musicloverparadise.com

Becejski mozaik

Aktuelno

Sa današnje sednice Skupštine opštine: Rasprava o novcu, o transparentnosti – deca ujedinila vlast i opoziciju

Na današnjem, 20. zasedanju Skupštine opštine Bečej pred odbornicima su bile odluke o drugom rebalansu opštinskog budžeta za 2017. godinu – uz nekoliko amandmana koje je podnelo Opštinsko veće – i o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu od 2017. do 2020. godine (LPA je na prethodnoj sednici bečejskog parlamenta skinut sa dnevnog reda zbog neadekvatnog prevoda na mađarski jezik), zatim su odbornici dali saglasnost na prvu izmenu programa rada JP Komunalac, doneli su odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP Toplana, jer sadašnjem direktoru Dejanu Vukoviću uskoro ističe mandat, rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej (katastarska parcela 6496/3 u katastarskoj opštini Bečej), i dali su saglasnost na statute Narodne biblioteke, Komunalca, Vodokanala i Toplane.

U obrazloženju odluke o rebalansu opštinskog budžeta piše da je razlog za rebalans opštinske kase uspostavljanje nove budžetske ravnoteže usled promena na pojedinim aproprijacijama direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i navodi se da su planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2017. godinu, nakon drugog rebalansa, 1,7 milijardi dinara (smanjenje je za 20,3 miliona dinara u odnosu na prvi rebalans), od toga sredstva iz budžeta iznose 1,4 milijarde (povećanje za 51,1 milion dinara u odnosu na prvi rebalans budžeta), prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora su 25,9 miliona (povećanje u odnosu na prvi rebalans budžeta za 389.000 dinara), prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti iznose 251,2 miliona dinara (smanjenje za 71,8 miliona u odnosu na prvi rebalans  budžeta).

U predlogu odluke o rebalansu budžeta piše da su potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 349 miliona dinara, za otplatu glavnice za uzete kredite u iznosu od 30 miliona i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 81.000 dinara obezbediće se iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u iznosu od 65 miliona i od prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 314,1 milion dinara. Fiskalni deficit iznosi 349,1 milion, a deo koji nije pokriven prenetim neutrošenim sredstvima 35 miliona, odnosno 2,61% od planiranih tekućih prihoda.

U obrazloženju rebalansa piše da su izmene u budžetu rađene na osnovu izvršenja budžeta za šest meseci ove godine, Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, Godišnjeg programa Saveta za bezbednost saobraćaja, pisanih zahteva indirektnih korisnika, kao i priliva sredstava iz viših nivoa vlasti na osnovu ugovora.

U raspravi o rebalansu budžeta učestvovao je odbornik pokreta „Dosta je bilo“ Stevan Kosanović koji je istakao da se u rebalansu budžeta, pre svega u vezi sa godišnjim programom uređenja državnog zemljišta, ne slažu određene cifre, te je istakao da prihodi i rashodi moraju da se podudaraju, a pošto, po njegovom mišljenju, to nije slučaj, predlog odluke o rebalansu opštinskog budžeta treba da bude dorađen. On je istakao i da se novac iz opštinskog budžeta ne troši transparentno, o čemu, u vezi sa trošenjem budžetske rezerve, kako je rekao, svedoči izveštaj Fiskalnog saveta Republike Srbije. Opširnije o izveštaju Fiskalnog saveta čitajte u štampanom izdanju Bečejskog mozaika.

Kosanoviću su odgovorili načelnica finansijskog odeljenja opštine Zorka Kosovac i predsednik opštine Dragan Tošić. Kosovac je u više navrata objašnjavala specifičnosti u vezi sa budžetskim stavkama u oblasti uređenja državnog poljoprivrednog zemljišta, rekavši, između ostalog da ta oblast može precizno da se planira kada nadležno ministarstvo da saglasnost na godišnji program za državno zemljište, a to se događa na proleće, a ne početkom godine, te odatle proizilaze nejasnoće o kojima je govorio Kosanović. Načelnica finansijskog odeljenja pozvala je odbornika da poseti finansijsko odeljenje opštine za objašnjenja. Tošić je odgovarao na pojedine opaske Kosanovića, istakavši da ako on (Kosanović) misli da se budžetska sredstva nenamenski troše, neka ga o tome obavesti, a što se nerealnog planiranja budžeta tiče, Tošić se zapitao, ukoliko opština nema novca, kako radi i gradi. Po rečima predsednika opštine, koji je naveo niz ulaganja u poslednjih godinu dana na teritoriji opštine, sada „moramo da pazimo da se ne preinvestiramo“.

O količini predviđenog novca u rebalansu budžeta za opštinsko poljočuvarsko preduzeće Link FTO pitanje je postavio odbornik „Dosta je bilo“ Milan Bokun o tome kako je moguće da sa 6 miliona dinara u budžetu toj firmi se u rebalansu predviđa 23 miliona dinara. I ta stvar je objašnjena time da je 6 miliona dinara preneto iz prethodne godine, a nakon usvajanja godišnjeg programa za gazdovanje državnim zemljištem moglo je da se planira novac za ovu godinu.

Dnevni red sednice dopunjen je predlogom odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine. Obveznici naknade će biti fizička i pravna lica čija aktivnost utiče na životnu sredinu, u skladu sa Uredbom o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 109/2009 i 8/2010), prema sledećim kriterijumima za utvrđivanje naknade: po osnovu korišćenja nepokretnosti: za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata; za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata; po osnovu ostvarenog prihoda od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Visina naknade utvrđen je prema površini nepokretnosti na mesečnom nivou u iznosu od 2 dinara po kvadratnom metru korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata; i 0,50 dinara po kvadratnom metru za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata. Visina naknade po osnovu ostvarenog prihoda od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu je 0,2 odsto od ostvarenog prihoda na godišnjem nivou. Ukoliko je jedno lice obveznik po više osnova, najviši iznos naknade ne može biti viši 0,2 odsto od ostvarenog prihoda na godišnjem nivou. Naknada se obračunava na godišnjem nivou za tekuću godinu i plaća se u jednakim tromesečnim ratama. Naknada se umanjuje za 20 odsto za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata, čija je površina preko 20.000 m2 i za 30 odsto za one čija je površina veća od 60.000 m2.

Odbornik Kosanović je u vezi sa naknadom postavio nekoliko pitanja i rekao da odluka nije u skladu sa uredbom vlade Srbije kojom se uređuje ta oblast, jer nisu uzeti u obzir svi navedeni kriterijumi. Njemu je odgovorila načelnica Odeljenja za ljuske resurse, informatičke i zajedničke poslove Opštinske uprave Tamara Perišič koja je rekla da lokalne samouprave imaju mogućnost da, u skladu sa uredbom, uređuju ovu oblast i ne postoji obaveza da se u lokalne odluke ugrade svi, u uredbi navedeni, kriterijumi. Saopšteno je da je lokalna odluka o naknadi za zaštitu životne sredine u skladu sa propisima, jer je dobila saglasnost nadležnog ministarstva.

Na sednici Skupštine opštine nakon obrazloženja koordinatorke Međusektorskog saveta za izradu LPA za decu Izabele Šormaz jednoglasno usvojen novi Lokalni plan akcije za decu, koji je strateški dokument opštine Bečej čiji je cilj definisanje pravaca delovanja lokalne samouprave u oblasti unapređenja položaja i prava dece. Akcioni plan ima „rok važenja“ od 2017. do 2020. godine i zameniće prethodni plan. Podsetimo da je prvi Lokalni plan akcije za decu usvojen 2008. godine. Prvi prioritet LPA je smanjenje siromaštva, a izrađivači plana bavili su se i sledećim oblastima: kvalitetno obrazovanje i vaspitanje za svu decu; bolje zdravlje dece; zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja, nasilja; zaštita dece sa smetnjama u razvoju; zaštita dece bez roditeljskog staranja; zaštita dece u sukobu sa zakonom i prevencija maloletničkog kriminala; unapređenje informisanosti i kulturnog života dece.

U vezi sa siromaštvom dece u planu je navedeno da siromaštvo pored nedovoljnih prihoda za zadovoljenje životnih potreba, podrazumeva i nemogućnost zapošljavanja, neodgovarajuće stambene uslove i neadekvatan pristup osnovnim dobrima i uslugama, što ugrožava sposobnost najsiromašnijih da u potpunosti participiraju u društvenim procesima. Prema podacima iz 2015. godine, 25,4 odsto građana Srbije živelo je ispod apsolutne linije siromaštva koja je za tu godinu iznosila 14.920 dinara. Na teritoriji naše opštine oko 12 odsto stanovništva (broj građana opštine Bečej je po poslednjem popisu 37.351) koristi neka prava iz oblasti socijalne zaštite.

Što se tiče demografskih karakteristika, uočava se tendencija pada broja dece. U toku 2015. godine registrovano je 118 novorođenčadi, što ne odgovara jasnoj slici priraštaja stanovništva, a recimo, četiri godine ranije rođeno je oko 350 beba.
Nedovoljna iskorišćenost postojećih kapaciteta, stagnacija male privrede i uslužnog zanatstva, neadekvatan pristup sistemu obrazovanja i visoka stopa nezaposlenosti uticala je na značajan porast broja siromašnih.

Šormaz je govorila o problemima u svim oblastima koje se tiču života dece, rekavši, recimo, i da brojna deca nisu uključena u obrazovni sistem: naime, među decom koja su u registru Centra za socijalni rad, ima 97 mališana koji nisu obuhvaćeni predškolskim i školskim sistemom, a od 650 dece srednjoškolskog uzrasta 151 ne pohađa srednju školu.

U LPA se navodi da je ukupan broj korisnika u registru Centra za socijalni rad na aktivnoj evidenciji u 2015. godini iznosio 4.513, od toga 1.987 muškaraca i 2.526 žena. Broj dece korisnika usluga Centra za socijalni rad do 17 godina bio je 1.595, a mladih do 25 godina 448. Broj dece od 6 do 14 godina koja pohađaju neku ustanovu obrazovanja, a korisnici su Centra za socijalni rad bio je 850, od toga 149 dece ide u predškolsku ustanovu, 604 u osnovnu školu, a njih 97 ne pohađa školu. Ove kategorije stanovništva su promenljive i svakodnevno se menjaju ali se broj korisnika svake godine povećava.

Na sednici je imenovan i direktor Komunalca, aktuelni v.d. direktora Željko Plavšić. Opštinska komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej je (članovi su Bojan Đurović – predsednik – Jovana Topić, Maja Radošević, Marija Vignjević i Sabolč Feher) od početka marta do sredine aprila meseca obavila pregled jedine prijave na konkurs, sprovela izborni postupak i konstatovala da je Željko Plavšić iz Novog Sada dobio prosečnu ocenu 2,63 (kvalifikacije kandidata su ocenjene u nekoliko oblasti rada). Inače, Plavšić je ispunio zahteve konkursa, među njima i da ima visoko obrazovanje, završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i stekao je akademski naziv master inženjer mašinstva.

Odbornici su doneli rešenja o izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja, razmene i davanja u zakup građevinskog zemljišta i Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i raspolaganja stvarima u javnoj svojini opštine Bečej, kao i da bude imenovan novi predsednik Nadzornog odbora JP Toplana.

Odbornik DZVM-a Ištvan Tari je na kraju sednice bečejskog parlamenta postavio pitanja predsedniku opštine tražeći odgovor u pisanoj formi. Pitao je koliko je koštao otvaranje „rupe“ u centru i gde su granitne ploče s nekadašnjeg Trga oslobođenja. Podsetimo da su o tim temama bečejski mediji u nekoliko navrata informisali građane opštine

K.D.F.

Opširnije u štampanom izdanju Bečejskog mozaika 7. jula

Rate this item
(0 votes)
back to top