JP Komunalac Bečej: Javni poziv za selektivni ribolov na Bisernom ostrvu

  30 oktobar 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na osnovu odluke direktora Javnog preduzeća “Komunalac” iz Bečeja o vršenju selektivnog ribolova broj: 435/2018 od 25. 10. 2018. godine, raspisuje se javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za vršenje usluga selektivnog ribolova.

Javno preduzeće za komunalne usluge Komunalac Bečej, kao upravljač zaštićenog prirodnog dobra Park prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva, poziva sve zainteresovane ponuđače - privredne ribare, da podnesu pismene ponude za vršenje usluge selektivnog ribolova na ribarskom području u Parku prirode  "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva.

Selektivni ribolov vrši se do 31. 12. 2018. godine za sledeće alohtone vrste riba: tolstolobik, amur i srebrni karaš, po osnovu rešanja Pokrajinakog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine broj 140-501-602/2018-04 od 28. 05. 2018. godine.

Selektivni ribolov se može vršiti alatima propisanim Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Sl. glasnik RS” br 128/2014), Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov (“Sl. glasnik RS” br 9/2017 i 34/2018), a sve u skladu sa  rešenjem o uslovima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode broj 03-950/2 od 24. 04. 2018. godine.Uslovi za podnošenje ponuda
Ponude za uslugu selektivnog ribolova mogu podneti ponuđači privredna društva i  preduzetnici  koji  ispunjavaju uslove za privredni ribolov i koji su registrovani i za promet ribe.
Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje Izvodom iz Privrednog registra / potvrdom o registraciji za privrednog ribara i za promet ribe.

Rok za podnošenje ponuda
Rok za podnošenje ponuda i tražene dokumentacije je do 02. 11. 2018. godine do 12 časova. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu JP Komunalac Bečej, ulica Lovačka  br. 5. do gore navedenog datuma i časa, bez obzira na način dostavljanja.
Javno otvaranje ponuda izvršiće se dana 02. 11. 2018. godine u 12,10 časova u JP Komunalac Bečej, u Bečeju u ulici Lovačka br. 5.

Cena usluga
Cena usluge za selektivni ribolov je uključena u otkupnu cenu ribe, koja je predmet ponude.
Minimalna otkupna cena (sa PDV-om) po vrstama izlovljenih riba je:
tolstolobik       100,00 din/kg
amur              150,00 din/kg
srebrni karaš     70,00 din/kg
Ponuđač ne može ponuditi nižu cenu od minimalne otkupne cene iz prethodnog stava, u suprotnom takva ponuda se neće razmatrati.Rok  plaćanja
Rok plaćanja za dnevno izlovljenu količinu ribe je 7 dana od dana ispostavljanja računa.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ocenjivanje i rangiranje ponuda izvršiće se na osnovu sledećih elemenata:
ponuđena cena po 1kg tolstolobika                             50 pondera
ponuđena cena po 1kg amura                                    30 pondera
ponuđena cena po 1kg srebrnog karaša                      20 pondera

U slučaju da dva ili više ponuđača u postupku ocenjivanja i rangiranja ponuda imaju isti broj pondera, ugovor će se zaključiti sa onim ponuđačem koji ponudi veću cenu zpo1kg tolstolobika na samom otvaranju ponuda, što će se konstatovati u zapisniku koji se vodi pri otvaranju ponuda.

Način podnošenja ponuda i obavezna sadržina ponude
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: JP Komunalac Bečej, Bečej ul. Lovačka br. 5. sa naznakom: “Ponuda za  vršenje usluga selektivnog ribolova - ne otvarati”
Ponuda obavezno sadrži ponuđenu otkupnu cenu po vrstama riba izraženu u dinarskoj vrednosti po 1 kg

Uz ponudu se obavezno prilaže dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti privrednog ribara.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se doneti u roku od 8 radnih dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuđač je dužan da najkasnije u roku od 3 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača zaključi Ugovor o vršenje usluga selektivnog ribolova.

JP Komunalac

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija