Prošle nedelje je u Bečeju odjeknula vest, tada još nepotvrđena, da će služba fizikalne medicine i rehabilitacije „Jodna banja“ Doma zdravlja krajem januara ili početkom februara biti zatvorena, jer služba nema lekara i zbog toga što u zgradi oko šest nedelja nije ispravno grejanje.

Nakon izbora u maju 2012. godine, nova vladajuća garnitura u Bečeju saopštila je deo toga što planira da uradi, zatim je to predstavljeno i nakon sto dana vlasti, kada je između ostalog rečeno da će „pored uobičajenih redovnih aktivnosti informisanja“, biti i „redovne konferencije za novinare koje će biti organizovane kvartalno, i biće svojevrstan osvrt na postignute ciljeve i najava planiranih aktivnosti“.

Komisija za sport opštine Bečej je raspisala konkurs za finansiranje sporta u 2015. godini. Konkurs je otvoren od 20. februara do 2. marta, a sportskim organizacijama trebalo bi da bude dodeljeno 3,3 miliona dinara.

Lokalna samouprava je u ovoj školskoj godini obezbedila 35 stipendija studentima sa teritorije opštine Bečej. Svečano potpisivanje ugovora sa studentima o stipendiranju upriličeno je 28. februara u velikoj sali gradske kuće.

Lokalna samouprava je u ovoj školskoj godini obezbedila 35 stipendija studentima sa teritorije opštine Bečej. Svečano potpisivanje ugovora sa studentima o stipendiranju upriličeno je krajem februara u velikoj sali gradske kuće.

Potpisivanjem memoranduma o saradnji između opštine Bečej i Fondacije Tijane Jurić 29. aprila opština Bečej se uključila u programe tek osnovane fondacije u cilju prevencije svih oblika nasilja i zlostavljanja dece, koji će se na teritoriji opštine realizovati od septembra meseca. U pitanju su projekti u okviru kojih će biti održane tribine o trgovini ljudima namenjene deci uzrasta od 15 godina i više, zatim predavanja i obuke o prevenciji nasilja i zlostavljanja dece putem interneta namenjene deci uzrasta od 5. do 8. razreda osnovnih škola, i besplatan kurs samoodbrane namenjen deci koja su napunila 10 godina, devojkama i ženama. Cilj drugog dela programa je da se ukaže na to da je borba protiv nasilja moguća i kulturom, a reč je pre svega o „Vidovdanskom festivalu Glas anđela – Tijana Jurić“, koja će biti održana u junu mesecu.

Rešenja Poreske uprave kojima se građani obavezuju da u roku od 15 dana plate naknadu za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu, počela su da stižu na adrese građana Bečeja u aprilu mesecu. Početkom maja u bečejskoj filijali Poreske uprave i u službi katastra u gradskoj kući još uvek su redovi nezadovoljnih građana, koji žele da prijave greške koje su uočili na rešenjima Poreske uprave, ili u katastru proveravaju tačnost podataka, jer u Poreskoj upravi navode da su podatke o veličini zemljišta kojima građani raspolažu (građevinsko, poljoprivredno) dobili iz katastra.

Narodna kuhinja u Gerontološkom centru ne radi od 1. juna. Najkasnije će biti ponovo otvorena 1. oktobra.

Zvanje počasnog građanina opštine Bečej biće dodeljeno Mihajlu Ševiću, jer je on, kako piše u obrazloženju, „ceo svoj život posvetio drugima, svojim saborcima, partiji, zemlji, svom gradu. Još u mladosti istakao se kao član narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji sreza, a svoju humanost i nesebičnost iskazivao kroz brigu o porodicama palih boraca. Bio je jedan od ključnih ljudi u posleratnoj Jugoslaviji u preduzeću Fadip IFC-u, koji je zapošljavao oko 2.800 radnika, kada je preduzeće svoje proizvode izvozilo čak za rusku vojnu industriju. Odigrao je ključnu ulogu i u dovođenju britanske firme ’Dunlop’ u Bečej, kao strateškog partnera Fadip IFC-a, što je bila prva veća investicija i prvi uloženi engleski kapital u zemlji, a preduzeće je toliko dobro poslovalo u to vreme da je privuklo i pažnju engleskog princa Čarlsa, koji ga je i lično posetio. Mihajlo Šević ni danas u svojoj 89. godini života ne miruje, već želi da pomogne drugima i da prenese na mlađa pokoljenja svoja iskustva i stečena znanja, kako bi se napisala monografija jednog vremena kojem je pripadao“.

Skupština opštine je 25. juna donela odluku o platama i ostalim primanjima izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine. Odlukom se uređuje način utvrđivanja plata i ostalih primanja pomenutih osoba.
Pravo na platu ili naknadu, u skladu sa odlukom, imaju predsednik i zamenik predsednika opštine, predsednik i zamenik predsednika Skupštine opštine, članovi Opštinskog veća, zaštitnik građana – lokalna samouprava nakon odlaska s te funkcije prethodnog zaštitnika, nema novog ombudsmana – opštinski pravobranilac, načelnik i zamenik načelnika Opštinske uprave, sekretar i zamenik sekretara Skupštine opštine i pomoćnici predsednika opštine.
Plate izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih utvrđuju se na osnovu osnovice za obračun plate, koeficijenta koji se množi osnovicom, dodatka na platu, obaveza koje plaćaju po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

Osnovica za obračun

Osnovicu za obračun i isplatu plata određuje Vlada Republike Srbije.
Plata ili naknada isplaćuje se za rad u punom radnom vremenu, odnosno radnom vremenu koje se smatra punim.
Koeficijenti za obračun i isplatu plata izabranih i imenovanih lica iznose: 7,74 za predsednika opštine, 7,40 za zamenika predsednika opštine, 7,74 za predsednika Skupštine opštine, 7,40 za zamenika predsednika Skupštine opštine, 7,40 za zaštitnika građana, 7,20 za člana Opštinskog veća.
Koeficijenti za obračun i isplatu plata postavljenih osoba iznose: 14,85 za načelnika i zamenika načelnika Opštinske uprave, 14,85 za sekretara i zamenika sekretara Skupštine opštine, 14,85 za opštinskog pravobranioca i 13,95 za pomoćnika predsednika opštine.
Koeficijenti utvrđeni za zaposlena lica prema Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima iznose: 12,05 za samostalnog stručnog saradnika, 10,77 za višeg stručnog saradnika, 10,45 za stručnog saradnika, 9,91 za višeg saradnika, 8,95 za saradnika, 8,85 za visokokvalifikovanog radnika i višeg referenta, 8,74 za referenta i daktilografa, 8 za kvalifikovanog radnika, 6,40 za nekvalifikovanog radnika.
Koeficijent za imenovana, postavljena i zaposlena lica uvećava se po osnovu složenosti i odgovornosti poslova za dodatni koeficijent: 9 za imenovano i postavljeno lice, 8,40 za samostalnog stručnog saradnika, 8,20 za višeg stručnog saradnika, 5,75 za stručnog saradnika, 3,60 za višeg saradnika, 2,30 za saradnika i visokokvalifikovanog radnika, 1,20 za višeg referenta, 0,93 za referenta i daktilografa, 0,53 za kvalifikovanog radnika i 0,53 za nekvalifikovanog radnika.
Koeficijent utvrđen za postavljeno lice uvećava se po osnovu složenosti i odgovornosti poslova, dodatno se uvećava i to: načelniku Opštinske uprave 30%, zameniku načelnika Opštinske uprave 25%, sekretaru Skupštine opštine 30%, zameniku sekretara Skupštine opštine 25%, opštinskom pravobraniocu 30% i pomoćniku predsednika opštine 20%.
Koeficijent utvrđen Uredbom i uvećan po osnovu složenosti i odgovornosti poslova dodatno se uvećava 10% za zaposleno lice koji rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom Opštinske uprave, zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti, s tim da ovaj broj zaposlenih ne može da pređe 2% od ukupnog broja zaposlenih. Zaposlenom koji koordinira najsloženije aktivnosti smatra se lice koje obavlja poslove pravne pomoći građanima i savetnika za zaštitu prava pacijenata i lice koje obavlja poslove programera, koji radi na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja, dodatno se uvećava 10% (zaposlenima koji rade na pripremi i izvršenju budžeta ili finansijskog plana, vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju računovodstvenih izveštaja smatraju se zaposleni raspoređeni u Odeljenju za finansije koji imaju najmanje visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine) i zaposlenom na radnom mestu budžetskog inspektora.

Uvećani koeficijent

Zaposlenom koji ima pravo na uvećanje koeficijenta po više osnova, ukupno uvećanje koeficijenta ne može biti veće od 10%.
Izabrano lice koje je na stalnom radu u organima opštine, ima pravo na platu. Izabrana lica, koja su pre izbora na funkciju ostvarili pravo na penziju, imaju pravo na deo plate u visini razlike između njihove penzije i plate koju bi primili na toj funkciji da nisu ostvarili pravo na penziju.
Izabranom licu koje nije na stalnom radu u organima opštine, a koje nastavlja rad i ostvaruje platu kod drugog poslodavca ili od samostalne delatnosti, može se utvrditi naknada za vršenje funkcije, koja iznosi 50% od ukupnog iznosa plate utvrđene za funkciju koju obavlja.
Izabrano, imenovano i postavljeno lice po prestanku funkcije ima pravo na naknadu plate 3 meseca od dana kada mu je prestala funkcija, a u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije.
Imenovano i postavljeno lice koje po isteku mandata ne bude ponovo imenovano, odnosno postavljeno ili koje u toku trajanja mandata bude razrešeno, može se rasporediti na radno mesto u Opštinskoj upravi koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima. Ukoliko se imenovano, odnosno postavljeno lice ne može rasporediti na taj način ili ne prihvati ponuđeni raspored, prestaje mu radni odnos. Pravo na naknadu plate može se izuzetno produžiti za još 3 meseca, ako u ta tri meseca ta osoba stiče pravo na penziju, navodi se u odluci o platama i ostalim primanjima izabranih, imenovanih i zaposlenih lica u organima opštine.
Razlog za donošenje odluke u platama, kako piše u obrazloženju, je to što je upravna inspektorka zapisnikom o redovnom inspekcijskom nadzoru u Opštinskoj upravi u martu mesecu naložila da se odluka o platama uskladi za pozitivnim propisima, te da se postojeća odluka u pogledu uvećanja koeficijenta za rukovođenje unutrašnjom organizacionom jedinicom (načelnici odeljenja i sekretari službi) uskladi sa odredbama uredbe Vlade Srbije, odnosno da se uvećanje od 20 odsto smanji na 10. Inspektorka je zatražila izmenu u članu odluke u kom je bilo regulisano da imenovano i postavljeno lice po prestanku funkcije ima pravo na platu još 6 meseci, u visini koju je imao u vreme prestanka funkcije. Naime, to nije u skladu sa zakonom, koji predviđa da imenovane i postavljene osobe po prestanku funkcije imaju pravo na platu još tri meseca. Utvrđen je i koeficijent za zamenika sekretara Skupštine opštine, navedeni su zatim koeficijenti i dodatni koeficijenti za imenovane, postavljene i zaposlene, a određeno je i dodatno uvećanje plata zaposlenima koji rade finansijske poslove, za 10 odsto.
Po podacima o zaradama izabranih i postavljenih osoba u lokalnoj samoupravi iz marta meseca ove godine, prosek zarada izabranih (ukupno 7) bio je 78.719 dinara, postavljenih (ukupno 4) 78.237 dinara, a volontera funkcionera (ukupno 4) 42.445 dinara.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija