Fond za zaštitu životne sredine opštine: Oko 70 miliona dinara za deponiju, kanalizaciju...

  03 februar 2017
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opštinsko veće je 16. januara utvrdilo predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i uputilo ga je nadležnom ministarstvu kako bi pribavilo saglasnost za ostvarivanje Programa, kojim je utvrđena namena korišćenja novca iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej.

U opštinskom budžetu je za tu namenu planirano 70,4 miliona dinara. Taj iznos se planira ostvariti od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koja se naplaćuje na osnovu Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine.
U Fond je iz 2016. godine preneto 41,4 miliona, a projektovana sredstva za 2017. godinu iznose 29 miliona dinara.
Planirani novac će biti potrošen na podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte, programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring), programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara, naučnoistraživačke programe i projekte, obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine itd.
Na sanaciju i remedijaciju deponije „Botra“ (sanacija je u završnoj fazi) trebalo bi da se potroši nešto više od milion dinara, za izgradnju ograde, rampe, oglasne table, led osvetljenje ulaza u deponiju predviđeno je 1,3 miliona dinara, za izradu dokumentacije i aktivnosti u vezi sa nadzorom uklanjanja divlje deponije u Mileševu (preneta aktivnost iz 2016. godine) treba obezbediti 600.000 dinara, a za samo uklanjanje deponije 8,5 miliona dinara.
Za održavanje javnih zelenih površina u Bečeju je predviđeno 5,5 miliona, za održavanje javnih zelenih površina u naseljenim mestima opštine 2 miliona, a za izradu projekta i za orezivanje drvoreda u Zelenoj ulici pola miliona dinara.
U predlogu programa navodi se da su u prethodnom periodu nabavljene dve motorne kosilice za travu, koje su date na revers mesnim zajednicama, a da je neophodna nabavka još tri kosilice za održavanje međublokovskog zelenila, a za to je predviđeno 800.000 dinara.
Za nabavku uličnih kanti i potrebnog mobilijara u cilju pravilnog odlaganja otpada na javnim površinama (uvođenje selektivnog odlaganja) predviđeno je 1,2 miliona.
Za izgradnju kanalizacije otpadnih voda u delu ulice Uroša Predića (dužine 180 m) potrebno je 2,1 milion, u delu ulice Novosadska (dužine 380 m) 9 miliona, u ulicama Sinđelićeva i Republikanska od ulice Doža Đerđa do Miloša Crnjanskog (dužine 233 m) 3,6 miliona, u ulici Miloša Bugarskog od ulice Zilahi Lajoša do Proleterske (dužine 367 m) takođe 3,6 miliona, a za kolektor otpadnih voda (Republikanska ulica) i sredstva za opštinsko učešće (preneta obaveza iz 2016. godine) 5 miliona dinara. Za izradu projekta za prečistač otpadnih voda (sredstva za opštinsko učešće) predviđeno je milion dinara.
Za izradu Programa zaštite životne sredine sa akcionim planom od 2017. do 2022. godine planiran je iznos od 800.000 dinara; za Program i monitoring kontrole kvaliteta vazduha u Bečeju 300.000 dinara, za Program i monitoring nivoa komunalne buke na teritoriji opštine 300.000 dinara, za Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine 100.000 dinara, za Program ispitivanja zagađenosti zemljišta u naselju Bečej 100.000 dinara, za Program kontrolnog monitoringa nejonizujućih zračenja u naselju Bečej 200.000 dinara, za izradu Lokalnog katastra izvora zagađenja životne sredine 200.000 dinara, za izradu katastra zelenih površina sa Studijom unapređenja zelenila u naselju Bečej 200.000 dinara i za praćenje elektromagnetskog zračenja 200.000 dinara.
Tokom 2017. godine biće nastavljeno merenje koncentracije alergenog polena na teritoriji opštine, reč je o dnevnom merenju od 1. februara do 31. oktobra.
Za praćenje nivoa alergena u vazduhu i za izradu godišnjeg izveštaja predviđeno je 600.000 dinara, uništavanje ambrozije u opštini bi trebalo da košta milion dinara, za suzbijanje komaraca je predviđeno 6,5 miliona, za suzbijanje krpelja 1,1 milion, a za projekat monitoringa i monitoring 400.000 dinara.
U Programu su predviđene i aktivnosti u Parku prirode „Stara Tisa“. Za čišćenje i održavanje Parka prirode (upravljač je JP Komunalac) predviđeno je 4 miliona dinara, a za učešće na konkursima biće potrebno milion dinara.
Za čišćenje i održavanje trske u Parku prirode „Beljanska bara“ (planirana aktivnost sa upravljačem JVP Vode Vojvodine) treba obezbediti 300.000 dinara, a za postavljanje osmatračnice za posmatranje ptica (planirana aktivnost sa upravljačem Vode Vojvodine) 500.000 dinara.
U Programu je predviđen i sanacioni postupak uređenja drvoreda hrasta u Bačkom Petrovom Selu (aktivnost upravljača JP Komunalac) i za to je predviđen iznos od 2 miliona dinara, dok je za program uređenja međublokovskog zelenila u cilju unapređenja životne sredine u naselju Bečej planirano 1,2 miliona.
Pokretanje postupka izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana (revizija), Lokalni plan upravljanja otpadom (usklađivanje sa zakonom) i posete domaćim i međunarodnim sajmovima, skupovima, edukativnim seminarima trebalo bi da košta ukupno 1,2 miliona dinara.
Za akciju „Sat za planetu“ predviđeno je 50.000 dinara, za Dan planete zemlje 40.000, za Svetski dan zaštite životne sredine 100.000, za Dan bez automobila 30.000, za Dan klimatskih promena 50.000, za predavanje o alergenom polenu 150.000, za edukaciju na terenu 300.000, za edukaciju zaposlenih 200.000, za štampanje ekološki edukativnog materijala 300.000, a za rad u komisijama i radnim timovima 300.000 dinara.
Za informisanje i obaveštavanje predviđeno je 600.000, a za izradu zvaničnog sajta za životnu sredinu 400.000 dinara.
Ukoliko se prihodi Fonda u toku budžetske godine ne ostvaruju u planiranom iznosu rashodi će se ostvariti po prioritetima koje utvrdi predsednik opštine (obaveze utvrđene zakonom i ranije preuzete ugovorene obaveze iz prethodnih godina).
Raspoređivanje planiranog novca definisano je obavezama koje postoje u zakonima iz oblasti životne sredine, ali i prenetim obavezama iz 2016. godine. Procesi upravljanja otpadom, rešavanje problema divljih deponija na teritoriji opštine Bečej bi imali prioritet, piše u Programu korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija