Ispitivanje zemljišta u vrtiću i školama na teške metale: Nakon merenja mišljenje stručnjaka s predlogom mera

  13 jun 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Uzorkovanje zemljišta u dvorištima centralne zgrade PU „Labud Pejović“, OŠ „Šamu Mihalj“ i OŠ „Petefi Šandor“ u Bečeju predstavnici Instituta vatrogas – laboratorija iz Novog Sada trebalo je da urade u toku današnjeg dana (13. jun), međutim, uzorkovanje do 12 časova delimično je urađeno samo u dvorištu dečjeg vrtića zbog kiše.

Podsetimo da su vrednosti teških metala u zemljištu u dvorištima OŠ „Šamu Mihalj“ (kadmijum) i u centralnom objektu PU „Labud Pejović“ u Bečeju (kadmijum i bakar) u 2017. godini prešle granične vrednosti prema Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa, te je za danas zakazano ponovno uzorkovanje da bi se utvrdilo da li je u međuvremenu došlo do promena.

Vladimir Stjepanović, rukovodilac laboratorije koja se bavi ispitivanjima uzoraka iz vode, zemljišta vazduha iz Instituta vatrogas – laboratorija  iz Novog Sada rekao je da je u toku dana planirano uzimanje uzoraka zemljišta u tri obrazovne ustanove, uzorci će biti uzeti sa više mesta s jedne lokacije sa oko 30 centimetara dubine i potom će biti ispitani u laboratoriji. „Ispitujemo sve što je predviđeno Uredbom o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa, to znači pre svega da će biti određen sadržaj teških metala u zemljištu, neorganskih zagađujućih materija i organskih kontaminata“, rekao je Stjepanović.

Rezultati ispitivanja se očekuju naredne nedelje i biće upoređeni i komentarisani u skladu sa graničnim vrednostima koje predviđa pomenuta uredba.

S obzirom na to da su prilikom prošlogodišnjeg uzorkovanja vrednosti bakra i kadmijuma prešle granične vrednosti u vrtiću, a kadmijuma u školi „Šamu Mihalj“, ali rezultati nisu tumačeni, predstavniku Instituta vatrogas postavljeno je pitanje o tome da li su prošle godine izmerene vrednosti opasne po zdravlje dece. On je odgovorio da nema precizan rezultat, ali su vrednosti bile povišene. „Trebalo je svakako da imate odgovarajući komentar, odnosno mišljenje koje može da prati same rezultate ispitivanja. Ono što laboratorija radi je da iz uzetih uzoraka radi ispitivanja i rezultate komentariše, odnosno daje ocenu usaglašenosti sa graničnim vrednostima koje su predviđene zakonskom regulativom. Mi izveštaj šaljemo naručiocu posla, a to je Opštinska uprava, a vi treba njima da se obratite i da od njih dobijete odgovor. Naravno, posao bi išao dalje tako što bi oni koji su nas angažovali kao stručnu kuću, zatražili odgovarajuće mišljenje o kvalitetu zemljišta“.

Ukoliko bi sadašnji rezultati bili viši nego prošle godine, to bi po mišljenju Stjepanovića „bio razlog da se zatraži tumačenje rezultata i mišljenje“.

Povišene vrednosti

U izveštaju Instituta vatrogas – laboratorija iz Novog Sada o ispitivanju uzorka zemljišta u dvorištima OŠ „Šamu Mihalj“ i u centralnom objektu PU „Labud Pejović“ iz avgusta 2017. godine konstatuje da izmerene vrednosti bakra u uzorku koji je identifikovan kao uzorak iz zemljišta centralnog objekta predškolske ustanove i kadmijuma u uzorcima predškolske ustanove i škole „Šamu Mihalj“ prelaze granične vrednosti prema Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa. Vrednost kadmijuma u dvorištu OŠ „Šamu Mihalj“ bila je 7,11 (merna nesigurnost je plus/minus 2,56), a kadmijuma u dvorištu Predškolske ustanove „Labud Pejović“ 5,66 (merna nesigurnost je plus/minus 2,04). Granična vrednost je 0,8 mg/kg, a to znači da u oba uzorka zemljišta vrednosti kadmijuma višestruko prelaze graničnu vrednost. Osim kadmijuma, u dvorištu centralnog objekta dečjeg vrtića povećana je i vrednost bakra, izmerena vrednost je bila 62,45 (merna nesigurnost je plus/minus 19,36), a granična vrednost je 36. U Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta piše da, što se kadmijuma (Cd) tiče, granična vrednost je 0,8 mg/kg apsolutno suve materije, a remedijaciona vrednost je 12, dok je u slučaju bakra remedijaciona (Cu) vrednost 190.

Načelnik Opštinske uprave Zoran Kovač koji je prisustvovao uzorkovanju zemljišta u dečjem vrtiću, istakao je da je 200.000 dinara obezbeđeno u budžetskom Fondu za zaštitu životne sredine da bi se ponovilo ispitivanje zemljišta u obrazovnim ustanovama, jer se prošlogodišnji rezultati smatraju nultom vrednošću. „Pošto je to bilo prvo merenje, neophodno je utvrditi sada da li ima značajnijih razlika u odnosu na prošlu godinu da bi se mogle preduzeti mere ukoliko je to potrebno ili da se ne preduzima ništa. Nakon ovog merenja zatražićemo mišljenje Instituta vatrogas u vezi dobijenih referentnih vrednosti sa ovog merenja sa predlogom njihovih mera. Ukoliko dođe do potrebe preduzimanja mera u cilju zaštite zdravlja stanovništva, mi ćemo se obratiti Savetu za zdravlje opštine Bečej da preko Doma zdravlja i viših instanci u oblasti zdravstva, kao što je Ministarstvo zdravlja, predloži koje mere je potrebno preduzeti u cilju zaštite zdravlja stanovništva, mada mislimo da će promili prilikom sadašnjeg uzorkovanja biti otprilike na visini kao i prošle godine. Meni je žao što ranije niko nikada nije obavljao ovakva merenja. U svakom slučaju, interes nam je zbog građana i naše dece da se ova stvar završi do kraja i da se preduzmu one mere koje lokalne samouprava može da preduzme“, rekao je Kovač.

K.D.F.


 

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija