Komunalne takse prihodi opštine: Od takse za isticanje firme više od 13 miliona

  08 januar 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U toku 2019. godine lokalna samouprava je naplatila 13,52 miliona dinara komunalnih taksi za isticanje firme na poslovnom prostoru, nešto manje nego 2018. godine, kada je prihodovala 13,86 miliona dinara.

Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 2019. godine iznosila je 49.926 dinara, a godinu dana ranije 139.651 dinar, dok je komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 2019. godine naplaćena u iznosu od 583.357 dinara, a 2018. u iznosu od 152.609 dinara, navodi se u odgovoru Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o prihodima od komunalnih taksi koje vodi Odeljenje za lokalnu poresku administraciju na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja redakcije Bečejskog mozaika.

Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima je od 1. januara 2018. godine ukinuta, te su 2018. i 2019. godine naplaćivane zaostale obaveze za tu taksu.

Prihodi opštine od tri komunalne takse 2019. godine bili su ukupno 14.155.102 miliona dinara, a 2018. godine 14.155.622 dinara.

Ko plaća takse?

Prihodi od naplaćivanja komunalnih taksi su izvorni prihodi opštine. Lokalne komunalne takse plaćaju se za isticanje firme na poslovnom prostoru, držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga ili drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, držanje sredstava za igru („zabavne igre“), korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja i za zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova.

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga i traje dok traje njihovo korišćenje.

Ukoliko se plaćanje obaveze propisuje mesečno, obaveza se utvrđuje za svaki započeti mesec, ukoliko se obaveza propisuje dnevno, obaveza se utvrđuje za svaki započeti dan.

Takse se ne plaćaju kada prava, predmete i usluge koriste državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave i drugi ukoliko je zakonom tako određeno.

Plaćanja takse su oslobođeni organi, organizacije i institucije Republike Srbije, organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinca lokalne samouprave, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, Crveni krst, privredni subjekat (preduzetnik) koji kao pretežnu delatnost obavlja stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti za koje je izdat odgovarajući sertifikat nadležnog ministarstva.

Na zahtev obveznika takse Opštinsko veće opštine Bečej može da smanji visinu takse organizatoru manifestacije od značaja za opštinu Bečej.

Lokalne komunalne takse se utvrđuju u godišnjem iznosu, odnosno srazmerno vremenu za korišćenje prava, predmeta i usluga.

Obveznik takse koja se naplaćuje u godišnjem iznosu dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse najkasnije do 31. marta u godini u kojoj se vrši utvrđivanje takse.

Obveznik takse koja se naplaćuje srazmerno vremenu za korišćenje prava, predmeta i usluga dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveza po osnovu takse nadležnom organu 15 dana od dana početka korišćenja prava, predmeta i usluga.

Ako obveznik takse ne podnese prijavu za korišćenje prava, predmeta i usluga, odnosno ne prijavi nastalu promenu, taksena obaveza se utvrđuje na osnovu podataka kojima raspolaže odnosno koje utvrdi organ.

Utvrđivanje i naplatu taksi obavlja Opštinska uprava.

Za isticanje firme i do 460.000 dinara godišnje

Novom opštinskom Odlukom o lokalnim komunalnim taksama početkom ove godine uvedene su lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji opštine Bečej i utvrđeni su obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja.

Donošenjem te odluke prestala je da važi prethodna odluka o komunalnim taksama, koja je menjana 2017, pre toga 2014. godine, a doneta je 2012. godine.

U važećoj odluci iznos takse za isticanje firme može da bude i 460.000 dinara godišnje – za isticanje firme su bili identični iznosi i u odluci iz 2012. godine.

Tarifa lokalnih komunalnih taksi varira od zone do zone.

Za isticanje firme na poslovnom prostoru plaća se taksa u godišnjem iznosu, po zonama (tarifni broj 1).

Bankarstvo, osiguranje imovine i lica, elektroprivreda, poštanske, mobilne i telefonske usluge, proizvodnja i trgovina naftom i derivatima nafte, proizvodnja i trgovina na veliko duvanskim proizvodima, kladionice, kazina, kockarnice, bingo sale i pružanje kockarskih usluga, noćni barovi i diskoteke plaćaju 460.000 dinara u ekstra zoni, 410.000 u prvoj, 370.000 u drugoj, 330.000 u trećoj i 270.000 u četvrtoj zoni.

Takse za velika pravna lica su 135.000 dinara u ekstra zoni, 120.000 u prvoj, 110.000 u drugoj, 100.000 u trećoj i 90.000 u četvrtoj.

Srednja pravna lica kao i preduzetnici i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara u ekstra zoni plaćaju 10.000 dinara, u prvoj 5.000, u drugoj 4.000, u trećoj 3.000 i u četvrtoj 2.000.

Takse pod tarifnim brojem 2 plaćaju se za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, prilikom registracije plaća se taksa u godišnjem iznosu.

Takse, zavisno od vozila, variraju od 730 dinara do 5.740 dinara. Vlasnici putničkih vozila i motocikala, osobe sa invaliditetom sa 80 i više procenata telesnog oštećenja ili kod kojih postoji oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta od 60 i više procenata, plaćaju komunalnu taksu u iznosu od 208,65 dinara.

Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za preuređena putnička vozila i bicikle sa pomoćnim motorom koje koriste osobe sa invaliditetom.

Opštinska uprava opštine Bečej putem organizacione jedinice nadležne za poslove lokalne poreske administracije dužna je da vodi evidenciju obveznika sa podacima o zaduživanju i kontrolu naplate komunalne takse iz ovog tarifnog broja.

Komunalna taksa ne plaća se za specijalna vozila javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština, kao i za ona vozila za koja se ne plaća naknada za upotrebu i korišćenje puteva, shodno Zakonu o putevima.

Taksa za korišćenje javnih površina

Taksa za tarifni broj 3 plaća se za korišćenje prostora na javnim površinama, odnosno ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata domaće radinosti, za postavljanje privremenih objekata za izvođenje zabavnih programa, odnosno za privremeno zauzimanje javne površine radi održavanja zabave, javne manifestacije i drugih predstava, priredbi i prezentacije proizvoda (sajam, cirkuske predstave, luna parkovi i druge zabavne priredbe i predstave), za postavljanje objekata kioska na javnim površinama za obavljanje delatnosti itd.

Takse se kreću od 50 do 6.000 dinara.

Za mesta za taksi vozilo godišnje 3.600 dinara

Za korišćenje obeleženih taksi mesta na taksi stajalištima plaća se taksa po taksi vozilu u godišnjem iznosu od 3.600 dinara.

Za korišćenje privremenih i povremenih parkirališta plaća se taksa u iznosu od 1.500 dinara.

Za korišćenje javnih površina za parkiranje i zaustavljanje lakih dostavnih vozila radi utovara i istovara robe u cilju snabdevanja prodavnica, plaća se taksa po vozilu, u iznosu za period do 30 dana 500 dinara, za period od 31 dana do jedne godine 2.000 dinara.

Takse za tarifni broj 4 su predviđene za držanje sredstava za igre kao što su: bilijar, fliper, sega-mega na TV-u, stoni fudbal, igre na računaru i slično – u mesečnom iznosu od 500 dinara.

Ako se aparati (računari) koriste višenamenski shodno registrovanoj delatnosti, obveznik plaća 70% iznosa iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 5 obuhvata takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, za postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja – plaća se 5 dinara dnevno po kvadratnom metru zauzete površine.

Taksa se plaća prilikom izdavanja dozvole za korišćenje pomenutih površina.

Taksa za tarifni broj 6 plaća se za zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova, prilikom izvođenja radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i drugih javnih površina itd. – kreće se od 20 do 100 dinara mesečno po zauzetom dužnom metru.

Ako se raskopavanje obavlja od 15. novembra do 1. marta taksa se uvećava za 50%.

Pri zauzimanju javnih površina koje zahteva zabranu kretanja vozila i pešaka i parkiranja vozila, dnevno po kvadratnom metru plaća se od 30 do 50 dinara.

Taksa se povećava za 50% ukoliko se dozvoljeni rok za raskopavanje, odnosno zauzimanje javnih površina produžava za 15 dana, a ukoliko se rok produži više od 15 dana, taksa se povećava za 100%.

Taksu u iznosu od 50% od predviđene tarife plaća izvođač radova ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne saobraćajne površine obavlja zbog izgradnje komunalne primarne infrastrukture.

Taksa se ne plaća ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne površine radi zbog rekonstrukcije kolovoza, trotoara ili druge javne saobraćajne površine, kao i prilikom izvođenja radova javnih komunalnih preduzeća u svrhu dovođenja objekata u funkciju i zbog izgradnje komunalne primarne infrastrukture.

R.M. (Tekst je objavljen u 800. broju Bečejskog mozaika 29. maja 2020. godine)

Projekat „Odluke u ime građana 2020“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali