Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Kuda putuje novac iz kožne torbe? 1. deo

Kuda putuje novac iz kožne torbe? 1. deotrg_fontane

Od „kožne torbe“ – reč budžet vodi poreklo od starofrancuske reči „bougette“, u prevodu kožna torba – zavisi kvalitet života građana. Upravo zbog toga redakcija Bečejskog mozaika objavljuje dva tematska dodatka (drugi će biti objavljen do kraja godine) o pitanjima o načinu trošenja novca iz opštinskog budžeta, o javnim nabavkama, o javnim preduzećima…

U okviru projekta „Kuda putuje novac iz kožne torbe“ saznaćete kako je trošen novac iz budžeta opštine 2011, 2012. i 2013. godine, zbog čega se „svađaju“ Komunalac i Potisje, šta je opština uradila da „izgladi“ situaciju, da li će u Bečeju ikada biti izgrađena banja, zbog čega je i kome za taj projekat čiji se kraj ne nazire plaćeno nekoliko desetina hiljada evra, kako je okončan prekršajni postupak koji je inicirala Državna revizorska institucija u vezi sa trošenjem novca iz 2010. godine i kakve sumnjive javne nabavke su urađene u Bečeju 2011. i 2012. godine.

Javne nabavke 2012. godine 

Od „nevidljivih“ nabavki do banje, automobila i računara

Lokalna samouprava je tokom 2012. godine uradila postupke za 32 javne nabavke male vrednosti. Bilo je 15 javnih nabavki za nabavku dobara u vrednosti 19.292.008 dinara, 11 nabavki usluga u vrednosti 13.630.086 dinara i 6 nabavki radova u vrednosti 9.082.395 dinara – ukupno oko 42 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost.
Plan javnih nabavki za 2012. godinu, koji se donosi početkom godine, u toku 2012. godine četiri puta je menjan. Poslednja izmena i dopuna urađena je u decembru te godine.
U planu su bile predviđene 33 javne nabavke u ukupnoj vrednosti od 46,27 miliona dinara (sve su trebale biti finansirane iz budžeta opštine, osim u dva slučaja: 900.000 dinara za radove na napuštenim kopovima u Radičeviću – za finansijera je predviđen Fond za zaštitu životne sredine Srbije; 472.000 dinara za izradu suvenirnice – finansijer je bio pokrajinski sekretarijat).

Januar: Auto i suvenirnica

U planu javnih nabavki za januar mesec bile su predviđene tri javne nabavke:
– suvenirnica – 472.000 dinara (svi planirani iznosi su sa PDV-om);
– predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta – 2.000.000 dinara;
– sanacija udarnih rupa u ulici Šištak – 648.000 dinara.
Urađeno je:
– nabavljeno je putničko vozilo od jedinog ponuđača, firme „Motorflex“ d.o.o. iz Bečeja za 992.502 dinara;
– samo je jedan prijavljeni ponuđač naveden i za poslove izrade, isporuke i montaže suvenirnice. S ponuđačem „Čamagić dekor“ iz Bečeja ugovorena vrednost radova je bila 480.000 dinara;
– za sanaciju udarnih rupa u ulici Šištak izabran je ponuđač VDP DTD „Srednja Bačka“ iz Bečeja za 631.800 dinara.

Februar: Za javnu rasvetu 3, a za program zemljišta 2 miliona

– nabavka novog putničkog vozila – 955.800 dinara;
– nabavka deset dečjih igrališta i skejt parka – 3.250.000 dinara;
– usluge reprezentacije, dobara za potrebe naručioca (lokalna samouprava) – 1.339.236 dinara;
– konsultantske usluge usaglašavanja Strategije lokalnog održivog razvoja –1.416.000,00 sa PDV-om;
– uređenje javne rasvete u Bačkom Petrovom Selu – 3.564.000 dinara.
Urađeno je:
– za izradu predloga godišnjeg programa zaštite poljoprivrednog zemljišta potpisan je ugovor vredan 2.000.000 dinara sa firmom „Geo-biro“ iz Bečeja;
– za uređenje javne rasvete izabran je SZTR „Elektro-Nađ“ iz Bečeja, a vrednost posla je 3.353.749 dinara.

Mart: Igrališta, skejt park i računari – oko 60.000 evra

Planirano je:
– gorivo (benzin) i autogas – 1.451.400 dinara;
– materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo – 944.000 dinara;
– kompjuterska oprema i usluge – 3.256.800 dinara;
– nabavka rezervnih delova i usluga održavanja fotokopir aparata – 500.000 dinara;
– nabavka terenskih vozila – 1.888.000 dinara;
– teretana na otvorenom – 2.600.000 dinara;
– investiciono održavanje, nabavka i montaža dobara u objektu naručioca (naručilac je lokalna samouprava) – 1.652.000 dinara;
– specijalizovane usluge – suzbijanje komaraca – 2.800.000 dinara;
– uređenje električnih instalacija – 1.003.000 dinara.
Urađeno je:
– u martu 2012. i 2013. godine je zaključen ugovor sa jedinim ponuđačem, firmom „Pixel“ d.o.o. iz Novog Sada za nabavku računara i računarske opreme za 2.998,607 dinara;
– nabavljena su i terenska vozila za poljočuvarsku službu od „Beolade“ d.o.o. iz Zemuna za 2.106.500 dinara;
– za izradu dečjih igrališta i skejt parka angažovan je „Eurovar“ pr Stanislava Mešter iz Bačkog Petrovog Sela za 2.750.000 dinara (I partija) i za 460.000 dinara (II partija);
– za nabavku rezervnih delova i usluge održavanja fotokopir aparata firmi „N-Copy“ d.o.o. iz Novog Sada plaćeno je 497.759 dinara;
– za usluge reprezentacije i dobara za potrebe naručioca (lokalna samouprava) izabran je ponuđač „Univerexport“ iz Novog Sada za 1.339.236 dinara;
– za konsultantske usluge za usaglašavanje Strategije održivog razvoja izabrana je Regionalna razvojna agencija Bačka za 1.250.000 dinara.

April: 1,7 miliona dinara za 7 sportskih sprava

Planirano je:
– administrativni materijal (kancelarijski) – 2.500.000 dinara;
– revizija završnog računa opštine Bečej – 368.160 dinara;
– specijalizovane usluge – suzbijanje krpelja – 540.000 dinara;
– specijalizovane usluge – suzbijanje ambrozije – 400.000 dinara;
– usluge reprezentacije – restoran – 1.161.120 dinara;
– usluge izrade glavnog projekta OTM (optička telekomunikaciona mreža) – 390.580 dinara;
– građevinski radovi – 640.000 dinara;
– radovi na napuštenim kopovima u Radičeviću (april/maj) – 900.000 dinara.
Urađeno je:
– U aprilu 2012. i 2013. godine za nabavku higijenskih proizvoda i proizvoda za potrebe opštinske kantine plaćeno je 465.380 dinara „Univerexportu“ iz Novog Sada;
– u istom mesecu prošle i ove godine sa „KTC“ d.o.o. iz Subotice zaključen je ugovor za nabavku goriva i autogasa u vrednosti 896.748 dinara (I partija) i 453.040 dinara (II partija);
– za nabavku i montažu dobara u objektu opštine zaključeni su ugovori sa dva ponuđača, za 1.380.949 dinara (I partija) sa „Termokonstrukt“ d.o.o. iz Bečeja, a za 312.704 dinara (II partija) sa „Mistik“ d.o.o. iz Bečeja;
– za nabavku i montažu otvorene teretane (na obali Tise, sada više nijedna sprava ne funkcioniše, niti se one popravljaju) ugovorena vrednost je bila 1.715.000 dinara, a izabran je ponuđač je „Eurokop“, Orlando Guljaš pr;
– u aprilu 2012. i 2013. godine je za suzbijanje komaraca angažovan „Eko-dez“ d.o.o. iz Beograda za 2.773.500 dinara;
– za suzbijanja krpelja angažovan je „Delco“ d.o.o. iz Novog Sada za 540.000 dinara;
– za uređenje električnih instalacija za 456.215 dinara izabran je SZTR „Elektro-Nađ“ iz Bečeja;
– za građevinske radove je zaključen ugovor sa „Termo-stan“ d.o.o. iz Bečeja za 611.712 dinara.

Maj: Opremljena kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Nije bilo planiranih nabavki za maj mesec.
Urađeno je:
– za opremanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj firmi „Pixel“ d.o.o. iz Bečeja plaćeno je 98.155 dinara (I partija) i još 446.180 dinara (II partija).

Jun: Za reprezentaciju oko 14.000 evra

Planirano je:
– usluge osiguranja – 1.000.000 dinara.
Urađeno je:
– za usluge eksterne revizije izabran je ponuđač DST-Revizija Beograd za 188.800 dinara;
– za usluge reprezentacije su potpisani ugovori sa dva ponuđača za 860.000 dinara (I partija) sa „Retro-natura“ d.o.o. iz Bečeja, a za 631.267 dinara (II partija) sa restoranom „Largos“ iz Bečeja;
– za usluge izrade projekta OTM ugovorena vrednost je 349.280 dinara, a izabran ponuđač je „Sat-Trakt“ d.o.o. iz Bačke Topole;
– posao revitalizacije i rekultivacije napuštenih kopova u Radičeviću dodeljen je VDP DTD „Srednja Bačka“ iz Bečeja za 951.750 dinara.

Septembar: Kancelarijski materijal za oko dva miliona dinara

Planirano je:
– tekuće održavanje opreme za saobraćaj – 1.000.000 dinara.
Urađeno je:
– nabavljen je kancelarijski materijal u vrednosti od 1.989.642 dinara od jedinog ponuđača, firme „All Stars Mol“ iz Mola;
– za održavanje vozila izabran je automehaničar Robert Božoki pr za 858.096 dinara.

Oktobar: Plan nije ostvaren

Planirano je:
– nabavka potrošnih dobara (papirna galanterija) – 72.000 dinara.

Optička telekomunikaciona infrastruktura na papiru

U maju 2012. godine tadašnji načelnik Opštinske uprave Zoran Kovač doneo je odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke za nabavku usluge izrade glavnog projekta povezivanja ustanova, institucija i organizacija optičkom telekomunikacionom infrastrukturom na teritoriji opštine: izabrana je ponuda ponuđača „Sat-Trakt“ d.o.o. iz Bačke Topole.
Za navedenu javnu nabavku konkursnu dokumentaciju su preuzela tri potencijalna ponuđača. O postupku javne nabavke obavešteni su ponuđači: „Sat-Trakt“ iz Bačke Topole, „Radijus Vektor“ iz Novog Beograda i „G Net“ iz Beograda, a ponudu je dostavio samo „Sat-Trakt“.
U ugovoru o javnoj nabavci između opštine i „Sat-Trakta“ navodi se da ta firma treba da izradi glavni projekat za izgradnju optičke telekomunikacione mreže u opštini Bečej, ukupne vrednosti 296.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 349.280,00 din. sa PDV-om.
„Sat-Trakt“ se obavezao da projektnu dokumentaciju preda nadležnim lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana uplate avansa (50 odsto cene).
Izrada glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštini Bečej bila je potrebna lokalnoj samoupravi zbog izgradnje optičke mreže. Cilj izgradnje optičke mreže trebao je biti povezivanje mesnih kancelarija naseljenih mesta na teritorije opštine Bečej (Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište) sa potencijalnom mogućnošću povezivanja i drugih ustanova, jer bi se na taj način omogućio i video nadzor ključnih tačaka, povezali bi se ovi objekti i bio bi stvoren jedinstven telekomunikacioni sistem koji bi stanovništvu prigradskih mesnih zajednica podigao nivo životnog standarda i omogućio kvalitetan prenos podataka iz sedišta lokalne uprave prema mesnim kancelarijama. U okviru projekta tražilo se i idejno rešenje za povezivanje mesne kancelarije Mileševo i Radičević, pisalo je u projektnom zadatku.
Kao lokacije za povezivanje predviđeno je 8 tačaka u Bačkom Gradištu (lokalna mreža na nekoliko tačaka i kamere na svim tačkama) i 38 tačaka u Bečeju (lokalna mreža na 24 tačaka i kamere na svim tačkama). Lokacije za povezivanje su zgrade mesnih zajednica, uglovi nekoliko ulica, škole, dečji vrtić, javna preduzeća i opštinske ustanove.
Projekat – povezivanje navedenih tačaka – u sistem do danas nije realizovan.
B.M.

Novembar: Softver za 462.000 dinara

Planirano je:
– nabavka računovodstvenog softvera – 480.000 dinara.
Urađeno je:
– nabavljen računovodstveni softver od Zavoda za unapređenje poslovanja iz Beograda za 462.000 dinara (u ovom slučaju je bilo tri ponuđača).

Decembar: Studija za banju i renoviranje kancelarija u opštini za 45.000 evra

Planirano je:
– nabavka goriva za vanredne okolnosti – 840.000 dinara;
– usluge izrade studije opravdanosti (ne navodi se kakve, ali je reč o banji) – 3.840.000 dinara;
– usluge štampanja knjige (ne zna se kakve) – 600.000 dinara;
– radovi na renoviranju kancelarija – 1.800.000 dinara.
Urađeno je:
– od „MG“ d.o.o. iz Novog Sada nabavljena je papirna galanterija za 41.820 dinara;
– za nabavku goriva za vanredne okolnosti, za 745.020 dinara, izabran je ponuđač „Pan Petrol 2000“ d.o.o. iz Vojke;
– u novembru i decembru za usluge osiguranja izabrana je bečejska filijala DDOR-a Novi Sad za 40.607 dinara;
– posao izrade studije opravdanosti za izgradnju banjskog kompleksa na teritoriji opštine Bečej dobio je ponuđač „Mérték Építészeti Stúdió“ d.o.o. iz Mađarske za 3.217.986 dinara;
– za izvođenje radova na renoviranju kancelarija izabrane su tri firme: za 805.000 dinara (I partija) SZR „Trotters“ iz Đurđeva, za 622.331 dinara (II partija) „Mistik plus“ iz Bečeja, a za 180.000 dinara (III partija) A.D. „Stolarija“ iz Titela.
Za jul i avgust mesec niti su planirane, niti su urađene javne nabavke (postizborno vreme).

Redakcija Bečejskog mozaika

 

Za prvih šest meseci 2013. potrošeno je 39,4 miliona dinara za javne nabavke 

Kupljeni su projekti, pokloni, reklamni materijal, stolice, vozila

Za 21 javnu nabavku male vrednosti i za jednu javnu nabavku male vrednosti u pregovaračkom postupku lokalna samouprava je od januara do kraja juna 2013. godine potrošila 39,4 miliona dinara. Za šest meseci ove godine opština je potrošila skoro toliko novca koliko je za javne nabavke platila za 12 meseci 2012. godine.
Po planu javnih nabavki u toku 2013. godine (ne raspolažemo informacijama o tome da li je u toku godine menjan plan javnih nabavki) treba da bude urađeno ukupno 27 javnih nabavki.
Do kraja juna meseca urađene su 22 javne nabavke.

Januar: Za reklamni materijal i poklone oko 30.000 evra

Planirano:
– nabavka potrošnih dobara (papirna galanterija) – 600.000 (svi iznosi su sa PDV-om) dinara;
– nabavka dobara u vidu reklamnog materijala – 3.000.000 dinara;
– usluge osiguranja 1.080.000 dinara;
– usluga izrade softvera za matičare, pisarnicu i kadrovsku službu -1.920.000 dinara.
Urađeno:
– Za nabavku dobara za poklone i drugi reklamni materijal izabrana je knjižara „Mali princ“ – 2.999.400 dinara (iznosi su sa PDV-om).

Februar: Za izradu softvera 1,9 miliona dinara

Planirano:
– nabavka bezalkoholnih pića – 1.080.000 dinara;
– nabavka kancelarijskog nameštaja za prijemni hol – 800.000 dinara;
– usluge izrade elaborata o finansijskoj analizi izgradnje banjskog kompleksa na osnovu idejnog projekta – 3.240.000 dinara;
– radovi na investicionom održavanju zgrade Opštinske uprave opštine Bečej – 1.800.000 dinara;
Urađeno:
– za nabavku usluga osiguranja zaključen je ugovor sa „Dunav osiguranjem“ iz Novog Sada: godišnja premija za motorna vozila je 162.708 dinara, za imovinu 200.844 dinara, za nezgode 47.717 dinara, a za teže bolesti i hirurške intervencije 159.021 dinara;
– posao usluge izrade softvera je dobila „Agencija za IT, GIS i komunikacije opštine Inđija“ – 1.910.199 dinara.

Mart: Investiciono održavanje gradske kuće 1,9 miliona

Planirano:
– gorivo (benzin) i autogas – 2.400.000 dinara;
– materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo – 800.000 dinara;
– kompjuterska oprema i usluge – 3.240.000 dinara;
– nabavka rezervnih delova i usluga održavanja fotokopir aparata – 480.000 dinara;
– nabavka terenskog vozila i motocikla za poljočuvarsku službu – 1.560.000 dinara;
– nabavka opreme za poljočuvarsku službu – 1.320.000 dinara;
– specijalizovane usluge suzbijanja komaraca – 3.360.000 dinara;
– usluge izrade glavnog projekta za rekonstrukciju trga u opštini Bečej – 3.600.000 dinara;
– usluge izrade tehničke regulacije saobraćaja za teritoriju opštine Bečej – 3.600.000 dinara;
– nabavka vršioca usluge za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bečej za 2013. godinu – 3.360.000 dinara;
– nabavka usluga čišćenja zgrade opštinske uprave Bečej za 2013. godinu – 2.160.000 dinara;
– uređenje električnih instalacija – 480.000 dinara.
Urađeno:
– sa „MG“ d.o.o. iz Novog Sada je zaključen ugovor o nabavci papirne galanterije – 353.088 dinara;
– investiciono održavanje zgrade gradske kuće dodeljeno je firmi SZR „Trotter’s“ iz Đurđeva – 1.971.314 dinara;
– nameštaj i rasveta za prijemni hol gradske kuće nabavljeni su od SZR „Drvo stil“ iz Bečeja (izrada i isporuka info-pulta i komadnog nameštaja) za 510.120 dinara, a potom je zaključen i ugovor o nabavci rasvete sa firmom „Aura-light“ d.o.o. iz Novog Sada za 97.040 dinara.

April: Računarska oprema, usluga, toneri za 30.000 evra i glavni projekat Pogače za 35.000 evra

Planirano:
– specijalizovane usluge suzbijanja krpelja – 996.000 dinara;
– specijalizovane usluge suzbijanja ambrozije – 996.000 dinara;
– nabavka stolica za veliku salu opštinske zgrade – 1.152.000 dinara;
– usluge reprezentacije – restoran – 2.160.000 dinara.
Urađeno:
– zaključeni su ugovori za nabavku računarske opreme i usluga i tonera sa firmom „Intes“ iz Novog Sada, koja za 2.414.635 dinara obezbeđuje računarsku opremu i usluge opštini, i sa firmom „N-copy“ iz Novog Sada, koja za 750.564 dinara nabavlja tonere;
– posao izrade glavnog projekta za rekonstrukciju Pogače dobila je firma „Via inženjering“ iz Novog Sada – 3.576.000 dinara;
– zaključen je ugovor sa firmom „Calypso oil“ iz Gospođinaca za nabavku benzina i autogasa za potrebe Opštinske uprave, u vrednosti od 1.853.650 i 459.000 dinara. Taj ugovor je raskinut krajem maja zbog toga što „Calypso oil“ nije mogao da ispuni ugovorenu obavezu, te je ponovljen postupak javne nabavke i isti posao je u junu mesecu dodeljen NIS-u a.d. iz Novog Sada – 1.477.236 dinara;
– nabavku pića za opštinu obavlja „Gomex“ iz Zrenjanina – 893.080 dinara;
– usluga suzbijanja komaraca dodeljena je firmi „Eko dez“ iz Beograda –2.500.500 dinara;
– projektnu dokumentaciju za sanaciju deponije Botra radi Institut „Kirilo Savić“ iz Beograda – 3.000.000 dinara;
– firma „Via inženjering“ iz Novog Sada je dobila posao da izradi tehničku regulaciju saobraćaja za teritoriju opštine – 3.528.000 dinara;

– higijenske proizvode i proizvode za potrebe opštinske kantine nabavlja bečejska firma „Tisacoop“ – 605.946 dinara;
– posao „nabavke vršioca usluge za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini“ dobila je „Geopanonija“ iz Novog Sada – 2.010.000 dinara;

Nabavka benzina i računara

Za nabavku računara i računarske opreme (javna nabavka je u pitanju) opština je 2012. godine potrošila 2,99 miliona dinara. Za nabavku računarske opreme i usluga, tonera 2013. godine potrošeno je 2,41 (prva partija) i 750.564 dinara (druga partija).
Za gorivo i autogas je opština 2012. godine platila 896.748 (prva partija) i 453.040 dinara (druga partija), dok je za vanredne okolnosti, za nabavku goriva, platila 745.020 dinara. Za nabavku goriva (benzin i gas) je 2013. godine odobreno 1.853.650 (prva partija) i 459.000 (druga partija) dinara (s tim da je ugovor s prvobitnim ponuđačem raskinut, a nakon ponovljene nabavke ugovor je zaključen sa NIS-om). Tu je zatim još jedna nabavka benzina za 1,47 miliona dinara.
Za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 2012. godine plaćeno je 2 miliona dinara, a 2013. 2,1 milion. (Svi iznosi su s PDV-om).
B.M.

Maj: Finansijski elaborat za banju za 35.000 evra i čišćenje gradske kuće za više od 2.000 evra mesečno

Nije ih bilo.
Urađeno:
– oprema za poljočuvarsku službu je nabavljena od dva ponuđača, za 503.520 dinara od firme „Matica“ d.o.o. iz Novog Sada i za 885.000 od firme „Janus 021“ d.o.o. iz Novog Sada;
– posao čišćenja gradske kuće dodeljen je firmi „Elektro servis i higijena Purucki“ iz Bečeja – 233.500 dinara mesečno;
– „Golden Pinnacle“ d.o.o. iz Budimpešte je zaključio ugovor sa opštinom o izradi elaborata o finansijskoj analizi izgradnje banjskog kompleksa – 3.655.680 dinara.

Jun: Stolice za 10.000 evra, vozila za poljočuvare za oko 15.000 evra

Nije ih bilo.
Urađeno:
– posao nabavke terenskog vozila i motocikla za poljočuvarsku službu u dobio je „Beta motors centar“ iz Novog Sada – 1.548.000 dinara;
– „Vizor inženjering“ iz Novog Sada je zaključio ugovor sa opštinom o nabavci stolica za veliku salu Skupštine opštine – 1.094.000 dinara;
– urađena je javna nabavka u pregovaračkom postupku za usluge dodatnog čišćenja i posao je za 50.000 dinara mesečno dodeljen firmi „Elektroservis i higijena Purucki“ iz Bečeja.
U julu, avgustu, oktobru, novembru i decembru nisu planirane javne nabavke, dok je za septembar mesec bilo planirana nabavka dve stvari:
– administrativni materijal (kancelarijski) – 1.800.000 dinara;
– tekuće održavanje opreme za saobraćaj – 960.000 dinara.
Redakcija Bečejskog mozaika nema podatke o tome da li su rađene javne nabavke od juna meseca do kraja oktobra.

R.M.

 

Kako su rađene javne nabavke za decu i mlade?
Velika nabavka postaje mala

U Bečejskom mozaiku u aprilu 2011. godine objavljen je članak o nabavci dečjih igrališta. O tome šta i za koliko novca će biti nabavljeno, govorio je tadašnji član Opštinskog veća Ištvan Ačai. On je rekao da je za kupovinu mobilijara za dečja igrališta i pet montažnih sanitarnih čvorova opština obezbedila 1,8 miliona dinara, a pripremu terena za igrališta će uraditi „Termo-stan“, a izvođači radova na postavljanju sprava i sanitarnih čvorova će biti firme „Europlast“ i „Eurocoop“. Kasnije se ispostavilo da su dečja igrališta i toaleti 2011. godine koštali oko 5 umesto 1,8 miliona dinara.
Naime, u proleće 2011. godine opština je raspisala javnu nabavku male vrednosti za izgradnju 13 dečjih igrališta. Posao je u martu 2011. godine dobio Tibor Guljaš PR, SZR „Europlast“. Vrednost radova je bila 2,99 miliona dinara. Zanimljivo je da je „Europlast“ Tibora Guljaša registrovan neposredno pre javne nabavke, 9. februara 2011. godine.
Potom je, takođe u martu 2011. godine, urađena javna nabavka za izgradnju četiri dečja igrališta i pet montažnih toaleta. Posao je za 2,27 miliona dinara dobio SZR „Eurocoop“ Orlando Guljaš PR.
U ovom slučaju se radi o tome da su urađene dve javne nabavke male vrednosti umesto jedne velike, kako opština ne bi morala da raspiše javni poziv za sve ponuđače, već je postojala mogućnost da pozove samo tri ponuđača po svom izboru.
Inače, vlasnici „Europlasta“ i „Eurocoopa“ su u rodbinskim vezama – reč je o ocu i sinu.
Što se tiče montažnih toaleta koje je lokalna samouprava kupila, oni od 2011. godine do danas nisu postavljeni, a po saznanjima predstavnika Opštinske uprave nalaze se u Javnom preduzeću Komunalac.
Izabrani ponuđač tvrdi: „Ja nisam
radila ništa“
Lokalna samouprava je 2012. godine nastavila posao nabavke dečjih igrališta i sportskih terena. U planu javnih nabavki navodi se 10 igrališta, a u ponudi ponuđača za betoniranje terena igrališta 9.

U postupku javne nabavke male vrednosti 2. marta 2012. godine izabrana je firma Stanislava Mešter PR, SZR „Eurovar“ iz Bačkog Petrovog Sela za nabavku dečjih igrališta i skejt parka. Ugovorena vrednost posla (s PDV-om) je bila 2.750.000 dinara (prva partija, igrališta) i 460.000 dinara (druga partija, skejt park).
Skejt park je navodno napravljen 2012. godine, međutim, do danas nije postavljen. Službenik za javne nabavke lokalne samouprave je sredinom 2013. godine na zahtev novinara Bečejskog mozaika pisanim putem saopštio da je skejt park „izrađen u roku i nalazi se kod ponuđača, kako još ne postoji lokacija za njegovo postavljanje“. Redakciji Bečejskog mozaika je saopšteno i da je cena iz ugovora u potpunosti plaćena izvođaču (firma „Eurovar“): 21. marta 2012. godine 138.000 dinara, 27. aprila 2012. godine 161.000 dinara i 25. decembra 2012. godine 161.000 dinara.
Firma „Eurovar“ počela je da obavlja delatnost 20. maja 2011. godine, da bi već 19. aprila 2013. godine bila brisana iz registra. Međutim, na osnovu podataka sa sajta Agencije za privredne registre, „Eurovar“ je Agenciji prijavio privremeni prekid (delatnosti) od 6. jula 2012. godine. Na sajtu Agencije ne postoji podatak do kog datuma je trajao privremeni prekid, već se navodi samo da je firma brisana iz registra 19. aprila 2013. godine, te se stiče utisak da u vreme uplate treće tranše novca za skejt park – 25. decembar 2012. godine – ta firma nije radila (privremeni prekid delatnosti).
Vreme nastanka firme „Eurovar“ se manje-više podudara s vremenom, kada je, godinu dana pre nešto što je „Eurovar“ počeo da obavlja delatnost, lokalna samouprava raspisala prve dve javne nabavke za dečja igrališta. „Eurovar“ je Agenciji za privredne registre prijavio privremeni prekid (delatnosti) 6. jula 2012. godine, nedugo nakon okončane javne nabavke za dečja igrališta i skejt park, na kojoj je pobedio.

Firme za istu stvar

Interesantno je pratiti hronologiju rada i prekida rada firmi „Eurovar“, „Europlast“ i „Eurocoop“ na internet stranici Agencije za privredne registre. „Eurovar“ i „Europlast“, dve od tri firme koje su 2011. i 2012. godine od lokalne samouprave dobile poslove izrade dečjih igrališta, skejt parka i otvorene teretane, u oktobru 2013. godine ne postoje.
„Eurovar“ Stanislave Mešter (Bačko Petrovo Selo) počela je da obavlja delatnost 20. maja 2011. godine. Datum privremenog prekida delatnosti je 6. jul 2012. godine, a firma je brisana iz registra 19. aprila 2013. godine.
„Eurocoop“ Orlanda Guljaša registrovan je 15. septembra 2007. godine, privremeni prekid delatnosti zabeležen je 1. avgusta 2012. godine. Ne navodi se da li je privremeni prekid okončan. „Eurocoop“, koji je registrovan za rušenje objekata, nije brisan iz registra, vodi se kao aktivna firma.
„Europlast“ Tibora Guljaša registrovan je 9. februara 2011. godine, privremeni prekid delatnosti je upisan 1. avgusta 2012. godine, a brisan je iz registra 22. oktobra 2012. godine.
Inače, u Agenciji za privredne registre bila je registrovana još jedna firma pod nazivom „Europlast“, ona se vodila na ime Eleonore Guljaš PR. Ta firma je registrovana 15. jula 2004. godine, privremeni prekid delatnosti je upisan 1. januara 2010. godine, a brisan je iz registra 6. oktobra 2010. godine.
Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre firme „Europlast“ (Tibor Guljaš), „Europlast“ (Eleonora Guljaš) i „Eurocoop“ (Orlando Guljaš) se nalaze/nalazile su se na istoj adresi, u ulici Servo Mihalja broj 9 u Bečeju.

U vezi sa izradom skejt parka (a to znači da verovatno i sa izradom dečjih igrališta) ima – najblaže formulisano – još nekoliko nejasnoća.
Pošto je u postupku javne nabavke posao izrade skejt parka i dečjih igrališta dobila firma „Eurovar“ pr Stanislava Mešter iz Bačkog Petrovog Sela, novinar Bečejskog mozaika pozvala je telefonom Stanislavu Mešter i pitala je šta je sa skejt parkom koji je njena firma napravila za potrebe opštine, jer do oktobra 2013. godine nije postavljen i, po informacijama dobijenim od službenika za javne nabavke
lokalne samouprave, on se još uvek nalazi u njenoj firmi. Mešter je u telefonskom razgovoru sa novinarom Bečejskog mozaika rekla: „Ja nisam pravila ništa. Ne znam ništa o tome. ’Eurovar’ je moja firma, ali ja nisam pravila ništa. Problem je u tome što je firma moja, ja sam dala svoje ime, ali vlasnik koji se bavi time je Tibor Guljaš. On je sređivao sve. Znam da su me jednom zvali iz Bečeja i pitali da li želim to da radim, a ja sam rekla da neću ništa. Ne znam da li je on uradio u moje ime ili ne, jer smo mi zatvorili firmu (’Eurovar’), ova firma ne radi od decembra prošle godine“.
U vezi sa izradom skejt parka pitali smo i pomenutog Tibora Guljaša da li je on pravio skejt park. Guljaš je potvrdno odgovorio, rekao je da je park urađen pre dve godine, a da se u julu ove godine još uvek nalazio u njegovoj radionici. To je plaćeno, a nije odneseno, objasnio je Guljaš.
Po navedenim podacima jasno je da su poslove izrade dečjih igrališta i skejt parka 2011. i 2012. godine dobile firme iste porodice „Europlast“ i „Eurocoop“ (Orlando i Tibor Guljaš, otac i sin), jer je i posao koji je dodeljen firmi „Eurovar“ Stanislave Mešter, uradio neko drugi – Guljaš – sudeći po izjavi Stanislave Mešter i samog Tibora Guljaša.

Cena sprave 950 evra, a plaćeno je 1.950 evra?

Firma „Eurocoop“ Orlando Guljaš PR u toku 2012. godine dobila je posao nabavke i montaže teretane na otvorenom. Ugovor s tom firmom nakon završenog postupka javne nabavke male vrednosti 10. aprila 2012. godine potpisali su ovlašćeno lice za „Eurocoop“ Tibor Guljaš i predsednik opštine Peter Knezi.
Prethodno, o postupku javne nabavke male vrednosti nadležni u opštini obavestili su tri potencijalna ponuđača, kako pravila nalažu. Međutim, indikativno je da su ponuđači bili sledeći: SZR „Europlast“, SZR „Eurocoop“ (obe firme u vlasništvu porodice Guljaš) i SZR „Eurovar“ (firma sarađuje, po priznanju preduzetnice na čije ime se vodila, sa Guljašem). Ponudu je dostavila samo jedna od pozvanih firmi – „Eurocoop“.
Za postavljanje otvorene teretane koja u sastavu ima 7 sprava i jedno pomagalo, uključujući i pripremu terena i betoniranje, firmi „Eurocoop“ plaćeno je 1.715.000 dinara. Doduše, za izradu postolja (betonska ploča) za otvorenu teretanu angažovana je bečejska firma „Termo-stan“ d.o.o. u aprilu 2012. godine. U ponudi sa tehničkim specifikacijama za javnu nabavku građevinskih radova, u okviru kojih je bila i izrada postolja, „Termo-stan“ je naveo da izrada postolja za otvorenu teretanu košta 32.000 dinara (bez PDV-a).
Na šetalištu kraj reke Tise u Bečeju krajem oktobra 2013. godine, nešto više od godinu dana nakon postavljanja otvorene teretane, stoji 7 oštećenih sprava i jedno prazno betonsko postolje.
Ukoliko je za 1.715.000 dinara kupljeno 7 sprava i jedno pomagalo, neka bude ukupno 8 sprava, cena jedne sprave je 214.375 dinara, to jest oko 1.950 evra. Inače, novinar Bečejskog mozaika u razgovoru sa Tiborom Guljašem dobio je podatak da ukoliko bi želeo da kupi jednu spravu, cena bi bila 950 evra. U tom slučaju nije jasno zbog čega je za jednu spravu plaćeno oko 1.950 evra – ukoliko sama sprava košta 950 evra? Pitanje je zbog čega je plaćeno po spravi 1.000 evra više?
Finansijski epilog priče o igralištima, skejt parku i otvorenoj teretani je da su firme „Eurovar“, „Europlast“ i „Eurocoop“ 2011. i 2012. godine od lokalne samouprave Bečeja dobile poslove vredne oko 8 miliona dinara, to jest nešto manje od 80.000 evra.

Redakcija Bečejskog mozaika

Plan „obnove“

Dečja igrališta su po najavama iz 2011. godine trebala biti obnovljena na sledećim lokacijama: iza Robne kuće, u parku kod dečjeg dispanzera – kod dečjeg dispanzera u oktobru 2013. godine uopšte ne postoji igralište – u Kamp naselju, u Novom selu na trgu Bratstva i jedinstva, u ulici Hove Friđeša, kod Vandorčarde u ulici Milana Gavrića i kod mosta na kanalu DTD, u Radičeviću u parku iza zgrade mesne zajednice na uglu ulica Veljka Vlahovića i Filipa Kljajića, u Mileševu na uglu Veljka Vlahovića i Vuka Karadžića, u Drljanu u ulici Proleterska, u Bačkom Petrovom Selu preko pruge u ulici Mihalja Tančića, kod fudbalskog igrališta i centru, u Bačkom Gradištu u ulicama Vuka Karadžića i 22. oktobra, i jedno u Poljanicama.
Danas na teritoriji opštine Bečej postoji ukupno 30 igrališta na javnim površinama: 6 u I Mesnoj zajednici, 4 u II Mesnoj zajednici, 2 u III Mesnoj zajednici, 8 u Bačkom Gradištu, 1 u Poljanicama, 3 u Radičeviću, 2 u Mileševu, 1 u Drljanu i 3 u Bačkom Petrovom Selu.
Neka od njih su uništena, recimo, kod dečjeg dispanzera u Bečeju ili u Poljanicama.

 

Ko štiti interese opštine?

Republički javni pravobranilac bi trebao da štiti interese opštine, pa i od nje (opštine) same, mada takav slučaj u propisima nije predviđen.
Naime, javno pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine i zakonski je zastupnik opštine.
Javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine, njenih organa, organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta opštine.
Pravno ili fizičko lice koje ima nameru da pokrene postupak protiv opštine ili pravnog lica čija imovinska prava i interese javno pravobranilaštvo zastupa, može se obratiti javnom pravobranilaštvu sa predlogom za sporazumno rešenje spornog odnosa.
Javni pravobranilac opštine Bečej je Vesna Živković.

Krivični zakonik

Član 359 Krivičnog zakonika Republike Srbije „rezervisan je“ za krivična dela protiv službene dužnosti, to jest za zloupotrebu službenog položaja.
Član 359 glasi:
„(1) Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina“. 

 

Opštinske kase 2011, 2012, 2013. godine i njihovo ostvarenje
Od 772 do više od milijarde

Opštinski novčanici funkcionišu kao porodični. Lista želja je uvek veća od mogućnosti. To se pretpostavlja i krajem godine kada se prave opštinski budžeti za narednu godinu, ali neretko se desi da se planiraju veći troškovi od realno očekivanih prihoda.
Opštinska vlast je 2011. godine napravila budžet „težak“ 772,7 miliona dinara. Budžet za 2012. godinu predviđen je u iznosu od 987,5 miliona dinara, a za 2013. godinu planirani su prihodi od jedne milijarde i 421,2 miliona dinara. Godišnje se radi od jedan do 3 rebalansa budžeta, s tim da se ove godine od maja čeka prvi i očigledno jedini rebalans (do kraja oktobra nije donet).

Skroman budžet za 2011. godinu

Lokalna samouprava je 2011. godine, od 1. januara do 30. septembra, potrošila 444,78 miliona dinara iz opštinskog budžeta, a bilo je planirano je da će se do kraja godine u lokalnu kasu sliti 772,79 miliona dinara, pisalo je u izvršenju budžeta opštine za taj vremenski period (takvo je stanje bilo pre trećeg rebalansa budžeta). Do kraja godine, ukupni prihodi budžeta bili su 671,6 miliona dinara. Uprkos tome da je izveštaj o godišnjem izvršenju budžeta trebao da bude usvojen na sednici lokalnog parlamenta početkom januara, to se nije desilo, te je završni račun budžeta za 2011. godinu, kao i izvršenje budžeta za istu godinu usvojen tek u oktobru mesecu 2012. godine.
U prvom izveštaju o izvršenju budžeta – od januara do kraja septembra – ipak je bilo vidljivo na koji način posluje lokalna vlast. Za to vreme je za potrebe lokalnog parlamenta i rada Opštinskog veća potrošeno 37,7 miliona dinara, a Opštinska uprava je koštala 108 miliona.
Za potrebe osnovnih škola potrošeno je 23,38 miliona, za srednje obrazovanje 8,36 miliona, za kulturu 32,5 miliona – pozorište i biblioteka dobili su 9,26, odnosno 8,41 miliona, muzej 5,7 miliona, arhiv 2,2 miliona, a tzv. ostali korisnici nešto više od 6 miliona dinara. Za fizičku kulturu upućeno je oko 16 miliona, sportski centar je dobio 12, a za potrebe sportskih klubova i za sportske stipendije obezbeđeno je 4,1 milion. Za društvenu brigu o deci obezbeđeno je 62,8 miliona, a mesne zajednice dobile su oko 14 miliona dinara.
U razvoj zajednice uloženo je 92,3 miliona dinara – deo je dobio Vodokanal, 625.002 dinara, pod šifrom „zemlja“ potrošeno je 5,7 miliona, za građevinsko zemljište i javnu rasvetu plaćeno je 15,5 miliona, Komunalac je dobio 12,1 milion, za poljočuvare i naknadu za navodnjavanje obezbeđeno je 5,4 miliona, firma Link FTO (poljočuvarska služba opštine) dobila je 5,4 miliona, kredit opštine je plaćen 20 miliona, urbanistički planovi, Savet za bezbednost opštine i banja (ne postoji) je do septembra koštala 18,4 miliona, a za lokalne puteve i ulice plaćeno je 6 miliona. Za opšte javne usluge potrošeno je 18,8, a na lokalno informisanje 1,8 miliona. Zaštita životne sredine koštala je ekološki grad Bečej svega 698.000 dinara, a i taj novac je potrošen na „ubijanje“ komaraca, krpelja i ambrozije.
Lokalne organizacije i udruženja iz opštinske kase su dobile 6,2 miliona dinara . Za turizam je upućeno 2,5, za zdravstvo 3,6, a za ombudsmana 1,4 miliona. Opštinskim javnim preduzećima do početka oktobra meseca iz opštinskog budžeta je isplaćeno 45,86 miliona dinara. Od toga Komunalcu 866.666 za prihvatilište za pse, 1,9 miliona za Park prirode „Stara Tisa“, 4 miliona za čišćenje ulica, 4,2 miliona za održavanje zelenih površina, 553.000 za zoohigijeničara, 600.000 za kante za smeće u centru grada, itd. Direkcija za izgradnju dobila je 6,5 miliona za fond za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta, 9 miliona za javnu rasvetu, oko 6 miliona za uređivanje ulica i puteva, tu su još i dodatna sredstva, 4 miliona, za uređivanje Iđoškog puta. Vodokanalu je upućeno svega 500.000 dinara za uređivanje atmosferske kanalizacije i 125.000 dinara za održavanje bunara, a potom još 7 miliona, za bušenje bunara.
Razne nevladine organizacije iz Bečeja, ali i iz Novog Sada, Beograda, Mačvanske Mitrovice, Zrenjanina i Subotice, u prvih 9 meseci 2011. godine dobile su od građana Bečeja 2,3 miliona dinara.
Za usluge informisanja u opštinskom budžetu prvobitno je predviđeno 2,5 miliona dinara, a od toga je do početka oktobra potrošeno 1,8 miliona, a do kraja godine 2,6 miliona, jer je povećan iznos predviđen za informisanje na 3 miliona dinara. Bečejskim danima, tada dvonedeljniku na srpskom jeziku, opština je do početka oktobra meseca platila 852.000 dinara; kablovska televizija je dobila 355.000 dinara; Bečejskom mozaiku, koji je tada izlazio nedeljno na srpskom i mađarskom jeziku, upućeno je 350.000 dinara; a Radiju Aktiv, koji ima dvojezični program, 250.000 dinara.

Budžet su gušili dugovi

Budžet opštine za 2012. godinu usvojen je 30. decembra na sednici Skupštine opštine. Kao i prethodnih godina, rečeno je da će se iz lokalne kase, u koju bi trebalo da „uđe“ 987,5 miliona dinara, finansirati samo najneophodnije.
S velikim zakašnjenjem, na sednici Skupštine opštine Bečej 27. juna 2013. godine lokalni odbornici usvojili su izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za 2012. godinu. O izvršenju budžeta načelnik Odeljenja za finansije Đorđe Popov je rekao da su u prošloj godini ostvareni prihodi u iznosu od 926 miliona dinara, što u odnosu na plan iznosi 88 posto. Kada je reč o troškovima, oni su bili u visini od 878 miliona 945.000 dinara i u odnosu na 2011. godinu rashodi su bili veći za 33 posto. Popov je istakao da je preuzeti dug (od prethodne vlasti) opštine iznosio oko 220 miliona dinara i da je u većem delu plaćen u 2012. godini, dok je deo trebao biti regulisan u 2013. godini.
Za plate, dodatke i naknade zaposlenih u službi predsednika opštine, za Skupštinu opštine i Opštinsko veće 2012. godine potrošeno je 19,1 milion dinara, za nagrade zaposlenima 17 miliona, a za tzv. poslanički dodatak (36 odbornika u Skupštini opštine) 4,2 miliona dinara. Za usluge informisanja s te stavke potrošeno je 2,1 milion, a, recimo, za reprezentaciju 5,9 miliona dinara. Plate u Opštinskoj upravi bile su 90,2 miliona dinara, za naknade u naturi plaćeno je 1,1 milion, za obrazovanje dece zaposlenih (?) obezbeđeno je 2,8 miliona, na ime otpremnina i pomoći plaćeno je 834.790 dinara, a za pomoć u lečenju zaposlenih 794.253 dinara. Za usluge komunikacija Opštinska uprava (svi zaposleni u opštini) potrošila je 4,2 miliona, dok je služba predsednika opštine 2,1 miliona (funkcioneri). Opštinska uprava je za usluge informisanja (objavljivanje oglasa, obaveštenja itd.) platila 1,9 miliona dinara, a za reprezentaciju 1,6 miliona. Za osnovne škole je obezbeđeno 14,4 miliona za naknade troškova za zaposlene, a za usluge usavršavanja zaposlenih u toj oblasti 484.000 dinara. Za srednje obrazovanje – naknade troškova za zaposlene – plaćeno je 6 miliona dinara, usavršavanje zaposlenih je koštalo 342.461 dinar. Za plate i dodatke zaposlenih na polju kulture plaćeno je 22 miliona dinara, a za usluge po ugovoru u toj oblasti 2,6 miliona dinara.

Reprezentacija i telefoni

Lokalni funkcioneri su za samo devet meseci 2012. godine godine potrošili više novca za troškove reprezentacije nego što je u opštinskom budžetu bilo predviđeno za celu godinu. Za hranu i piće u restoranima i na razne poklone funkcioneri su u prvih šest meseci godine potrošili skoro 3,7 miliona dinara, odnosno 99,17 procenata od planiranog novca za celu godinu. Od tada je planirana suma je već prekoračena, po računima od 1. januara do 30. septembra 2012. godine za reprezentaciju su opštinski funkcioneri potrošili 3.820.634 dinara, odnosno 101,88 procenata, jer je za celu godinu bilo predviđeno 3.750.000 dinara. Ukoliko 3.820.634 dinara preračunamo u evre, dobijemo podatak da je lokalna vlast za reprezentaciju od januara do kraja septembra potrošila više od 33.000 evra.
Što se telefonskih računa tiče, i u toj oblasti ima interesantnih podataka.
U 2011. godini je za telefonske račune opštine potrošeno je 1.405.303 dinara – za fiksne telefone 754.642 za mobilne telefone zaposlenih 422.338, a za mobilne telefone funkcionera 228.322 dinara.
U 2012. godini je za telefonske račune opštine plaćeno je 2.387.827 dinara – za fiksne telefone 725.476, za mobilne telefone zaposlenih 782.526, a za mobilne telefone funkcionera 879.824 dinara.
U 2013. godini od januara do kraja avgusta opštinski telefoni su koštali poreske obveznike 1.886.068 dinara – fiksni telefoni 394.719, mobilni telefoni zaposlenih 394.311, a mobilni telefoni funkcionera 1.097.037 dinara. Najveći telefonski račun, na godišnjem nivou, lokalnih funkcionera u 2011. godini nije bio veći od 25.000 dinara, a taj iznos je u 2012. i 2013. godini, u nekim slučajevima oko 10 puta veći (izvor podataka o telefonskim računima: podatke je objavio BUM, koji ih je dobio na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja).

Za dotacije nevladinim organizacijama potrošeno je 7,2 miliona – 499.000 za Majske igre, 300.000 za Umetničko takmičenje srednjoškolaca, 4,8 miliona za KUD-ove, 1,4 miliona za KUD „Petefi Šandor“, itd. Za oblast kulture ukupno je potrošeno 58 miliona. Za fizičku kulturu ukupno je potrošeno 35 miliona – sportski klubovi su dobili 4,8 miliona. Za socijalnu zaštitu potrošeno je 43 miliona dinara, za društvenu brigu o deci 94,2 miliona, za mesne zajednice 35 miliona. JP Direkcija za izgradnju dobila je iz budžeta 58,6 miliona (svega 61 odsto od planiranog iznosa), a poljočuvarska firma Link FTO 16,6 miliona (90 odsto). Za JP Komunalac opredeljeno je 28,5 miliona (99 odsto od planiranog iznosa). Savetu za bezbednost opštine upućeno je 100 odsto predviđenih sredstava: 2,3 miliona.
Opština je subvencionisala i privatna preduzeća, kako se navodi u izveštaju o izvršenju budžeta, za sajam „Biznis baza“ dala je 113.870 dinara, a za Setveni sajam 500.000 dinara. Za otplatu kredita opština je platila (i kamate i bankarski troškovi) ukupno 37,6 miliona dinara. Za usluge informisanja (po ugovorima) opredeljeno je 4,5 miliona, a potrošeno je 4,2 miliona dinara.

Crveni krst Bečej dobio je 659.000 dinara, Pokret izviđača 419.165 dinara, Opšte udruženje preduzetnika 400.000 dinara, crkve su dotirane sa 1,9, a Pokret gorana sa 2,2 miliona dinara. Za tzv. ostale korisnike (NVO sektor) obezbeđeno je još 2,7 miliona dinara.
Za turizam (turistička organizacija opštine) obezbeđeno je 3,9 miliona dinara, za zdravstvo 15,4 miliona, za lokalnog ombudsmana 2 miliona, a za opštinsko javno pravobranilaštvo 79.939 dinara.

Ukinut transfer novca zbog dugova

Na sednici lokalnog parlamenta 7. oktobra 2013. godine – ponovo s nekoliko meseci kašnjenja – predstavljen je izveštaj o tome kako je trošen novac građana u prvoj polovini godine.
O izvršenju budžeta od 1. januara do 30. juna govorio je načelnik finansijske službe Đorđe Popov. On je kazao da su za prvih šest meseci ostvareni prihodi u visini od 468 miliona dinara, a rashodi iznose 464 miliona, te da razlika ukupnih prihoda i izdataka iznosi 11 miliona 683 hiljade dinara.
„Što se tiče rashoda, trudili smo se da ujednačimo prihode i rashode, a ostvarenje po pojedinim grupama – predsednik opštine i Skupštine opštine i Opštinsko veće je 49 posto, Opštinska uprava 46 posto, osnovno obrazovanje 32 posto, srednje obrazovanje 49 posto, fizička kultura, Ustanova za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin-Badža“ 45 posto. Dotacije Sportskom savezu u odnosu na ukupna sredstva iskazana su sa 17 posto, međutim, u odnosu na budžet ostvarenje je 43 posto. Što se tiče socijalne zaštite, ostvarenje za Centar za socijalni rad je 51 posto, Gerontološki centar 49 posto i društvena briga o deci je 54 posto“, rekao je Popov.
Inače, republika, zbog kašnjenja opštine u izmirivanju obaveza, ukinula lokalnoj samoupravi transfer novca. Početkom oktobra, prema saznanjima novinara Bečejskog mozaika, republika je bila „dužna“ opštini oko 40 miliona dinara. Na internet sajtu Ministarstva finansija navodilo se da je 1. oktobra opština Bečej dugovala 1.071.677,05 dinara. Dana 25. oktobra dug još nije u celosti plaćen. Tog dana je lokalna samouprava imala dug od 336.164 dinara.

R.M.

Objavljivanje dodatka omogućila je Fondacija za otvoreno društvo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *