musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Opština je raspisala tri konkursa za nevladine organizacije: Više od 12 miliona dinara za nevladin sektor

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije 25. januara raspisala je tri konkursa za projekte nevladinih organizacija. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja teksta konkursa na internet sajtu opštine Bečej – 4. februar.

Na konkurse mogu da se prijave nevladine organizacije, odnosno udruženja građana koje su registrovane i imaju sedište ili ogranak na teritoriji opštine Bečej i deluju na tom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije za realizaciju programa ili projekata i aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora.
Prvi konkurs se odnosi na finansiranje programa ili projekata nevladinih organizacija u oblasti socijalne zaštite, iz sledećih oblasti: podsticaj i razvoj socio-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i drugo).
Na tom konkursu biće raspodeljeno 1,2 miliona dinara.
Na drugom konkursu imaju pravo da učestvuju nevladine organizacije, odnosno udruženja građana za realizaciju programa ili projekata iz sledećih oblasti: podsticaj i razvoj privrednih delatnosti, razvoj lokalne zajednice, ekologija, zaštita životne sredine i zdravlja građana, afirmacija ljudskih i manjinskih prava, program za obrazovanje,programa za stara lica, afirmacija demokratizacije lokalne sredine, razvoj civilnog društva, volonterstvo, zaštita boraca, zaštita i pomoć licima lečenih od bolesti zavisnosti, aktivnosti penzionerskih organizacija, neformalno obrazovanje, afirmisanje ravnopravnosti polova, jačanje saradnje sa bratskim gradovima i unapređenje prekogranične saradnje, drugi sadržaji koje doprinose ubrzanom razvoju opštine Bečej.
Ukupan iznos sredstava za finansiranje programa ili projekata iznosi 2 miliona dinara.
Na trećem konkursu finansiraće se programi ili projekti nevladinih organizacija iz oblasti kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i organizacija manifestacija u oblasti kulture.
Na konkursu će nevladinim organizacijama biti dodeljeno 9 miliona dinara.
Svi projekti prijavljeni na konkurse moraju biti započeti i završeni do isteka budžetske godine.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Bečej www.becej.rs.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, na kojoj je naznačen naziv konkursa na adresu Trg oslobođenja broj 2, 21220 Bečej, preporučenom poštom ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Bečej
(kancelarija broj 7).
Odluka o izboru programa ili projekata nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Bečej se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.
Dodatne informacije mogu se dobiti kod predsednika Komisije za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta opštine Bečej za nevladine organizacije Čabe Štefanige na telefon broj 064-89-59-083.

B.M.

Rate this item
(0 votes)
back to top