musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Na sednici Skupštine opštine 8. novembra: Profesor engleskog jezika biće na čelu muzeja

Novi direktor Gradskog muzeja Bečej na sednici Skupštine opštine 8. novembra trebalo bi da postane profesor engleskog jezika Akoš Tojzan.

Upravni odbor muzeja je, naime, 22. septembra doneo odluku kojom je predložio osnivaču ustanove, lokalnoj samoupravi, da funkciju direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu obavlja imenovani umesto dosadašnjeg direktora, kustosa etnologa Dušana Ivetića, kome je istekao četvorogodišnji mandat, a koji se osim diplomiranog filologa angliste Tojzana, takođe prijavio na konkurs za izbor direktora muzeja.

Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose lokalne samouprave je predložila Skupštini opštine da prihvati predlog Upravnog odbora. U obrazloženju se navodi da prema odredbama člana 36 stav 1 Zakona o kulturi propisano je da kandidati za direktore ustanova moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a da se ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove utvrđuju statutom ustanove. Stavom 2 istog člana propisano je da kandidat za direktora dužan da predloži program rada i razvoja ustanove, kao sastavni deo konkursne dokumentacije. Navodi se i da „Skupština opštine Bečej je uvidom u konkursnu dokumentaciju utvrdila da predloženi kandidat, Akoš Tojzan iz Bečeja ispunjava sve uslove propisane Zakonom o kulturi i konkursom za izbor i imenovanje direktora koji je raspisan 07.08.2017. godine“.

U biografiji Akoša Tojzana navodi se da je završio Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, te da je stekao zvanje diplomiranog filologa angliste, a dosad je bio profesor engleskog jezika u školama „Šamu Mihalj“ i „Petefi Šandor“ u Bečeju.

Na sednici Skupštine opštine 8. novembra odbornici bi trebalo da usvoje i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, kao i da donesu niz odluka i rešenja o izdavanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine, o otuđenju građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela, o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej, neposrednom pogodbom, ali i da usvoje izveštaj o radu JP Komunalac za 2016. godinu, daju saglasnost na odluku Nadzornog odbora Komunalca o raspodeli dobiti u 2016. godini, na prvu izmenu programa rada JP Toplana u 2017. godini, da usvoje izveštaj o ostvarenju godišnjeg plana PU „Labud Pejović“ za radnu 2016/2017. godinu, daju saglasnost na Predškolski program PU „Labud Pejović“, kao i na godišnji plan PU „Labud Pejović“ za radnu 2017/2018. godinu.

B.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top