Skupština opštine: Rebalans budžeta, etika i prodaja zemljišta

  28 maj 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Skupština opštine Bečej 31. maja treba da usvoji 30 tačaka dnevnog reda, među njima i rebalans opštinskog budžeta.

U predlogu odluke o rebalansu budžeta opštine piše da je budžet opštine Bečej projektovan u iznosu od 1.506.569.000 dinara – prihodi budžeta u iznosu od 1.320.378.000 dinara od toga preneta sredstva su planirana u iznosu od 85.332.000 dinara, sredstva iz sopstvenih izvora u iznosu od 37.253.000 dinara i sredstva iz viših nivoa u iznosu od 148.938.000 dinara.

U opštinskom budžetu za 2021. godinu, pre rebalansa, planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej iznosili su 1.662.158.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta 1.175.897.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora 37.253.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti 335.521.000 dinara i preneta sredstva 113.487.000 dinara.

U strukturi planiranih prihoda i primanja budžeta nakon rebalansa poreski prihodi su 58,87%, donacije i transferi 21,36%, drugi prihodi 10,94%, memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1,15%, primanja od prodaje nefinansijske imovine 7,46% i primanja od domaćih zaduživanja 0,22%.

Od prodaje građevinskog zemljišta investitorima koja se očekuje u 2021. godini, na bazi primljenih pisama o nameri kupovine parcela od strane investitora u iznosu od 98,08 miliona dinara, piše o obrazloženju predloga odluke rebalansa.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta opštine iz prethodne godine za finansirane projekte iz EU iznose 16 miliona dinara, jer se očekuje povraćaj sredstava za projekat Mala marina u Bečeju.

Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine planirane su u 2021. godini na osnovu nove Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bečej u iznosu od 15 miliona dinara na bazi procene.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu Srbije za 2021. godinu u kome je predviđeno povećanje minimalne zarade za 6,6 odsto, kao i povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu od 5 odsto, ostalih zaposlenih u javnom sektoru za 3,5 odsto, a od 1. aprila 2021. godine i za njih ukupno povećanje će biti 5 odsto.

Na osnovu toga uvećane su mase sredstava za plate u visini odobrenih procenata u 2021. godini.

Projektovani budžetski deficit u Odluci o prvom rebalansu budžeta za 2021. godinu iznosi 41.833.000 dinara i pokriće se delom iz prenetih sredstava i iz primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka.

Na dnevnom redu sednice Skupštine opštine su i izmena plana Generalne regulacije naselja Bečej, usvajanje Lokalnog plana akcije za decu od 2021. do 2024. godine.

Odbornici treba da usvoje i odluke o boravišnoj taksi, o korišćenju sredstava reprezentacije, o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera i o postupku ocenjivanja i rangiranja kandidata za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač opština.

Na dnevnom redu je i usvajanje Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti opštine.

Trebalo bi da odbornici usvoje Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave, programe rada za 2021. godinu i izveštaje o radu za 2020. godinu Gradskog pozorišta, Centra za socijalni rad i sportskog centra „Đorđe Predin Badža“ i izveštaje o radu za 2020. „Potisja“, Narodne biblioteke i Turističke organizacije opštine.

Planirano je i da se pokrene nekoliko postupaka prodaje građevinskog zemljišta i nekretnina iz javne svojine opštine Bečej.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija