 70 opština u Srbiji, predstavlja jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i regionu. „Sa 35 godina poslovanja u agraru, izrasla je u najveću vertikalno integrisanu kompaniju u tom sektoru u Srbiji i jednu od najvećih u ovom delu Jugoistočne Evrope. Obrađuje 30.000 hektara u zemlji i ujedno je najveći izvoznik žitarica u Srbiji. Prihod koji ostvaruje u segmentu agrara je preko 600 miliona evra. Od 2015. godine, proširila je poslovanje i na Sloveniju, Hrvatsku i Crnu Goru. Osim agrara, MK Group teži da se pozicionira i kao regionalni lider u oblasti hotelijerstva, turizma i bankarstva. Victoria Group, čija je osnovna delatnost trgovina i prerada uljarica sarađuje sa preko 300 poljoprivredih zadruga i 40.000 poljoprivrednika, a zapošljava preko 1.300 ljudi u kompanijama članicama: Sojaprotein, Victoriaoil, Victoria Logistic, Luka Bačka Palanka, Veterinarski zavod Subotica, SP laboratorija i Riboteks. Kompanija je od osnivanja investirala 260 miliona evra u kapacitete i modernizaciju svojih fabrika, zahvaljujući čemu je danas među najvećim neto izvoznicima Srbije, a proizvode od soje i suncokreta izvozi u preko 60 zemalja širom sveta. Od 2014. godine, kompanija je u procesu finansijskog restrukturiranja i reprograma otplate kredita, uz sprovođenje internih mera optimizacije poslovanja.  MK Group se odlučila za preuzimanje bankarskih potraživanja članica Victoria Group imajući u vidu sa jedne strane stratešku opredeljenost MK Group za dalja ulaganja u oblast poljoprivrede, i sa druge potencijal Victoria Grup da uz zdrav biznis model i finansijsku konsolidaciju ostvaruje dobre rezultate na domaćem i inostranom tržištu. O svim narednim koracima i detaljima saradnje javnost će biti blagovremeno obaveštena“, navedeno je u saopštenju 9. jula.

Vlasništvo

Novosti su 9. jula objavile i svoje saznanje da je „MK grupa“ platila avans 15. juna, dok bi do 15. jula trebalo da izmiri ostale obaveze, i to uglavnom prema bankama, od kojih je i kupila većinski deo ove kompanije, te da je cena zasad tajna.

B92.net istog dana je objavio da je „MK isplatila obaveze prema EBRD i delu bivšeg rukovodstva. Prema našim saznanjima, Kostićeva kompanija sada ima udeo od 67 odsto dok dosadašnji većinski vlasnici ’Viktorija grupe’ Milija Babović i Nandi zadržavaju paket akcija od 16,5 odsto. ’Viktorija grupa’ godišnje izveze robu za 178 miliona evra. Ranije je kompanija imala brz i snažan rast, ali je pre nekoliko godina ušla u probleme sa bankarima. ’MK grupa’ je i ranije upućivala ponudu za kupovinu šabačke kompanije. ’Viktorija grupu’ su pre 16 godina osnovali Stanko Popović, Milija Babović i Zoran Mitrović, ali tokom prethodnih godina kompanija se širila, menjala je i sedište i suvlasnike. Vlasničke udele stekli su, u međuvremenu, i EBRD (21,35 odsto) i Apsara limitid sa Kipra (11 odsto), dok po 22,55 odsto udela imaju Zoran Mitrović i Milija Babović. Preostalih 22,55 odsto ’Viktorija grupa’ je pre nekoliko godina otkupila od Stanka Popovića, pa je sama kompanija postala vlasnik njegovih akcija. Upućeni kažu da je kompanija zapala u probleme u poslovanju zbog nemogućnosti da povrati ili čak i da pokrene neke od svojih investicija, što ju je onda dovelo u situaciju da firme u njenom sastavu, poput Sojaproteina koji je jedinstven po tome što jedini proizvodi genetski nemodifikovanu soju u Evropi, opterećene visokim troškovima kamata, počnu da posluju sa gubicima, umesto sa profitom“.

Do 16. jula na internet stranici Agencije za privredne registre nije objavljena promena u vlasništvu kapitala „Viktorija grupe“.

Smanjen osnovni kapital Sojaproteina

Za Bečejce je svakako najinteresantnije poslovanje Sojaproteina koji je članica „Viktorija grupe“. Na Beogradskoj berzi su akcije Sojaproteina 12. jula prodavane po ceni od 195 dinara, a najviša cena akcija postignuta je 2007. godine, 6.699 dinara.

Inače, 30. juna je skupština Sojaproteina donela odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića dela gubitka.

Osnovni kapital firme do tada je bio 6.906.479.571 dinar, a 30. juna je u skladu sa odlukom Skupštine akcionara osnovni kapital smanjen radi pokrića dela gubitka u iznosu od 3.792.012.209 dinara, jer firma ne raspolaže dovoljnim sredstvima iz neraspoređene dobiti i rezervi koje se mogu koristiti za te namene. „Smanjenje kapitala Društva vrši se smanjenjem računovodstvene vrednosti akcija. Osnovni kapital Društva pre smanjenja iznosio je 6.906.479.571,16 RSD, podeljen na 14.895.524 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 463,661404 dinara. Ukupan osnovni kapital nakon smanjenja iznosi 3.114.467.362,09 RSD i podeljen je na 14.895.524 običnih akcija sa pravom glasa bez nominalne vrednosti, a sa računovodstvenom vrednošću od 209,0874656098033 RSD. Ovo smanjenje osnovnog kapitala uticalo je na smanjenje obračunske vrednosti akcija koja je pre ovoga iznosila 737,82 RSD, a nakon izvršenog smanjenja 332,36 RSD“.

Šta je „Viktorija grupa“?

Akcionarsko društvo „Viktorija grupa“ osnovano je 2001. godine. U okviru grupacije posluje deset kompanija članica, povezanih u poslovni sistem: Sojaprotein a.d. Bečej, „Victoriaoil“ a.d. Šid, „Victoria Logistic“ d.o.o. Novi Sad, „Fertil“ d.o.o. Bačka Palanka, Veterinarski zavod Subotica a.d, SP Laboratorija a.d. Bečej, Luka Bačka Palanka d.o.o, „Riboteks“ d.o.o., Ljubovija, „Victoria Phosphate“ d.o.o. Beograd i „Victoria Starch“ d.o.o. Zrenjanin.

U informatoru o Sojaproteinu na sajtu Beogradske berze se navodi da su realni tereti na imovini Sojaproteina A.D. instrumenti obezbeđenja po Ugovoru o dugoročnim kreditima od 25.03.2015. godine: 1. izvršna vansudska hipoteka na nepokretnostima: hipoteka na svim nepokretnostima u vlasništvu Sojaproteina upisanim u Listu nepokretnosti br. 2835, KO Bečej, List nepokretnosti br. 2714, KO Novi Sad, Listovima nepokretnosti br. 8502 KO Bačka Palanka - Grad i 7634, KO Bačka Palanka - Grad i Listu nepokretnosti br. 13939, KO Bečej. 2. Ugovor o zalozi pokretnih stvari (zalihe); 3. Ugovor o zalozi potraživanja (potraživanja iz kupoprodajnih i drugih ugovora); 4. Ugovor o zalozi pokretnih stvari.

Mišljenje revizora o poslednjem finansijskom izveštaju (2017) bilo je negativno, a osnova za negativno mišljenje je, recimo i to da je firma u 2017. godini ostvarila poslovni gubitak u iznosu od 106.957 hiljada dinara (2016. godine poslovni dobitak u iznosu od 515.548 hiljada dinara) i neto gubitak u iznosu od 6.505.526 hiljada dinara (2016. godine neto gubitak u iznosu od 383.049 hiljada dinara). Kratkoročne obaveze Društva na dan 31. decembra 2017. godine u iznosu od 10.783.344 hiljada dinara veće su od njene obrtne imovine koja iznosi 6.234.891 hiljadu dinara, za iznos od 4.548.453 hiljade dinara. „Pored toga, Društvo je garant za kredite povučene od strane povezanih pravnih lica u okviru Victoria Grupacije u iznosu od 22.316.260 hiljada dinara. Na dan 31. decembra 2017. godine Matično društvo ’Victoria Group’ a.d. Beograd, koje poseduje 50,94% vlasničkih udela u Društvu kao i ostale članice Victoria Grupacije su prekršile pokazatelje u vezi sa finansijskim obavezama dok je Sporazum o mirovanju duga članica Victoria Grupacije sa finansijskim poveriocima istekao na dan 31. decembra 2016. godine, što daje mogućnost finansijskim poveriocima da zahtevaju naplatu finansijskih obaveza od članica Victoria Grupacije na njihov zahtev. Pored toga, do datuma ovog izveštaja revizora, Matično društvo i ostale članice Victoria Grupacije nisu okončale pregovore sa poveriocima. Iz navedenih razloga, smatramo da primena načela stalnosti poslovanja u sastavljanju priloženih finansijskih izveštaja nije odgovarajuća. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji trebalo bi da sadrže reklasifikacije određenih bilansnih pozicija, kao i korekcije kojima se vrednost imovine svodi na nadoknadivu vrednosti i kojima se predviđaju sve obaveze koje mogu da se pojave po ovom osnovu, a kako bi se odrazila činjenica da bi Društvo moralo da realizuje svoja sredstva i izmiri svoje obaveze na način koji odstupa od njegovog redovnog poslovanja. Smatramo da bi krajnji iznosi mogli da budu materijalno drugačiji od onih koji su prikazani u priloženim finansijskim izveštajima Društva, ali se ti iznosi ne mogu utvrditi sa razumnim nivoom tačnosti. Po našem mišljenju, zbog značaja pitanja navedenog u pasusu Osnova za negativno mišljenje, priloženi finansijski izveštaji ne prikazuju istinito i objektivno, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izveštaje. Ostala pitanja Finansijski izveštaji Društva za 2016. godinu su bili predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u svom Izveštaju od 28. aprila 2017. godine izrazio mišljenje sa rezervom na ove finansijske izveštaje zbog ugrožavanja načela stalnosti poslovanja Društva“, piše u informatoru o Sojaproteinu na Beogradskoj berzi.

Priredio B.M. (Izvor: B92.net, „MK grupa“, Beta, Novosti, Beogradska berza)
Naslovi

Popularni Članci