Upoređenje budžeta za 2013. i 2014.: Uskoro novi rebalans?

  07 februar 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opštinski čelnici su planirali da 2014. godine potroše 1.170.548.000 dinara. Prethodne godine lokalni budžet je na papiru bio „deblji“, 1.421.253.000 dinara, ali nakon dva rebalansa bilo je planirano da se potroši 1.145.452.000 dinara.
U toku 2013. godine planirani iznos u lokalnom novčaniku smanjen je dva puta, rebalansom u novembru i u decembru mesecu, pri čemu je drugi rebalans usvojen na sednici Skupštine opštine 30. decembra, istog dana kada je usvojen i budžet za 2014. godinu.

Ako je verovati najavama iz opštine, preraspodela novca (rebalans) aktuelnog budžeta očekuje se uskoro. Poučno je uporediti koliko novca se trošilo prošle godine za određene namene, a koliko se ove godine planira potrošiti.
Nakon dva rebalansa budžeta 2013. godine, predsednik opštine, Skupština opštine i Opštinsko veće koštali su 55,27 miliona dinara, od toga su plate, dodaci i naknade zaposlenih 15,9 miliona, troškovi putovanja nešto više od milion dinara, poslanički dodatak 7,8 miliona, usluge po ugovoru 16 miliona itd.
Ove godine za iste namene planira se potrošiti manje novca, 47,89 miliona dinara, od toga su plate, dodaci i naknade zaposlenih 15,37 miliona, troškovi putovanja 830.000 dinara, poslanički dodatak 7 miliona, usluge po ugovoru 11 miliona itd.
Za potrebe Opštinske uprave 2013. godine planirano je 168,48 miliona dinara – za plate 82 miliona, za usluge po ugovoru 7,4 miliona, za novčane kazne i penale po rešenju sudova 4,7 miliona, za naknade štete od državnih organa 3,5 miliona itd.
Opštinska uprava 2014. godine trebala bi da potroši 143,47 miliona dinara – za plate 82 miliona, za usluge po ugovoru 5 miliona, za novčane kazne i penale po rešenju sudova 500.000 dinara, za naknade štete od državnih organa 3 miliona itd.
Za osnovno obrazovanje prošle godine bilo je predviđeno 86,99 miliona dinara, a 2014. godine za te namene planiran je iznos od 70,52 miliona dinara.
Srednjem obrazovanju je pro-
šle godine obezbeđeno 39,97 miliona dinara, a ove godine je za tu namenu planiran iznos od 30,84 miliona dinara.
Kultura je 2013. godine „dobila“ 73,34 miliona – recimo, za dotacije nevladinim organizacijama po programima bilo je predviđeno 11,6 miliona dinara. Ove godine je za kulturu predviđen iznos od 63 miliona dinara – za dotacije nevladinim organizacijama po programima predviđeno je 8 miliona dinara, za Gradsko pozorište 15,6, za Narodnu biblioteku 17,2, za Gradski muzej 10,1 i za Istorijski arhiv 3,4 miliona dinara.
Što se fizičke kulture tiče, 2013. godine za sportski centar bilo je planirano 48,2 miliona (za plate 14 miliona), a za dotacije Savezu sportova opštine 11,4 miliona – od toga je za dotacije sportskim klubovima predviđeno 8,3 miliona.
Za sportski centar je 2014. godine planiran iznos od 50 miliona dinara (za plate 13 miliona), a za dotacije Savezu sportova opštine 8,7 miliona – od toga je za dotacije sportskim klubovima predviđeno 6,7 miliona.
Za socijalnu zaštitu je prošle godine bilo odobreno ukupno 39,3 miliona dinara, za Centar za socijalni rad 10,1 milion – za jednokratne pomoći 5,2, za naknade za sahrane 1,2 miliona itd. Gerontološkom centru je sledovalo, recimo, 5,3 miliona za narodnu kuhinju, 3,8 za otvorenu zaštitu, 564.000 za prihvatnu stanicu, 204.000 za Kuću Novog sela.
Ove godine je za socijalnu zaštitu planiran ukupan iznos od 35,5 miliona – za Centar za socijalni rad 9,8 miliona – za jednokratne pomoći 5, za naknade za sahrane 1,3 miliona itd.
Gerontološkom centru sleduje, između ostalog, 4,8 miliona za narodnu kuhinju, 3,3 za otvorenu zaštitu, 564.000 za prihvatnu stanicu, 204.000 za Kuću Novog sela.
Za društvenu brigu o deci (pred-školsko obrazovanje) 2013. godine bilo je predviđen iznos od 121 milion – za plate 65,3 miliona. Ove godine je za istu oblast planirano 125 miliona dinara – za plate 71,5 miliona.
Mesnim zajednicama je prošle godine obezbeđeno 33,8 miliona dinara, a ove godine je za njihove potrebe planiran iznos od 17,14 miliona dinara – za MZ „Ivan Perišić“ u Bečeju 2, za MZ „Todor Dukin“ u Bečeju 1,9, za MZ „Bratstvo-jedinstvo“ u Bečeju 2,19, za MZ Bačko Petrovo Selo 2,67, za MZ Bačko Gradište 3,24, za MZ Radičević 2,21, za MZ Mileševo 1,54 i za MZ Poljanice 1,36 miliona dinara.
Pod zajedničkim imenom „razvoj zajednice“ za JP Direkcija za izgradnju je 2013. godine obezbeđeno 124,16 miliona dinara. Direkciji bi ove godine trebalo da sleduje 131,72 miliona. Za poljočuvarsku firmu Link FTO 2013. godine obezbeđeno je 27,68 miliona, a za protivgradnu zaštitu pola miliona dinara. Ove godine Link FTO trebao bi da dobije 12 miliona, a protiv-
gradna zaštita ostaje na prošlogodišnjem „nivou“.
Za JP Komunalac je prošle godine predviđeno 31,7 miliona dinara, a ove 31,5.
Za JP Vodokanal je 2013. bilo predviđeno 5,7 miliona dinara, a 2014. 5 miliona.
Među daljim ulaganjima u razvoj zajednice 2013. godine bilo je predviđeno, recimo, za Toplanu 35,5 miliona (rekonstrukcija vrelovoda), 105 miliona za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, 6,9 miliona za banju, itd.
Za razvoj zajednice 2014. godini planira se potrošiti 1,5 miliona za rekonstrukciju vrelovoda (Toplana), 267,6 miliona za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.
Prošle godine je za otplatu kamata predviđeno 6,4, a ove 8,4 miliona, dok je za otplatu glavnice domaćim kreditorima 2013. godine predviđeno 26 miliona, a 2014. godine 24,3 miliona dinara.
Za informisanje je prošle godine planirano 4,5, odnosno nakon dva rebalansa 1,75 miliona dinara, a ove 2 miliona.
Za zaštitu životne sredine u „ekološkom gradu“ Bečeju prošle godine je odobreno 10,2, a za 2014. godinu je predviđeno 9 miliona dinara.
Za verske i druge usluge 2013. godine odobreno je 6,5 miliona dinara – za crkve 1,7, za Pokret gorana 1,18 miliona itd. Ove godine je za iste namene planiran iznos od 5,2 miliona – za crkve 2, za Pokret gorana, recimo, ništa (Goranski park verovatno preuzima Komunalac) itd.
Turističkoj organizaciji je prošle godine odobreno 6,36, a ove godine 7 miliona dinara.
Dom zdravlja je prošle godine trebao dobiti 21,3 miliona, a ove je za tu namenu planiran iznos od 14,8 miliona.
Ombudsman je prošle godine „koštao“ 2 miliona dinara, a ove bi trebalo 1,97.
Za opštinsko javno pravobranilaštvo je u budžetu za 2013. godinu bilo je predviđeno 30.000 dinara samo za troškove putovanja, a za ovu godinu taj trošak bi trebao da bude 100.000 dinara (pravobranilac je zaposlen u Opštinskoj upravi).
U obrazloženju budžeta za 2014. godinu, koji je umesto zakonskog roka, 20. decembra, donet 30. decembra 2013. godine, navodi se da su ukupni prihodi i primanja planirani da se ostvare u iznosu od 942.344.000 dinara. Plan primanja u 2014. godini utvrđen u iznosu od 11.000.000 dinara odnosi se na prodaju zemljišta u industrijskoj zoni.

Od čega živi lokalna samouprava?

U strukturi prihoda i primanja najveće učešće u prihodima budžeta u 2014. godini je od poreza na zarade u iznosu 323.276.000 dinara. Značajan planirani prihod je i porez na zemljište u iznosu od 50.000.000 dinara, zatim prihod od poreza na druge prihode u iznosu od 32.000.000 dinara. Porez na imovinu iznosi 99.000.000 dinara.
Predlogom Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu opštini Bečej utvrđen je godišnji iznos nenamenskog transfera u iznosu od 154.627.000 dinara koji je značajno manji u odnosu na transfer za 2013. godinu.
Ukupan bilans prihoda od imovine u 2014. godini iznosi 133.966.000 dinara. Naknade po osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta trebalo bi da budu 110.000.000 dinara.

Ograničenja reprezentacije, putovanja, telefona…

Iz budžeta lokalne samouprave finansiraju se sledeći javni rashodi: ustavom i zakonom utvrđeni zadaci organa, organizacija i službi opštine; određene potrebe građana u skladu sa zakonom u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, informisanja, turizma, zaštite i uređenja životne sredine i u drugim oblastima od neposrednog interesa za građane; obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, uređenje i korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i obezbeđenje korišćenja poslovnog prostora i zakonom povereni poslovi opština iz okvira prava i dužnosti republike, navodi se u obrazloženju odluke o budžetu opštine za 2014. godinu.
Ove godine opština Bečej ne planira isplate nagrada izuzev jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2014. godini. Rashodi po osnovu kupovine roba i usluga su planirani na nivou 2013. godine (ograničenja usluge reprezentacije, poklona, službenih putovanja, kontrola dnevnica, fiksne i mobilne telefonije i dr.). Nabavka roba i usluga i kapitalna ulaganja (zgrade, oprema) moraju biti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U 2014. godini rashodi na teret budžeta neće se izvršavati ukoliko ne postoji plan javnih nabavki.
Izdaci za kapitalne projekte iskazuju se za tri godine. Kapitalni projekti se odnose na izgradnju (kupovinu) zgrada i građevinskih objekata, kapitalno održavanje postojećih zgrada i objekata, obezbeđenje zemljišta, projektno planiranje i nabavku opreme i mašina čiji je vek trajanja odnosno korišćenja duži od pet godina. U 2014. godinu kapitalni projekti planirani za direktne i indirektne korisnike budžeta opštine iznose 45.417.000 dinara. Kapitalni projekti za 2015. godinu iznose 30.918.000 dinara, a za 2016. godinu 10.000.000 dinara.

Za plate 277 miliona dinara

Što se zarada tiče, piše u obrazloženju budžeta, od isplate za april 2014. godine plate se povećavaju za 0,5%, a od isplate za oktobar 2014. godine, za 1%. Pravila usklađivanja plata u javnom sektoru na način predviđen fiskalnim pravilima dovode do rasta mase sredstava za plate ne većeg od 2%, u odnosu na 2013. godinu.
Za plate u organima i organizacijama lokalne vlasti predviđeno je 116,7 miliona dinara (prošle godine 120,7 miliona), u ustanovama kulture 27,88 (27,26), u sportskom centru 15,38 (15,22), u mesnim zajednicama 9,49 (10,75), u direkcijama osnovane od strane lokalne vlasti 30,7 (22,5), u predškolskoj ustanovi 73,74 iz budžeta i 19,7 iz ostalih izvora (72,34 i 19,33) i u turističkoj organizaciji 3,15 (3,09).
Ukupno je za plate u 2014. godini planiran iznos od 277 miliona dinara iz opštinskog budžeta i 19,7 miliona iz drugih izvora (271,9 i 19,33).
O planiranju broja zaposlenih u 2014. godini u obrazloženju budžeta piše: članom 1. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji određuje se ukupan maksimalan broj zaposlenih u organima opštine, ustanovama koje se finansiraju iz budžeta (osim predškolskih ustanova), privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač opština, a koji se finansiraju iz budžeta.
Trenutno je broj zaposlenih 360 – od toga u predškolskoj ustanovi radi 136 osoba. Na neodređeno vreme je zaposleno 309, a na određeno 51 osoba.
U organima i organizacijama lokalne vlasti radi 11 izabranih, 6 postavljenih lica (svi na neodređeno vreme) i 98 zaposlenih (od tog broja jedan na određeno vreme).
U ustanovama kulture je 31 osoba zaposlena na neodređeno, a 7 na određeno vreme.
U sportskom centru 23 je zaposleno na neodređeno, a 4 na određeno vreme.
U mesnim zajednicama je zaposleno 13 osoba na neodređeno i 5 na određeno vreme.
U direkcijama osnovanim od strane lokalne vlasti na neodređeno vreme je zaposleno 22 lica (od toga dva na određeno vreme)
Na navedene se odnosi Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji: ima ih ukupno191, 174 stalno zaposlenih i 17 zaposlenih na neodređeno vreme. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u opštini Bečej je 175, a na određeno vreme 18.

R.M.

Povećana budžetska rezerva

Prošle godine je tekuća budžetska rezerva iznosila 5 miliona dinara, a stalna 4 miliona dinara (nakon drugog rebalansa).
Ove godine planira se za tekuću budžetsku rezervu obezbediti 18 miliona dinara, a za stalnu 4,5 miliona dinara.
Tekuća budžetska rezerva se koristi za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne, a stalna budžetska rezerva služi za finansiranje rashoda na ime učešća u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija