Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Fond za zaštitu životne sredine opštine: Kako će i da li će biti potrošeno oko 290 hiljada evra?

Fond za zaštitu životne sredine opštine: Kako će i da li će biti potrošeno oko 290 hiljada evra?trg_fontane

U budžetskom Fondu za zaštitu životne sredine opštine Bečej je za 2018. godinu predviđeno 34,9 miliona dinara – projektovani iznos za ovu godinu je 15 miliona, a iz 2017. godine preneto je 19,9 miliona dinara.

Program korišćenja budžetskog fonda Opštinsko veće lokalne samouprave usvojilo je 25. januara, nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine.
Novac se obezbeđuje od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koja se naplaćuje na osnovu Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine Bečej.
Novac iz budžetskog fonda koristi se, kako se navodi u programu, namenski, za stvaranje materijalnih uslova za ostvarivanje prava i dužnosti opštine u oblasti zaštite životne sredine, podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte, programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring), programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara, naučno-istraživačke programe i projekte, obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine i troškove realizacije programa, kao i drugih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine.
U programu ne piše zašto skoro 20 miliona dinara nije potrošeno 2017. godine, kako je bilo planirano, već je taj iznos prenet u tekuću budžetsku godinu.

Za uklanjanje smeća oko 2,5 miliona, a za ozelenjavanje više od 12 miliona

O tome kako bi trebalo da bude potrošeno nešto manje od 35 miliona dinara i na koji način će time da se utiče na zaštitu okoline, u programu budžetskog fonda piše da će za uklanjanje divljih deponija biti potrošeno 500.000 dinara, a za godišnje čišćenje kabastog smeća na teritoriji opštine nešto više od 2 miliona.
U ozelenjavanje biće uloženo ukupno 12,3 miliona dinara: 6 miliona je planirano za održavanje javnih zelenih površina, jedan milion za sanacioni postupak uređenja drvoreda platana u Zelenoj ulici, 3,7 miliona za uređenje međublokovskog zelenila (preneta obaveza iz 2017. godine), 200.000 dinara je potrebno za održavanje parternih prskalica na zelenim površinama i 1,4 miliona za cvetno uređenje.
Za kanalizaciju otpadnih voda u delu Novosadske ulice (tehnički prijem) predviđeno je 150.000 dinara, za opštinsko učešće na konkursima planirano je milion dinara, a za izradu projekta rekonstrukcije sistema sakupljanja atmosferskih voda 1,6 miliona.

Monitoring

Na zvaničnom internet sajtu opštine Bečej mogu da se nađu izveštaji o monitoringu životne sredine iz prošle godine. Navodi se da je Opštinska uprava 2017. godine realizovala praćenje stanja životne sredine, te da su obavljena uzorkovanja površinskih voda i zemljišta, merenja izlaganja ljudi niskofrekventnim elektromagnetnim poljima, merenje nivoa buke u životnoj sredini, ispitivanje kvaliteta vazduha i izrađena je studija monitoringa životne sredine u opštini Bečej.
Na osnovu dobijenih podataka izrađeni su izveštaji, kao što su izveštaji o ispitivanju uzorka površinske vode – kanal DTD kod kamenog mosta, izlaz iz kanala DTD kod Šlajza – izveštaj o ispitivanju uzorka zemljišta u dvorištima OŠ „Šamu Mihalj“ i PU „Labud Pejović“, izveštaji o ispitivanju izlaganja ljudi niskofrekventnim elektromagnetnim poljima (trafo-stanice kod autobuske stanice, u ulici Miloša Crnjanskog 135 i u naselju „Nestor Džilitov“), izveštaji o ispitivanju izlaganja ljudi visokofrekventnim elektromagnetnim poljima (u centru Bečeja, u 3. MZ i na Topolskom putu), tu su zatim i izveštaji o merenju nivoa buke, o ispitivanju kvaliteta vazduha itd.

Praćenje stanja životne sredine

U budžetskom fondu planirani su programi i projekti praćenja stanja životne sredine, te bi izrada programa zaštite životne sredine sa akcionim planom za period 2017-2022. godine trebalo da košta 400.000 dinara, program i monitoring kontrole kvaliteta vazduha u naselju Bečej 200.000 dinara, program i monitoring nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Bečej 200.000 dinara, program i praćenje kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bečej 200.000 dinara, program i ispitivanje zagađenosti zemljišta u naselju Bečej 200.000 dinara, program i kontrola monitoringa nejonizujućih zračenja u naselju Bečej 200.000 dinara, izrada Lokalnog katastra izvora zagađenja životne sredine 100.000 dinara i program i praćenje elektromagnetskog zračenja 200.000 dinara.
Predviđeno je i merenje koncentracije alergenog polena na teritoriji opštine Bečej i u programu budžetskog fonda se navodi da su Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine i Agencija za zaštitu životne sredine 2013. godine obavile besplatnu obuku stručnog kadra za uspostavljanje kontinuiranog merenja alergenog polena i u toku 2018. godini nastavlja se dnevno merenje od 1. februara do 31. oktobra. Očitani podaci se dostavljaju Agenciji i objavljuju se i na zvaničnom sajtu opštine Bečej www.becej.rs
Za praćenje nivoa alergena u vazduhu i za izradu godišnjeg izveštaja trebalo bi da bude potrošeno 200.000 dinara, za uništavanje ambrozije na teritoriji opštine Bečej milion dinara, suzbijanje komaraca 7 miliona dinara, a krpelja 750.000 dinara. U tom delu programa navodi  se da je za projekat monitoringa i monitoring (saradnja sa naučnom institucijom) i radni tim potrebno 400.000 dinara.

Potrošen samo deo novca

U izveštaju o trošenju iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej iz 2016. godine koji je dostavljen nadležnom ministarstvu, piše da je bilo planirano da se potroši ukupno 66,4 miliona dinara, a da je potrošeno 25,3 miliona.
U 2016. godini su ostvareni prihodi u iznosu od 32,3 miliona dinara, a iz 2015. godine je preneto 34,4 miliona, dakle, 2016. godine ostalo je nepotrošen iznos od 41,4 miliona dinara, koji je prenet u 2017. godinu.
U toku 2016. godine je za podsticajne i sanacione programe potrošeno 4,3 miliona umesto planiranih 44,2 miliona dinara, za programe i projekte praćenja stanja životne sredine 8,8 miliona umesto planiranog iznosa od 9,1 milion, za zaštitu i razvoj prirodnih dobara 8,4 miliona (plan: 8,5 miliona), za propagandne aktivnosti i saradnju sa vaspitno-obrazovnim ustanovama 1,2 miliona (plan: 1,8), za obrazovne aktivnosti 1,9 miliona (plan: 2,1) i za informisanje 495.000 (plan: 750.000) dinara.

Čišćenje i održavanje parka prirode

Što se zaštite prirodnih dobara tiče, za čišćenje i održavanje Parka prirode „Stara Tisa“ (upravljač je JP Komunalac) potrebno je 2 miliona dinara, za čišćenje i održavanje trske u Parku prirode „Beljanska bara“ (planirano zajedno sa upravljačem JVP Vode Vojvodine) 600.000 dinara, a za sanacioni postupak uređenja drvoreda hrasta u Bačkom Petrovom Selu (aktivnost upravljača JP Komunalac) milion dinara.
Za reviziju Lokalnog ekološkog akcionog plana, za usklađivanje sa zakonom Lokalnog plana upravljanja otpadom i za posetu sajmovima, skupovima i seminarima planiran je iznos od milion dinara, međutim, u programu se ne navodi koliko novca bi trebalo da bude potrošeno za pojedinačne stavke.

Planirano i neurađeno

Interesantno je da je 2017. godine u budžetskom fondu bio planiran ukupan iznos od 70 miliona dinara, od toga je te godine trebalo biti ostvareno 29 miliona, a 41 milion je prenet iz prethodne, 2016. godine. Tu je, 2017. godine, bilo predviđena i izrada zvaničnog sajta za životnu sredinu (400.000 dinara) i, takođe, kao i ove godine, za reviziju Lokalnog ekološkog akcionog plana, za usklađivanje sa zakonom Lokalnog plana upravljanja otpadom i za posetu sajmovima, skupovima i seminarima planiran je iznos od 1,2 miliona dinara, a s obzirom na to da i u ovogodišnjem programu planiraju iste stavke, znači da taj posao nije urađen prošle godine.

Finansiranje značajnih datuma i seminara

Za obeležavanje značajnih datuma kao što su Dan planete Zemlje 22. aprila (izrada publikacije i seminar za osnovce) planira se potrošnja 40.000 dinara, za Sat za planetu (aktivnost u oblasti štednje energije, tradicionalno uključivanje u Svetski dan u opštini Bečej poznat kao Romantični sat za našu planetu) takođe 40.000 dinara, za Međunarodni dan ptica 30.000 dinara (ne navodi se kako će biti potrošen taj iznos), za Svetski dan zaštite životne sredine 5. jun (ekološka radionica Kancelarije za mlade i dečjeg vrtića sa nabavkom materijala za njeno sprovođenje – palete, boje, četke…) 100.000 dinara, za Dan bez automobila 22. septembar (aktivnost sa Kancelarijom za mlade) 40.000 dinara, za Dan zdrave hrane 16. oktobar (aktivnost sa Kancelarijom za mlade) 40.000 dinara, za Dan klimatskih promena 4. novembar (aktivnost sa Kancelarijom za mlade) 40.000 dinara i za edukaciju na terenu, upoznavanje sa prirodnim dobrima (obrazovna aktivnost, organizovan prevoz učenika u obilazak parkova prirode uz edukaciju na terenu) 270.000 dinara.
Za edukaciju zaposlenih predviđeno je 200.000 dinara, za pripremu i štampu ekološkog edukativnog materijala 300.000 dinara,  a za rad i odlučivanje u komisijama i radnim timovima za zaštitu životne sredine 200.000 dinara.
Opštinska uprava opštine Bečej ima obavezu da objavljuje obaveštenja i oglase u medijima i za to je predviđeno 400.000 dinara.
„U cilju redovnog, blagovremenog, potpunog i objektivnog obaveštavanja javnosti o stanju životne sredine i javnosti rada Opštinske uprave opštine Bečej i jačanja svesti o značaju zaštite životne sredine, nastaviće se kontinuirano inoviranje oficijelnog sajta opštine Bečej, i dizajniranje stranice posvećene životnoj sredini. Istovremeno će se raditi na obaveštavanju javnosti o stanju životne sredine putem sredstava javnog informisanja, izradom publikacija i štampanog materijala. Ukoliko se prihodi Fonda u toku budžetske godine ne ostvaruju u planiranom iznosu rashodi će se ostvariti po prioritetima koje utvrdi predsednik opštine i to: obaveze utvrđene zakonom i ranije preuzete ugovorene obaveze iz prethodne godine“, piše u programu budžetskog fonda.

Teški metali u vrtiću i školi

Zabrinjavajuće je ispitivanje uzorka zemljišta u dvorištima OŠ „Šamu Mihalj“ i PU „Labud Pejović“. Naime, u rezultatima ispitivanja koje je obavilo Institut Vatrogas laboratorija iz Novog Sada navodi se da izmerene vrednosti bakra u uzorku koji je identifikovan kao uzorak iz zemljišta centralnog objekta predškolske ustanove i kadmijuma u uzorcima predškolske ustanove i škole „Šamu Mihalj“ prelaze granične vrednosti prema Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa. Navodi se da se rezultati odnose isključivo na ispitani uzorak.
O tome šta bi trebalo da se preduzme u cilju smanjenja nivoa teških metala u dvorištima obrazovnih ustanova, zasad se ne zna ništa pouzdano, osim da je planirana sadnja trave (mada trave već ima u dvorištu dečjeg vrtića).
Ovu temu ćemo istraživati u narednim brojevima Bečejskog mozaika.

Za sada ne postoji posebna internet stranica posvećena životnoj sredini, već se na aktuelnom sajtu lokalne samouprave nalazi odeljak o izveštajima o ispitivanju vode, vazduha, zemljišta…
Opštinska uprava prati namensko korišćenje sredstava Fonda i izvršavanje ugovorenih prava i obaveza. Praćenje realizacije programa sprovode Odeljenje za privredu, ulaganja, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine i Odeljenje za finansije. Odeljenje za finansije nadležnom ministarstvu do 31. marta ove godine treba da podnese Izveštaj o realizaciji programa i korišćenju finansijskih sredstava u 2017. godini.

K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *