musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Sledećeg vikenda u Bečeju: Liga i Trofej na Tisi

Kajakaši Bečeja su u dosdašnjem toku Mini-kajak lige Srbije nastupali u tri kola. U prvom kolu održanom u Beogradu u ekipnoj konkurenciji zauzeli su peto mesto od ukupno 19 klubova sa 58 osvojenih bodova, u drugom u Zabrežju su takođe bili peti sa 55 bodova, a u trećem kolu održanom minulog vikenda u Šapcu su bili takođe na petoj poziciji sa 56 osvojenih bodova.
Narednog vikenda, u subotu, 25. jula, na redu je i četvrto kolo koje će se održati u Bečeju s početkom u 11 časova.
Istog dana na programu je i 14. regata „Trofej Bečeja“.

V.F.

Read more...

Gorka limunada

  • Published inNegativ

Leto je, pauza u većini takmičenja bečejskih klubova, pa je stoga i tema ovog teksta osvežavajuća – sa blagim ukusom kore limuna.

Read more...

U Goranskom parku: Volonterski kamp

Međunarodni volonterski radni kamp „Come, pluck, kamp!“ koji organizuje Kancelarija za mlade opštine sa Ekološkom mrežom „Pannonica“ u Goranskom parku radi od 15. do 30. jula.
Tokom naredne dve nedelje 30 volontera iz nekoliko evropskih zemalja i Srbije imaju zadatak da „raskrče“ neuređene delove Goranskog parka.
Volonteri će učestvovati i u radu Letnjeg seminara ekologije „Palingenia longicauda“ (Tiski cvet), čije održavanje je najavljeno na istom mestu od 20. do 24. jula.

Lj.M.

Read more...

Pripreme za novu školsku godinu u dečjem vrtiću: Više dece, duže radno vreme, manje zaposlenih

Za narednu školsku godinu u Predškolsku ustanovu „Labud Pejović“ u Bečeju upisano je više mališana nego u prethodnoj školskoj godini, a rukovodstvo ustanove najavljuje i novosti u organizaciji rada koje će pogodovati mnogim roditeljima.
Prema rečima direktorice obdaništa Slađane Jović, od naredne školske godine dečji vrtić će imati novo radno vreme, od 5.30 do 15.30 časova, a novost je i to da se ove godine nije naplaćivao upis dece u predškolsku ustanovu.
„Predškolska ustanova je davalac usluga i mi svake godine prilikom upisa dece u vrtić anketiramo roditelje da vidimo koje su njihove želje i potrebe kada je reč o radu ustanove i uslugama koje pružamo“, rekla je Jović.

Read more...

Od januara do aprila: Tri nabavke za oko 4 miliona

  • Published inOgledalo

Po podacima iz opštinskog informatora koji je ažuriran početkom aprila meseca, lokalna samouprava je od januara do kraja marta 2015. godine započela i okončala tri javne nabavke male vrednosti.
Za nabavku kancelarijskog materijala je 10. marta zaključen ugovor vredan 2,8 miliona dinara (sa PDV-om) sa izabranim ponuđačem „Mali princ JAP Bečej, Jovana Matić PR“.
Usluga održavanja vozila 20. marta je dodeljena firmi „Motorflex-remont“ u vrednosti od 625.174 dinara, a 24. marta je zaključen ugovor sa firmom „Tisakop“, koja za potrebe opštinske kantine nabavlja bezalkoholna pića i druga dobra za 850.000 dinara.

B.M.

Read more...

Šta je predviđeno opštinskom odlukom o platama? - Nakon prestanka funkcije plata još tri meseca

  • Published inOgledalo

Skupština opštine je 25. juna donela odluku o platama i ostalim primanjima izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine. Odlukom se uređuje način utvrđivanja plata i ostalih primanja pomenutih osoba.
Pravo na platu ili naknadu, u skladu sa odlukom, imaju predsednik i zamenik predsednika opštine, predsednik i zamenik predsednika Skupštine opštine, članovi Opštinskog veća, zaštitnik građana – lokalna samouprava nakon odlaska s te funkcije prethodnog zaštitnika, nema novog ombudsmana – opštinski pravobranilac, načelnik i zamenik načelnika Opštinske uprave, sekretar i zamenik sekretara Skupštine opštine i pomoćnici predsednika opštine.
Plate izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih utvrđuju se na osnovu osnovice za obračun plate, koeficijenta koji se množi osnovicom, dodatka na platu, obaveza koje plaćaju po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

Osnovica za obračun

Osnovicu za obračun i isplatu plata određuje Vlada Republike Srbije.
Plata ili naknada isplaćuje se za rad u punom radnom vremenu, odnosno radnom vremenu koje se smatra punim.
Koeficijenti za obračun i isplatu plata izabranih i imenovanih lica iznose: 7,74 za predsednika opštine, 7,40 za zamenika predsednika opštine, 7,74 za predsednika Skupštine opštine, 7,40 za zamenika predsednika Skupštine opštine, 7,40 za zaštitnika građana, 7,20 za člana Opštinskog veća.
Koeficijenti za obračun i isplatu plata postavljenih osoba iznose: 14,85 za načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave, 14,85 za sekretara i zamenika sekretara Skupštine opštine, 14,85 za opštinskog pravobranioca i 13,95 za pomoćnika predsednika opštine.
Koeficijenti utvrđeni za zaposlena lica prema Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima iznose: 12,05 za samostalnog stručnog saradnika, 10,77 za višeg stručnog saradnika, 10,45 za stručnog saradnika, 9,91 za višeg saradnika, 8,95 za saradnika, 8,85 za visokokvalifikovanog radnika i višeg referenta, 8,74 za referenta i daktilografa, 8 za kvalifikovanog radnika, 6,40 za nekvalifikovanog radnika.
Koeficijent za imenovana, postavljena i zaposlena lica uvećava se po osnovu složenosti i odgovornosti poslova za dodatni koeficijent: 9 za imenovano i postavljeno lice, 8,40 za samostalnog stručnog saradnika, 8,20 za višeg stručnog saradnika, 5,75 za stručnog saradnika, 3,60 za višeg saradnika, 2,30 za saradnika i visokokvalifikovanog radnika, 1,20 za višeg referenta, 0,93 za referenta i daktilografa, 0,53 za kvalifikovanog radnika i 0,53 za nekvalifikovanog radnika.
Koeficijent utvrđen za postavljeno lice uvećava se po osnovu složenosti i odgovornosti poslova, dodatno se uvećava i to: načelniku Opštinske uprave 30%, zameniku načelnika Opštinske uprave 25%, sekretaru Skupštine opštine 30%, zameniku sekretara Skupštine opštine 25%, opštinskom pravobraniocu 30% i pomoćniku predsednika opštine 20%.
Koeficijent utvrđen Uredbom i uvećan po osnovu složenosti i odgovornosti poslova dodatno se uvećava 10% za zaposleno lice koji rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom Opštinske uprave, zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti, s tim da ovaj broj zaposlenih ne može da pređe 2% od ukupnog broja zaposlenih. Zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti smatra se lice koje obavlja poslove pravne pomoći građanima i savetnika za zaštitu prava pacijenata i lice koje obavlja poslove programera, koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja, dodatno se uvećava 10% (zaposlenima koji rade na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja smatraju se zaposleni raspoređeni u Odeljenju za finansije koji imaju najmanje visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine) i zaposlenom na radnom mestu budžetskog inspektora.

Uvećani koeficijent

Zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10%.
Izabrano lice koje je na stalnom radu u organima opštine, ima pravo na platu. Izabrana lica, koja su pre izbora na funkciju ostvarili pravo na penziju, imaju pravo na deo plate u visini razlike između njihove penzije i plate koju bi primili na toj funkciji da nisu ostvarili pravo na penziju.
Izabranom licu koje nije na stalnom radu u organima opštine, a koje nastavlja rad i ostvaruje platu kod drugog poslodavca ili od samostalne delatnosti, može se utvrditi naknada za vršenje funkcije, koja iznosi 50% od ukupnog iznosa plate utvrđene za funkciju koju obavlja.
Izabrano, imenovano i postavljeno lice po prestanku funkcije ima pravo na naknadu plate 3 meseca od dana kada mu je prestala funkcija, a u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije.
Imenovano i postavljeno lice koje po isteku mandata ne bude ponovo imenovano, odnosno postavljeno ili koje u toku trajanja mandata bude razrešeno, može se rasporediti na radno mesto u Opštinskoj upravi koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima. Ukoliko se imenovano, odnosno postavljeno lice ne može rasporediti na taj način ili ne prihvati ponuđeni raspored, prestaje mu radni odnos. Pravo na naknadu plate može se izuzetno produžiti za još 3 meseca, ako u ta tri meseca ta osoba stiče pravo na penziju, navodi se u odluci o platama i ostalim primanjima izabranih, imenovanih i zaposlenih lica u organima opštine.
Razlog za donošenje odluke u platama, kako piše u obrazloženju, je to što je upravna inspektorka zapisnikom o redovnom inspekcijskom nadzoru u Opštinskoj upravi u martu mesecu naložila da se odluka o platama uskladi za pozitivnim propisima, te da se postojeća odluka u pogledu uvećanja koeficijenta za rukovođenje unutrašnjom organizacionom jedinicom (načelnici odeljenja i sekretari službi) uskladi sa odredbama uredbe Vlade Srbije, odnosno da se uvećanje od 20 odsto smanji na 10. Inspektorka je zatražila izmenu u članu odluke u kom je bilo regulisano da imenovano i postavljeno lice po prestanku funkcije ima pravo na platu još 6 meseci, u visini koju je imao u vreme prestanka funkcije. Naime, to nije u skladu sa zakonom, koji predviđa da imenovane i postavljene osobe po prestanku funkcije imaju pravo na platu još tri meseca. Utvrđen je i koeficijent za zamenika sekretara Skupštine opštine, navedeni su zatim koeficijenti i dodatni koeficijenti za imenovane, postavljene i zaposlene, a određeno je i dodatno uvećanje plata zaposlenima koji rade finansijske poslove, za 10 odsto.
Po podacima o zaradama izabranih i postavljenih osoba u lokalnoj samoupravi iz marta meseca ove godine, prosek zarada izabranih (ukupno 7) bio je 78.719 dinara, postavljenih (ukupno 4) 78.237 dinara, a volontera funkcionera (ukupno 4) 42.445 dinara.

R.M.

Read more...
Subscribe to this RSS feed