Zaključen ugovor o izgradnji fontana na trgu: Dve fontane za 16,6 miliona dinara za 85 dana

  09 jun 2017
Ocenite ovaj članak
(3 glasova)

Rekonstrukcija gradskog trga je u završnoj fazi, a fontane će biti izgrađene naknadno, tokom leta, nakon otvaranja tog prostora 17. juna.

Izgradnja „nove Pogače“ započeta je 15. septembra 2016. godine, a rok za izvođenje radova je bio 210 kalendarskih dana – taj rok je istekao 12. aprila, međutim, po ugovoru, dani kada je izvođač radova pauzirao zbog zime, nisu uračunati, te je prvobitni rok produžen za oko 45 dana. I taj rok je okončan krajem maja.
Izvođač radova rekonstrukcije trga, firma „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca, koja predvodi konzorcijum izvođača u kom su i „Put-invest“ d.o.o. iz Sremske Kamenice, „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada, „Intec“ iz Novog Sada i „Ekonomistelektro“ iz Beočina, gradiće i fontane, jer je opština od Uprave za javne nabavke dobila saglasnost za zaključivanje ugovora o izgradnji fontana neposrednom pogodbom.
Ugovor o izgradnji fontana (Ugovor o javnoj nabavci nepredviđenih radova na rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju) je predsednik opštine zaključio sa direktorom firme „Put-invest“ PZP iz Bačkog Petrovca 12. maja, a predmet ugovora je izvođenje radova na izgradnji centralne i parterne fontane na pešačkom platou na Trgu oslobođenja. Radovi su ugovoreni na osnovu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke.
Cena izgradnje fontana je 16,6 miliona dinara (sa PDV-om 20 miliona dinara). Ta cena je fiksna i sadrži i „sve zavisne troškove izvođenja predmetnih radova sa nabavkom i ugradnjom materijala, troškove organizacije gradilišta, troškove osiguranja, troškove zaključenja ugovora kao što su eventualni troškovi overe, uvoza, carine, trošak dobijanja sredstava obezbeđenja, troškove dolaska i smeštaja lica i personala i troškove dnevnice kao i sve ostale nepomenute zavisne troškove potrebne za uspešno izvršenje predmetne nabavke. Cena u sebi obuhvata i svaki trošak na izvođenju radova koji može nastati iz razloga koje Izvođač nije predvideo, a koji se odnose na izvođenje radova“, piše u ugovoru.
Izvođač se obavezuje da ugovorene radove izvede u roku od 85 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.
Garantni rok za izvedene radove iznosi 24 meseca računajući od dana izvršene primopredaje svih izvedenih radova, s tim da je za ugrađenu opremu i materijal dužina roka identična kao i garancija proizvođača opreme.
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se utvrde prilikom primopredaje ugovorenih radova i pokažu u toku garantnog roka, kao i sva oštećenja prouzrokovana tim, eventualnim, nedostacima. Po projektu rekonstrukcije trga planirane su dve fontane, jedna ispred gradske kuće, a druga na platou ispred pravoslavne crkve.     

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija