Odluke u ime građana: Antikorupcijski plan – da li će akti biti usvojeni do kraja godine?

  29 decembar 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Antikorupcijski plan opštine Bečej od 2019. do 2023. godine usvojen je 26. juna na sednici Skupštine opštine Bečej, a rokovi za realizaciju pojedinih aktivnosti su „tesni“, rok je 31. decembar ove godine, objavili smo ranije.

Stiče se utisak da radno telo za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej, predsednik Goran Strajnić i članovi Sretko Stevanović, Branka Cvejanov, Jovana Ilić i Roža Feher imaju pune ruke posla.

O tome šta radi radno telo, nedavno je jedan bečejski portal objavio tekst u kom se navodi da „predstavnici Bečejskog udruženja mladih (BUM) koje je, zahvaljujući podršci Agencije za borbu protiv korupcije, iniciralo i zajedno sa lokalnom samoupravom, vodilo proces kreiranja i usvajanja Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Bečej, predstavilo je zaposlenima u Opštinskoj upravi Bečej ovaj važan dokument. Kao jedan od važnih koraka nakon njegovog usvajanja je formiranje radne grupe za praćenje njegove primene. Petočlana komisija sastala se od septembra nekoliko puta, izabran je predsednik i među članovima su podeljeni zadaci, odnosno oblasti koje je neophodno pratiti. Telo za praćenje primene sačiniće početkom sledeće godine izveštaj za prethodnu godinu i uputiti ga nadležnima, kao i javnosti“.

Ali da se vratimo Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije opštine koji je na snazi do 2023. Radi se o preventivnom mehanizmu za uvođenje, odnosno jačanje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi opštine Bečej i drugih organa javne vlasti koji zadovoljavaju potrebe i interese stanovništva i lokalne zajednice.

Javno-privatno partnerstvo

Jedna od oblasti koju je neophodno kontrolisati, kako je predviđeno u Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije, su javna-privatna partnerstva i koncesije. Nedavno je opština sa privatnim firmama „Keep light“ i „Esco Elios“ formirala upravo takvo partnerstvo za rekonstrukciju javne rasvete. Proklamovani cilj bečejskog plana protiv korupcije je da se uspostave interni mehanizmi kojima se otklanjaju rizici od korupcije u primeni propisa u oblasti javno-privatnih partnerstava.

U tom cilju treba usvojiti interni akt kojim se definišu lokalno specifične oblasti koje mogu biti predmet koncesije, a u skladu sa prirodnim resursima i drugim javnim dobrima koji postoje na teritoriji opštine, kao i u skladu sa potrebama stanovništva.

Potrebno je, navodi se u antikorupcijskom planu, usvojiti i interni akt kojim se uspostavlja obaveza izrade studije opravdanosti i/ili izvodljivosti uspostavljanja JPP; uspostavlja procedura i definišu kriterijumi za davanje saglasnosti na predlog projekta JPP bez elemenata koncesije; uspostavlja procedura za usvajanje predloga za donošenje koncesionog akta koji pripremi nadležno javno telo; uspostavlja procedura za davanje saglasnost na konačni nacrt javnog ugovora. Sledi usvajanje akta kojim se definiše šta su objektivni razlozi za ograničavanje odgovornosti članova konzorcijuma koji se pojavljuje kao privatni partner u JPP. Na redu je i interni akt kojim se uvodi obaveza dodatnog obrazloženja za izbor konkretnog roka na koji se zaključuje javni ugovor.

Potreban je još jedan interni akt kojim se propisuje način na koji će lokalna samouprava procenjivati da li se učešćem predlagača u pripremi predloga projekta narušava konkurencija; definisanje koraka koji su potrebni da se eventualna konkurentska prednost neutrališe; način donošenja zaključka da se konkurentska prednost ne može neutralisati; način na koji se obezbeđuju kapaciteti opštine za ovakve procene.

Treba doneti i interni akt kojim se propisuju uslovi i kriterijumi u pogledu imenovanja lica koja čine stručni tim koji izrađuje konkursnu dokumentaciju, radi procenu vrednosti koncesije, izrađuje studiju opravdanosti davanja koncesije, preduzima radnje koje prethode postupku davanja koncesije.

Pominju se elementi upravljanja sukobom interesa: izjave o nepostojanju privatnog interesa u vezi sa partnerom; uspostavljanje instituta izuzeća u slučaju postojanja privatnog interesa; propisivanje odgovornosti za člana stručnog tima za koga se utvrdi da je bio u sukobu interesa; uspostavljanje instituta poništavanja odluka za koje se utvrdi da su donete u okolnostima sukoba interesa. Jedan od koraka je interni akt kojim se propisuje interna organizaciona procedura sprovođenja nadzora nad realizacijom javnih ugovora, a navodi se usvajanje još niza dokumenata.

Svi navedeni akti treba da budu usvojeni do 31. decembra 2019. godine.

Uzbunjivači

U antikorupcijskom planu lokalne samouprave Bečeja, predviđeno je i razotkrivanje korupcije kroz zaštitu uzbunjivanja i kroz upravljanje prijavama i predstavkama korisnika usluga na rad službenika i organa opštine Bečej.
Organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni su da svima omoguće podnošenje pritužbi na svoj rad i na nepravilan odnos zaposlenih.

Na podnete pritužbe organi i službe jedinice lokalne samouprave dužni su da odgovore u roku od 30 dana, ako podnosilac pritužbe zahteva odgovor. Time je dat pravni okvir koji omogućava korigovanje rada organa opštine Bečej u skladu sa podnetim pritužbama stranaka u različitim oblastima, pa i onim koji se odnose na korupciju, sumnju na korupciju ili neke druge vrste odnosa između organa i građana čiji su uzrok ili ishod korupcija.

Uvođenje efikasnih mehanizama za žalbene procedure jeste jedno od polja delovanja lokalnog antikorupcijskog plana. Zato treba uspostaviti obavezu izveštavanja o primeni internog akta koji se odnosi na postupak unutrašnjeg uzbunjivanja i postupanja po prijavama uzbunjivača; obavezu objavljivanja izveštaja/delova izveštaja o primeni internog akta koji se odnosi na postupak unutrašnjeg uzbunjivanja i postupanja po prijavama uzbunjivača, u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti. Neophodno je usvojiti Pravilnik o primeni i praćenju primene Zakona o zaštiti uzbunjivača, kojim će se obuhvatiti i ova oblast – rok je 31. decembar 2019. godine.

Do sada javnost nije informisana o tome da li je išta od navedenog urađeno, a reč je samo o dve oblasti iz antikorupcijskog plana opštine, koji je, doduše, donet nekoliko meseci kasnije od obećanog datuma.

K.D.F. – 20. deo (tekst je objavljen u 790. broju Bečejskog mozaika, 27. decembra)
Projekat „Odluke u ime građana 2019“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija