Udruženje „Klackalica“ pomaže roditeljima: Pravni vodič za roditelje dece sa invaliditetom (5. deo)

  31 decembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U Pravnom vodiču za roditelje dece sa invaliditetom roditelji mogu da nađu mnoštvo korisnih informacija o zakonima, u oblasti zdravstva, obrazovanja itd. njihove dece. Reč je o hvale vrednom projektu i vodiču udruženja „Klackalica“ iz Novog Sada, čija je promocija planirana za februar mesec 2017. godine.

U tom vodiču o dodatnoj podršci za decu i o interresornoj komisiji navodi se da je dodatna podrška za dete zakonski regulisana Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku i da dodatna podrška obuhvata sve usluge iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja u skladu sa važećim zakonskim propisima i treba da omogući punu društvenu uključenost i napredovanje. Neke usluge spadaju u osnovnu i njih roditelji mogu da ostvare i bez obraćanja interresornoj komisiji, jer je to garantovano zakonima iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Ukoliko komisija obavlja procenu potreba deteta, treba roditelja da onbavesti o svim mogućim vidovima podrške iz sva tri sistema na koju dete ima pravo, a takođe i da konstatuje koje je vidove podrške ostvario dete pre obraćanja interresornoj komisiji.

Postupak procene detetovih potreba za dodatnom podrškom roditelj može da pokrene samoinicijativno ili u saradnji sa ustanovama u koje je dete uključeno.
Interresorna komisija, piše u vodiču, ima šest stalnih članova, tri zamenika članova i dva povremena člana, a radi u sastavu od tri stalna člana ili zamenika članova (pedijatar, školski psiholog i stručni radnik na poslovima socijalnog rada) i dva povremena člana.Postoji i koordinator interresorne komisije. On učestvuje u radu komisije,bez prava odlučivanja.

Na zahtev roditelja, u postupak procene može da se uključi osoba od poverenja, odnosno osoba koja dobro poznaje dete i koja svojim informacijama može da doprinese kvalitetnoj proceni potreba za dodatnom podrškom deteta (učenika).
Rokovi vezani za rad interresorne komisije na osnovu pravilnika o dodatnoj podršci su sledeći: sastanak komisije radi razmatranja zahteva održava se u roku od sedam dana od dobijanja zahteva. Komisija je dužna da u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva za pokretanje procene na obrascu 3 sačini zajedničko mišljenje Protiv mišljenja komisije roditelj, odnosno staratelj može izjaviti prigovor, u roku od osam dana od dana dostavljanja. Ne postoji rok za realizaciju dodatne podrške nakon izdavanja zajedničkog mišljenja interresorne komisije. To je veliki propust u pravilniku.

U Vodiču za roditelje navedena je lista najvažnijih zakona i pravilnika kojim su regulisana dečja prava u obrazovanju: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; Zakon o predškolskom vaspitanju; Zakon o osnovnoj školi; Zakon o srednjoj školi; Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu; Pravilnik o posebnom programu ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama; Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje; Pravilnik o bližim uslovima o ostvarivanju pripremnog predškolskog programa; Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika; Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa; Pravilnik o ocenjivanju u osnovnom vaspitanju i obrazovanju; Pravilnik o upisu u srednju školu; Pravilnik o ocenjivanju u srednjoj školi; Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

B.M.

Medijski projekat Bečejskog mozaika „Država, roditelji i deca sa invaliditetom“ sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali