Javne nabavke u SO Bečej: Produženje roka

  23 februar 2018
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opštinska uprava je 14. februara objavila poziv za nabavku usluge štampanja, reč je o javnoj nabavci male vrednosti.

Rok za dostavljanje ponuda bio je danas, 23. februara, za kada je planirano i javno otvaranje ponuda, ali, po nezvaničnim informacijama rok je produžen do ponedeljka.
Opština, po podacima iz konkursne dokumentacije, planira da nabavi navedene artikle i štampu na njima: 2.500 plakata A3 formata, 1.200 zahvalnica A4 formata, 300 diploma A4 formata, 80.000 flajera A5 formata, 4.000 vizit karata, 500 pamučnih majica, 100 dukseva, 200 kačketa, 20 bilborda sa montažom, 9 roll-apa, 200 šolja, 500 hemijskih olovaka, 30 metalnih penkala sa kutijom, 100 USB memorija, 150 kišobrana, 300 rokovnika, 100 drvenih poklon kutija, 500 privezaka, 500 reklamnih vreća, 50 m2 baner platna, 100 m2 PVC nalepnica, 10 metalnih ramova, 5 komada reklamnog pulta, 500 PVC piktograma A4 formata, 500 reklamnog bloka za pisanje, 500 reklamnih fascikli i 80 sati usluga dizajniranja.
Osim opštih uslova ponuđač treba da odgovara i posebnom uslovu, da je u prethodne tri godine od dana objave poziva ostvario ukupne poslovne prihode u iznosu od 5 miliona dinara bez PDV-a.
Ponuđač je u obavezi da u ponudi kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude dostavi blanko solo menicu za povraćaj avansnog plaćanja, u iznosu od 10% vrednosti ponude sa PDV-om. Uz menicu treba da dostavi i menično ovlašćenje, kopiju kartona deponovanih potpisa i OP obrasca koji mora biti overen od poslovne banke dobavljača. Menica mora biti registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije.
Procenjena vrednost nabavke je 1,6 miliona dinara.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija