Na sednici SO Bečej: Rebalans budžeta – prihodi 1,77 milijardi, deficit 96,6 miliona

  08 januar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Skupština opštine bi na današnjoj sednici trebalo da usvoji prvi rebalans opštinskog budžeta. Nakon rebalansa opštinski budžet bi trebalo da bude „lakši“ od planiranog za 24,5 miliona dinara.

Nakon prvih promena u lokalnoj kasi planirani prihodi i primanja budžeta opštine Bečej trebalo bi da budu 1.773.933.000 dinara umesto prvobitno predviđenog iznosa od 1.798.493.000 dinara.

Planirani budžetski deficit je nakon rebalansa 96,6 miliona dinara. Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 96.672.000 dinara, otplatu glavnice za uzete kredite u iznosu od 146.200.000 dinara i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 1.000 dinara obezbediće se iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 107.873.000 dinara i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 135.000.000 dinara, piše u rebalansu budžeta.

Razlozi za rebalans su odlaganje plaćanja poreza na zarade, povećanje plata...

U obrazloženju Odluke o prvom rebalansu budžeta opštine Bečej za 2020. godinu navodi se da su „prihodi budžeta za 2020. godinu planirani realno, imajući u vidu trenutnu situaciju i odlaganje pravnim licima i preduzetnicima plaćanje poreza na zarade (učešće u ukupnim prihodima budžeta iznosi 20,82%) i poreza na prihode od samostalne delatnosti (za paušalce učešće u ukupnim prihodima budžeta iznosi 0,58%, a za preduzetnike koji porez na dohodak utvrđuju samooporezivanjem učešće iznosi 1,76%)“.

Ostali prihodi u korist nivoa opština su smanjeni i njihovo učešće iznosi 0,94%.

Nenamenski transferi planirani su u istom iznosu prema uputstvu ministra finansija koji je bio opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Prilikom planiranja limita rashoda i izdataka za svakog budžetskog korisnika pošlo se od ostvarenja prihoda od januara do aprila 2020. godine i očekivanog priliva do kraja godine.

Ukupna masa sredstava za plate planirana je na bazi uputstva Ministarstva finansija na bazi stvarno postojećeg broja zaposlenih radnika i isplaćene mase za plate u 2019. godini.

Zbog odobrenog povećanja plata od novembra 2019. godine od Ministarstva finansija, a po zaključcima Vlade Srbije, uvećane su mase sredstava za plate u visini odobrenih procenata u 2020. godini.

U okviru drugih tekućih rashoda neophodna je dalja štednja ali i realno planiranje kako ne bi došlo do stvaranja docnji u plaćanju obaveza, piše u obrazloženju rebalansa i dodaje se da, kao i prethodnih godina, u prvom rebalansu budžeta za 2020. godinu nisu planirani obračun i isplate nagrada i bonusa osim jubilarnih nagrada.

Tvrdi se i da su svi rashodi planirani u skladu sa restriktivnom politikom koja se sprovodi u cilju održivog nivoa deficita.

Prednost u planiranju novih kapitalnih projekata data je postojećim projektima koji su fazi izgradnje i novim infrastrukturnim projektima.

Podsetimo i da je lokalna samouprava donela godišnji plan za postepeno uvođenje rodno odgovornog budžetiranja kod korisnika u 2020. godini.

Kome koliko sleduje?

Prihodi budžeta planirani su u iznosu od 1.438.242.000 dinara, od toga preneta sredstva su planirana u iznosu od 135.000.000 dinara, sredstva iz sopstvenih izvora planirana su u iznosu od 40.489.000 dinara, a sredstva sa viših nivoa vlasti u iznosu od 295.202.000 dinara, piše u obrazloženju rebalansa.

Struktura planiranih prihoda i primanja je sledeća: poreski prihodi 46,62%, donacije i transferi 27,45%, drugi prihodi 10,07%, primanja od prodaje nefinansijske imovine 9,28% i primanja od domaćih zaduživanja 6,58%.

Predložena sredstva Odlukom o prvom rebalansu budžeta u iznosu od 1.773.933.000 dinara raspoređena su na rashodnoj strani budžeta po namenama i korisnicima tako da u njihovoj strukturi rashodi za zaposlene učestvuju sa 13,59%, korišćenje usluga i roba sa 29,19%, otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja sa 0,18%, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima sa 2,95%, dotacije i transferi sa 9,06%, socijalna zaštita sa 2,51%, ostali rashodi sa 2,35%, osnovna sredstva sa 27,66%, zalihe robe za dalju prodaju sa 0,16%, otplata glavnice domaćim kreditorima sa 8,24% i sredstva rezerve sa 0,68%.

Za opremanje geotermalne bušotine oko 28 miliona

U obrazloženju rebalansa budžeta piše da u programu Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje opredeljena su sredstva u iznosu od 30.752.000 dinara, što iznosi 1,73% ukupnog budžeta.

Akcenat je stavljen na opremanje bušotine u Bečeju, predviđen iznos za to je 27.994.000 dinara.

U programa Komunalne delatnosti opredeljeno je ukupno 228.819.000 dinara, što iznosi 12,9% ukupnog budžeta.

Za javno osvetljenje opredeljeno je 9.500.000, za održavanje javnih zelenih površina 55.100.000, za održavanje čistoće na površinama javne namene 9.000.000 dinara, za zoohigijenu 38.600.000 dinara, od toga 11.200.000 iz programa zaštite životne sredine, za rekonstrukciju mreže za toplotnu energiju 9.920.000 dinara, za izgradnju rasvete na Petrovoselskom putu 5.300.000 dinara iz sredstava kredita, za projekat sanacije i izgradnje glavne crpne stanice otpadnih voda naselja Bečej 26.772.000 dinara, od toga iz viših nivoa vlasti 5.000.000, za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže sa crpnom stanicom u industrijskoj zoni – I faza 15.342.000 dinara, za izgradnja kanalizacije u Maloj Bosni 1.000.000 dinara iz viših nivoa vlasti, za izradu projekta za rekonstrukciju i izgradnju toplovodne distributivne mreže od bušotine do postojećih i novih potrošača 7.230.000 dinara, za radove na izmuljavanju i zacevljenju kanala u industrijskoj zoni 5.460.000 dinara, za izgradnju vodovodne mreže u industrijskoj zoni 4.100.000 dinara, za izgradnju vodovodne mreže u ulici Braće Čiplića u Bečeju 300.000 dinara, za izgradnju kanalizacije atmosferskih voda u ulici Rade Stanišića u Bečeju 5.550.000 dinara, od toga iz viših nivoa vlasti 5.000.000 dinara, za rekonstrukciju gradske pijace u Bečeju (I faza) 19.300.000 dinara, od toga iz viših nivoa vlasti 18.600.000 dinara i za izgradnju pomoćnog objekta postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Mileševo 10.585.000 dinara.

Za turističku promociju 8,6 miliona, a za zaštitu životne sredine 5,6 miliona

Kod programa Lokalni ekonomski razvoj opredeljeno je 500.000 dinara za finansijsku podršku za lokalni ekonomski razvoj samouprave ili 0,03% od ukupnog budžeta.

Za program Razvoj turizma planirano je 12.885.000 dinara ili 0,72% od ukupnog budžeta.

Za promociju turističke ponude planirana je potrošnja 8.693.000 dinara, od čega iz sopstvenih sredstava 2.483.000 dinara, a za Festival na vodi („Tanderbal“) 1.080.000 dinara.

Za projekat Mala marina predviđeno je 3.112.000 dinara iz kredita.

Za program Poljoprivreda i ruralni razvoj opredeljeno je 63.911.000 dinara, odnosno 3,6% budžeta prema programu koji je usvojen u 2019. godini i ugovorenim i započetim aktivnostima u 2019. godini.

Za program Zaštita životne sredine predviđeno je 5.600.000 dinara ili 0,31% budžeta, a akcenat je stavljen na aktivnost zaštite prirode u iznosu od 2.500.000 dinara, za upravljanje komunalnim otpadom predviđeno je 1.000.000 dinara, za upravljanje zaštitom životne sredine 1.100.000 dinara i za praćenje kvaliteta elemenata životne sredine 1.000.000 dinara.

Sredstva se mogu koristiti nakon što nadležno ministarstvo usvoji Program zaštite životne sredine.

Za ulice i puteve 336 miliona

Kod programa Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture opredeljeno je 336.183.000 dinara, odnosno 18,95% ukupnog budžeta, sredstva od viših nivoa vlasti iznose 153.252.000, a sredstva iz budžeta 182.931.000 dinara.

Novac je namenjen za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture u iznosu od 28.453.000 dinara, za javni gradski i prigradski prevoz 5.000.000 dinara, za projekat rekonstrukcije raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve koji je završen ostaje 350.000 za tehnički prijem, tu je zatim projekat rekonstrukcije ulice Zoltana Čuke do ulice Glavna u Bečeju u iznosu od 43.700.000 dinara, od toga 37.800.000 dinara je predviđeno iz dugoročnog investicionog kredita.

Projekat rekonstrukcija ulica Danila Kiša od Dositejeve do Glavne u Bečeju trebalo bi da košta 82.088.000 dinara, iz viših nivoa vlasti treba obezbediti 80.088.000 dinara.

Postavljanje tucaničkog zastora u ulicama V. Nazora, J. Tomića, Bolmanska, S. Panića, B. Brančića u Bačkom Petrovom Selu i Četkara u Bečeju (projekat iz 2019. godine) vredi 28.323.000 dinara, a finansira se iz kredita u iznosu od 28.073.000 dinara.

Projekat iz 2019. godine, nanošenje novog asfaltnog sloja u ulici u naselju S. Đurkića, P. Šandora, S. Čalenića i 1. maja u Bečeju vredan je 29.930.000 dinara i finansira se iz kredita u iznosu od 21.645.000 dinara i iz budžeta opštine u iznosu od 8.825.000 dinara.

Rekonstrukcija Zelene ulice u iznosu od 81.609.000 dinara finansira se iz budžeta (35.150.000) i iz viših nivoa vlasti (46.459.000).

Projekat iz 2019. godine je postavljanje dva autobuska stajališta sa grejanjem i hlađenjem u iznosu od 4.900.000 dinara.

Novi projekat je izgradnja pešačke staze u Botri u iznosu 7.500.000 dinara, od toga iz viših nivoa vlasti 7.100.000 dinara.

Rekonstrukcija tri autobuska stajališta (dva u Radičeviću i jedno u Bačkom Petrovom Selu) planirana je u iznosu od 4.300.000 dinara. Projekat rekonstrukcija puta kroz naselje Nestor Džilitov planiran je iz viših nivoa vlasti u iznosu od 10.000.000 dinara, a projekat sanacija mosta na Staroj Tisi – Bačko Gradište u iznosu od 9.905.000 dinara, od toga iz viših nivoa vlasti 9.605.000 dinara.

Za socijalnu i dečju zaštitu 67 miliona

Za program Predškolsko vaspitanje i obrazovanje opredeljeno je 165.827.000 dinara, odnosno 9,35% ukupnog budžeta za 2020. godinu.

Za funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja planiran je iznos od 146.680.000 dinara iz budžeta i iz viših nivoa 14.834.000 dinara, za izvođenje radova na rekonstrukciji PU „Labud Pejović“ u Bačkom Petrovom Selu 13.000, za postavljanje igrališta u objektu „Kolibri“ u Bečeju planirano je 4.300.000 dinara.

Za program Osnovno obrazovanje i vaspitanje opredeljeno je 83.917.000 dinara, odnosno 4,73% ukupnog budžeta za funkcionisanje osnovnih škola.

Kod programa Srednje obrazovanje i vaspitanje izdvojeno je 37.913.000 dinara, odnosno 2,13% ukupnog budžeta za funkcionisanje srednjih škola.

Kod programa Socijalna i dečja zaštita izdvojeno je 67.365.000 dinara, odnosno 3,8% u budžetu za 2020. godinu od čega je iz viših nivoa predviđeno 13.111.000 dinara, za jednokratne pomoći 25.593.000 dinara, za prihvatilište i druge vrste smeštaja 9.188.000 dinara, za dnevni boravak 3.308.000 dinara, za savetodavno-terapijske i socijalno edukativne usluge 1.047.000 dinara, za podršku Crvenom krstu 2.280.000 dinara, za podršku deci i porodicama 8.100.000 dinara, za uslugu ličnih pratilaca i koordinatora 4.000.000 dinara, za projekat za sprovođenje Operativnog plana za inkluziju Roma 800.000 dinara, za projekat Populaciona politika jedinice lokalne samouprave ukupno 13.049.000 dinara, od toga iz viših nivoa vlasti 10.830.000 dinara.

Za zdravstvenu zaštitu 20 miliona

Za program Zdravstvena zaštita izdvojeno je 20.074.000 dinara, odnosno 1,13% ukupnog budžeta za 2020. godinu, za funkcionisanje ustanove primarne zdravstvene zaštite 18.155.000 dinara, za mrtvozorstvo 1.400.000 dinara, a za sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje 519.000 dinara.

Sanacija i dogradnja muzeja

Kod Programa Razvoj kulture i informisanja opredeljeno je 143.978.000 dinara, odnosno 8,12% ukupnog budžeta za 2020. godinu, iz sopstvenih prihoda 14.463.000 dinara i iz viših nivoa vlasti 46.895.000 dinara, a ostatak u iznosu od 82.620.000 iz budžeta.

Za funkcionisanje lokalnih ustanova kulture izdvojeno je 54.991.000 dinara, za jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva 28.142.000 dinara, gde su predviđena sredstva iz viših nivoa 2.480.000 dinara, za javno informisanje opredeljeno je 8.250.000 dinara, a za izradu dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Mala zarda u Bačkom Petrovom Selu 960.000 dinara se prenosi iz budžeta za 2019. godinu.

Finansiranje projekta sanacije i dogradnje zgrade Gradskog muzeja u iznosu od 40.500.000 dinara planirano je iz viših izvora u iznosu od 40.000.000 dinara na konkursu, a za projekat digitalizacija bioskopa predviđeno je 6.720.000 dinara, od toga iz budžeta 2.220.000, a 4.500.000 dinara su sredstva pozorišta dobijena na konkursu, projekat sanacija krova Gradskog pozorišta trebalo bi da košta 4.415.000 dinara iz viših nivoa vlasti.

Za sportska udruženja, saveze i organizacije 25,4 miliona

Za program Razvoj sporta i omladine opredeljen je iznos od 100.563.000 dinara, odnosno 5,67%, iz budžeta 69.020.000 dinara, iz sopstvenih prihoda 23.543.000 dinara i iz viših nivoa 8.000.000 dinara.

Za podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima opredeljeno je 25.471.000 dinara, za funkcionisanje Sportskog centra 56.846.000 dinara, u čemu sopstvena sredstva ustanove iznose 23.543.000 dinara, za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u sportskom centru opredeljeno je 4.708.000 dinara, za projekat presvlačenja rukometnog igrališta u Bačkom Petrovom Selu 5.538.000 dinara, za rekonstrukciju kuglane u Bačkom Gradištu 4.000.000 dinara iz viših nivoa vlasti i za projekat pokrivanje tribina na Gradskom stadionu u Bečeju 4.000.000 dinara iz viših nivoa vlasti.

Za opšte usluge lokalne samouprave 428 miliona

Za program Opšte usluge lokalne samouprave opredeljeno je 428.205.000 dinara, odnosno 24,14% ukupnog budžeta za 2020. godinu.

Za funkcionisanje lokalne samouprave opredeljeno je 216.955.000 dinara, za funkcionisanje mesnih zajednica izdvojeno je 31.412.000 dinara, za otplatu glavnice i kamata 149.200.000 dinara, za opštinsko pravobranilaštvo 5.088.000 dinara, za funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina 250.000 dinara i za upravljanje vanrednim situacijama 25.300.000 dinara.

Za program Politički sistem lokalne samouprave planirano je 47.441.000 dinara, odnosno 2,67% ukupnog budžeta.

Za funkcionisanje Skupštine opštine potrebno je 16.664.000 dinara, a za funkcionisanje izvršnih organa opštine 30.777.000 dinara.

Za energetsku efikasnost nije opredeljen novac u budžetu.

R.M. (Tekst je objavljen u 799. broju Bečejskog mozaika 15. maja 2020. godine)

Projekat „Odluke u ime građana 2020“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali