Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti: Nezaposlenost žena je više od 62 odsto

Akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti: Nezaposlenost žena je više od 62 odstotrg_fontane

Akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena u opštini Bečej je skup predviđenih mera i aktivnosti  za naredne četiri godine u cilju unapređenja života žena i muškaraca.

Dokument je pre nekoliko dana postavljen na internet stranicu opštine kako bi se potom organizovala i javna rasprava pre usvajanja strateškog dokumenta na sednici bečejskog parlamenta u toku jeseni. Pre javne rasprave o akcionom planu će grupa koja ga je izradila razgovarati sa građankama i građanima, 11. jula u Radičeviću i Mileševu, a u avgustu u Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom Selu.
Akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti predstavlja lokalni strateški dokument kojim se  utvrđuju aktivnosti koje će se ostvarivati u narednom četvorogodišnjem periodu, a pet strateških ciljeva su unapređenje bezbednosti građana i građanki opštine sa rodnog aspekta; unapređenje položaja žena koje žive na selu; unapređenje usluga na teritoriji opštine Bečej kako bi u većoj meri odgovarale potrebama građana i građanki; povećanje šansi devojčica i žena da se bave sportom; unapređenje kapaciteta lokalne samouprave da uvodi rodnu perspektivu u svoje politike i programe.
Budžet opštine za 2019. godinu, prvi put u istoriji, trebalo bi da bude rodno senzitivan.
Inače, prema popisu stanovništva iz 2011. godine u opštini živi 37.351 stanovnik, a većina su žene: njih 19.035.
U akcionom planu navode se prilično zabrinjavajući podaci, recimo, da žene dominiraju u grupi nezaposlenih od 25 do 45 godina starosti (od 51,50 % do čak 62,41 % 2015. godine), što je period kada žene rađaju i veliki deo vremena posvećuju porodici. Vidljivo je i da se muškarci značajno brže zapošljavaju, a da žene dominiraju u grupi onih koji dugo čekaju na posao – od tri do preko 10 godina – što ih čini teže zapošljivom kategorijom.
Što se političke participacije i rukovođenja radom lokalne samouprave tiče, žene nisu u ravnopravnom položaju s muškarcima. Skupština opštine Bečej broji 36 odbornika, među njima ima samo 10 žena (27,77 %).
Predsednik Skupštine opštine je muškarac, a njegova zamenica je žena. Skupština opštine  ima sekretarku, kao i zamenicu sekretarke.
Od pet šefova odborničkih grupa samo je jedna žena.
Predsednik opštine je muškarac, njegov zamenik je žena. Od 9 članova Opštinskog veća samo su dve žene. Predsednik opštine ima tri pomoćnika, jedan je muškarac, a dve su žene
Opštinski pravobranilac je žena.
Ukupan broj zaposlenih u Opštinskoj upravi je 94, od toga većinu čine žene 56, odnosno 59,57 %.
Od 8 načelnika Opštinske uprave muškarac se nalazi samo na jednoj poziciji. Šefova odseka ima 9 – 4 muškarca i 5 žena.
U opštini Bečej ima ukupno 8 mesnih zajednica i one zajedno imaju 102 člana od kojih žene čine 19,60 %, odnosno ima 20 žena članica Saveta mesnih zajednica. Samo je jedna žena predsednica Saveta mesne zajednice (Mileševo), a u jednom Savetu mesne zajednice (Poljanice) nema nijedne žene. Na mestu sekretara u 6 mesnih zajednica zaposlene su žene, dok su muškarci zaposleni u dve. Većina građanki u anketi (100 anketiranih) procenjuje da su šanse Bečejki da učestvuju u donošenju odluka osrednje. Kada se tome dodaju najniže procene (loše i veoma loše) vidi se da čak oko 75 % građanki misli da je politička participacija žena niska.
S druge strane anketa pokazuje i nisku participaciju žena (samo 17 % anketiranih su članice nekog udruženja, 5 % su članice političke partije, 6 % su članice sindikata, a 9 % su članice KUD-a).
Ono što ohrabruje je stav polovine (49 %) ispitanica da žele da učestvuju u procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici.
Bezbednost žena je drugi, gorući problem. Tek svaka deseta anketirana žena kaže da se oseća sasvim bezbedno u svom gradu, gotovo svaka peta da se oseća izrazito nebezbedno, dok je 40 % žena dalo srednju ocenu za bezbednost. Svaka peta žena misli da je kriminal u Bečeju nešto manje prisutan nego u drugim gradovima, oko 40 % da je jednako prisutan kao i drugde, dok svaka četvrta Bečejka misli da je kriminal znatno više prisutan u Bečeju nego u drugim gradovima. Kao najveći bezbednosni problemi prepoznaju se ulična rasveta, nasilje nad ženama, psi lutalice i krađe.
Prema podacima Policijske uprave Novi Sad u 2016. godini bilo je samo tri prekršajne prijave po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Prema podacima Centra za socijalni rad, ukupno su 44 osobe bile žrtve nasilja u porodici, zanemarene ili u riziku od zanemarivanja (zbirna kategorija).
Fokus grupe i anketa građanki pokazuje da žene u Bečeju misle da je nasilje u porodici važna tema ali i da se o njoj nedovoljno govori. Posebno je zabrinjavajuće što se u fokus grupama u razgovoru sa ženama koje žive na selu, u svakoj fokus grupi, govorilo da žene nemaju dovoljno informacija, da ne prijavljuje nasilje, da nasilja ima, ali da ćute i žene i sredina. U svakoj od fokus grupa zaključak je bio da bi ovoj temi trebalo posvetiti više pažnje.

R.M.

(Nastaviće se)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *