musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Prodaja zemlje u zoni Komercijalne banje „Kompleks hotela“: Početna cena 7,4 miliona dinara

Do kraja maja meseca trebalo bi da se zna ko je kupio zemljište u zoni Komercijalne banje „Kompleks hotela“, čija je početna cena bila 7,4 miliona dinara. Tada bi trebalo da se zna da li će i ko graditi banju u Bečeju, na obali Tise.

Naime, Skupština opštine Bečej je na sednici održanoj 13. aprila raspisala oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej, parcele koja se nalazi u Bečeju u zoni Komercijalne banje „Kompleks hotela“ (parcela 5429/1 katastarska opština Bečej, gradsko građevinsko zemljište, pašnjak 1. klase, površine 1 ha 25 a 46 m², javne svojine opštine Bečej, upisane u LN broj 13771 k.o. Bečej kod RGZ – Služba za katastar nepokretnosti Bečej). Na oglas mogu da se prijave fizička i pravna lica u roku od 30 dana od dana javnog oglašavanja. Oglas je na internet sajtu opštine Bečej objavljen 23. aprila.
Na pomenutoj parceli je dozvoljena gradnja objekata u zoni „Kompleks hotela“ namene i po uslovima u skladu sa odredbama Plana detaljne regulacije komercijalne banje u Bečeju („Sl. list opštine Bečej“ br. 1/11 i 3/12). Obavezna je izrada urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.
Vrsta i namena objekata: glavni objekat hotel (kao slobodnostojeći objekat) u okviru hotela moguće je smestiti sve prateće sadržaje banjsko turističko-trgovinskih usluga (restorani, kafei, tretmani za relaksaciju i ulepšavanje, kao i pratećih sadržaja banjskih usluga i trgovine u svrhu turizma). Što se pratećih objekata tiče, nije dozvoljena izgradnja drugih objekata na parceli, sem ako su to bazeni (koji se ne obračunavaju u parametre izgrađenosti i iskorišćenosti parcele) zasene i prostorije za održavanje bazena. Pomoćne prostorije se moraju smestiti u okviru glavnog objekta.
Dozvoljeni indeks zauzetosti: maksimalni indeks zauzetosti 40% a minimalni 30%.
Dozvoljena spratnost i visina objekta: spratnost glavnog objekta je maksimalno P+6+Pk, a minimalno P+4.  Dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže kao i bazena, ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode.
Namena etaža u ovoj zoni utvrđuje se u odnosu na funkciju i način korišćenja objekata i to: podrum za pomoćne prostorije, suteren za ugostiteljsko-zabavne i pomoćne prostorije, prizemlje za poslovne i smeštajne prostorije, sprat za poslovne i smeštajne prostorije, potkrovlje za smeštajne prostorije.
Objekat bazena može biti u sklopu glavnog objekta ili kao odvojeni objekat kada je od glavnog objekta i od susednih parcela odmaknut minimum 4 metra.
Svi troškovi izgradnje objekata i priključaka na infrastrukturu padaju na teret kupca, odnosno investitora.
Kupac takođe ima obavezu da, na osnovu odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člana 88 Zakona o planiranju i izgradnji, u svojstvu investitora, plati naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta čija visina će se utvrditi posebnim rešenjem.
Kupac se obavezuje da kupljeno zemljište privede nameni izgradnjom objekata, u roku od 3 godine, računajući rok od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac u ovom roku ne privede zemljište nameni ili koristi kupljeno zemljište protivno nameni za koju mu je prodato, stiču se uslovi za raskid ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta. U tom slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime garantnog iznosa za učešće u postupku otuđenja građevinskog zemljišta.
Početna cena građevinskog zemljišta se utvrđuje u iznosu od 588,50 dinara/m², što je za površinu cele parcele ukupan početni iznos od 7.383.321 dinara, a na osnovu procene tržišne vrednosti nepokretnosti bečejske filijale Poreske uprave.
Ukoliko dva ili više ponuđača ponude isti iznos cene, odnosno zakupnine, prednost će imati ponuđač koji ponudi kraći rok isplate. Lice koje pribavlja građevinsko zemljište u svojinu, dužno je da isplati ugovorenu cenu građevinskog zemljišta jednokratno u celosti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta ili u najviše 30 mesečnih rata.
Opština Bečej, kao prodavac i kupac građevinskog zemljišta mogu, kao sredstvo obezbeđenja plaćanja na rate, da ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti ugovore uspostavljanje tereta hipoteke u visini ugovorene cene građevinskog zemljišta koje je predmet ugovora, revalorizovane u skladu sa odredbama ugovora i važećim propisima, do njene konačne isplate, a na nepokretnosti koja je predmet ugovora i u korist opštine Bečej.

R.M.

Last modified on
Rate this item
(0 votes)
back to top