Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

U Dečjem vrtiću i u školi u Bečeju: Povećana koncentracija bakra i kadmijuma u zemljištu

U Dečjem vrtiću i u školi u Bečeju: Povećana koncentracija bakra i kadmijuma u zemljištutrg_fontane

Na zvaničnom internet sajtu opštine Bečej nalazi se izveštaj Instituta vatrogas – laboratorija iz Novog Sada o ispitivanju uzorka zemljišta u dvorištima OŠ „Šamu Mihalj“ i u centralnom objektu PU „Labud Pejović“ u Bečeju.

U tom izveštaju iz avgusta prošle godine se konstatuje da izmerene vrednosti bakra u uzorku koji je identifikovan kao uzorak iz zemljišta centralnog objekta predškolske ustanove i kadmijuma u uzorcima predškolske ustanove i škole „Šamu Mihalj“ prelaze granične vrednosti prema Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa. Navodi se da se rezultati odnose isključivo na ispitani uzorak.

Naime, u izveštaju o ispitivanju zemljišta piše da je izmerena vrednost kadmijuma u dvorištu OŠ „Šamu Mihalj“ 7,11 (merna nesigurnost je plus/minus 2,56), a kadmijuma u dvorištu Predškolske ustanove „Labud Pejović“ 5,66 (merna nesigurnost je plus/minus 2,04). Granična vrednost je 0,8, a to znači da u oba uzorka zemljišta vrednosti kadmijuma prelaze graničnu vrednost.

Osim kadmijuma, u dvorištu centralnog objekta dečjeg vrtića povećana je i granična vrednost bakra, izmerena vrednost je bila 62,45 (merna nesigurnost je plus/minus 19,36), a granična vrednost je 36.

U Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa piše da granične remedijacione vrednosti koncentracija opasnih i štetnih materija i vrednosti koje mogu ukazati na značajnu kontaminaciju zemljišta što se kadmijuma (Cd) tiče granična vrednost je 0,8 mg/kg apsolutno suve materije, a remedijaciona vrednost je 12.

U slučaju bakra remedijaciona (Cu) vrednost je 190.

U izjavi za Bečejski mozaik direktorke OŠ „Šamu Mihalj“ Olivia Maus i PU „Labud Pejović“ Slađana Jović rekle su da nisu imale informacije o tome da je u leto prošle godine rađeno ispitivanje zemljišta u dvorištima tih ustanova, niti su ih nadležni iz opštine obavestili o rezultatima ispitivanja. Maus smatra da su takva merenja morala biti obavljena u svim obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine.

Ispitivanje zemljišta naručila je opština, to jest Odsek zaštite životne sredine, a finansiran je iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej.

O povećanoj vrednosti teških metala u zemljištu u dvorištu obrazovnih ustanova u Bečeju – ispitivanja su urađena samo u dvorištima pomenutih ustanova – i o tome da li je to opasno po zdravlje dece, da li je nešto preduzeto ili nije, šefica Odseka zaštite životne sredine opštine Bojana Božić je rekla:

– Mi ne možemo da tumačimo drugačije od onoga kako je navela laboratorija. U nalazu laboratorije kaže se da se ti podaci mogu biti samo tako prezentovani i nikako drugačije.

Ali se u izveštaju konstatuje da izmerene vrednosti bakra u uzorku zemljišta iz dečjeg vrtića i kadmijuma u uzorku zemljišta iz vrtića i škole „Šamu Mihalj“ prelaze granične vrednosti prema Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa.

– Ali to predstavlja istorijsko nasleđe i nemaš mogućnosti da kažeš da li je to nešto prouzrokovalo ili nije. To je tako i mi tako živimo već ne znam koji broj godina unazad. Čitali smo još neke pokazatelje koji kažu da se kadmijum nalazi u površinskom delu.

Da li se planira ipak nešto preduzeti ili će se sačekati naredno merenje?

– Ponovljeno merenje mora da pokaže da li dolazi do određene promene i onda je potrebno tražiti uzrok, ili je to jednostavno tako, a kadmijum može da se pojavi i zbog paljenja grana…

U izveštaju Instituta vatrogas ne navodi se šta bi trebalo da se učini zbog toga što su vrednosti kadmijuma povećane. Važno je dobiti odgovor na pitanje da li će se nešto uraditi ili ne, jer te ustanove pohađaju deca.

– Pretpostavljam da, kada bismo uzeli sto uzoraka na teritoriji naše opštine, svih sto uzoraka bi prešlo tu vrednost.

Da li to znači da se trujemo?

– Ne može da se kaže da se trujemo, jer nemamo nijedno lekarsko istraživanje koje ukazuje na to da kadmijum izaziva bilo koju vrstu bolesti.

Zasad se, dakle, ništa preduzima?

– Želimo da vidimo da li će doći do promene vrednosti ponovnim uzorkovanjem. Ukoliko bi ponavljanje analize zemljišta ukazalo povećanje, morali bismo tražiti uzrok povećanja toga (kadmijuma; prim. nov). Uredba je napisana tako kako je napisana, jer u naučnim radovima se pokazuju mnogo veće vrednosti i kaže se da su pojedine zemlje samo definisale uredbe merenja. To što je zatečeno, to je zatečeno, na to ne možemo uticati. Samo je važno da mi sada imamo ulazni podatak sa kojim želimo da pratimo stanje.

Kažete da nema mesta panici?

– Zato što je to zatečeno stanje i to je verovatno mnogo godina unazad tako.

Na koliko i na kojim lokacijama ove godine planira da se uradi ispitivanje zemljišta, makar na prisustvo kadmijuma i bakra?

– Imamo ista sredstva kao i prošle godine. U narednim godinama pokušaćemo da širimo istraživanje.

Direktorke škole i vrtića su rekle da nisu bile obaveštene o tome da je u njihovim ustanovama urađeno uzorkovanje, a nisu obaveštene ni o rezultatima merenja. Šta je tome razlog?

– Ne bih tako rekla. Mi smo telefonski obavestili ustanove, bilo je vreme godišnjih odmora, tamo su nas sačekali neki saradnici, a mi smo uzeli uzorak.

Zašto rezultati merenja nisu dostavljeni tim ustanovama?

– Nemamo obavezu da njima dostavljamo, imamo obavezu prema svima, stavili smo izveštaj na zvanična sajt Opštinske uprave. Šta bi oni uradili sa tim podacima?

Ne znam, ali nisu dobili preporuke šta da preduzmu ako treba nešto da preduzmu.

– Preporuke nema. Smatramo da smo sve uradili u skladu sa zakonom, u skladu sa programom budžetskih sredstava, u skladu sa saglasnošću koju smo dobili vezano za elemente životne sredine.

Pokušavam da dobijem odgovor na pitanje da li su izmerene vrednosti opasne po zdravlje ljudi. Da li o tome ima konkretnih podataka, pokazatelja?

– Ja ne dolazim do njih.

Predstavnik Instituta vatrogas – laboratorija koja je obavila ispitivanje zemljišta u dve obrazovne ustanove u Bečeju, rekao je da ispitivanje nije rađeno samo na lokacijama navedenih obrazovnih ustanova, već i na nekim drugim mestima, ali nije precizirao gde.

– Uradili smo analizu zemljišta i dobijene vrednosti smo uporedili sa graničnim vrednostima i to iskazali u izveštaju. Tu se završava posao laboratorije, Akreditaciono telo Srbije ne priznaje tumačenje rezultata. Kad odete u laboratoriju da izvadite krv, dobijete izmerene i granične vrednosti. Da li vam laborant koji izvadi krv tumači rezultat?

Jasna je analogija, lekar tumači rezultate.

– Upravo tako. Ukoliko želite da vam se rezultat protumači, obratite se našoj ili nekoj drugoj kući, dobićete ponudu za tako nešto i onda vam se protumači šta izmerene vrednosti znače. U izveštaju o ispitivanju uzoraka zemljišta navedeno je, da bi se urađena analiza protumačila, potrebno je mnogo toga. Ukoliko se želi, može da se preda zahtev za tumačenje analize i koji su potrebni koraci da bi se to promenilo, saniralo i da li je to u redu.

Matični supstrat je prirodni izvor kadmijuma u zemljištu

Šefica Odseka zaštite životne sredine opštine Bojana Božić dostavila je redakciji Bečejskog mozaika i dopis u vezi sa prisustvom kadmijuma u životnoj sredini. U tom dopisu se, između ostalog, navodi, da je u letopisu naučnih radova broj UDK: 332.368:546.48 prof. dr Darinka Radović, redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dala pregled izvora dospevanja Cd (kadmijum) u zemljište i njegovo moguće zagađenje u ovom elementu. Navodi se da je matični supstrat prirodni izvor Cd u zemljištu i na njega čovek ne može da utiče. Međutim, razvojem industrije antropogeni izvori teških metala su postali značajni zagađivači zemljišta i njihovo dospevanje čovek mora sprečiti ili bar kontrolisati, kako bi u sistemu zemljište-biljka-čovek, krajnji korisnik imao biološki ispravnu hranu. Od antropogenih zagađivača zemljišta u Cd značajno mesto imaju mineralna đubriva, posebno P-đubriva, te je potrebna stalna kontrola sirovina za njihovu proizvodnju. Otpadni muljevi sadrže visoke koncentracije teških metala, a unose se kao organska đubriva u zemljište, prvenstveno kao način njihovog odlaganja. Atmosfera predstavlja značajan transportni medijum za metale iz različitih izvora. Pepeo nastao sagorevanjem fosilnih goriva je značajan zagađivač zemljšta mnogim teškim metalima, pa i Cd. Industrije metala zagađuju zemljište emisijom dima i prašine, koja sadrži teške metale, a koji se iz vazduha talože na zemljište i vegetaciju. U uslovima intenzivne urbanizacije i industrijalizacije, u zemljište dospevaju pored biogenih elemenata i drugi elementi, među kojima i teški metali, koji nisu neophodni za biljke. U manjim koncentracijama kadmijum u zemljištu je poreklom iz matičnog  supstrata na kome je zemljište formirano, a u mnogo većim koncentracijama dospeva u zemljište antropogenim putem.

Atmosfera je značajan transportni medijum za metale iz različitih izvora. Tako prema navodima Nriagu (1988) ukupna svetska jednogodišnja emisija Cd u atmosferi procenjuje se na 8.100 t, od čega 800 t iz prirodnih izvora i 7.300 t iz antropogenih izvora. Ukupno godišnje dospevanje Cd u zemljišta Evrope iz atmosfere prema nekim procenama je između 2,6 i 19 g/ha. Neke od evropskih zemalja su donele Uredbu o graničnim vrednostima, sa ciljem da se može pratiti koncentracija kadmijuma.

U dopisu Božić navodi da „prema podacima i vrednostima koje su dobijene merenjima na dve lokacije u Bečeju vidi se da je vrednost povećana, i na osnovu toga je  obavljeno više  razgovora i  došlo se do sledećeg, da je kadmijum prisutan i da je ono takvo i predstavlja zatečeno stanje. Kako nam je objašnjeno, to je istorijsko nasleđe na koje se ne može uticati, i to je tako, kao što Holandija ima istorijsko nasleđe nikla. Ono što smo smatrali bitnim i zašto se pristupilo merenjima jeste da se u toku 2018. godine ponove merenja na naznačenim lokacijama kako bi se moglo utvrditi da li je u toku vremena došlo do promene naznačenih vrednosti, ili ona ostaju u istim vrednostima, kako bi se moglo reagovati“.

Opština Bečej koja vas je angažovala za ispitavanje trebalo bi da traži i tumačenje rezultata.

– Ne mora opština Bečej, opština Bečej je svoj deo uradila, uradila je ispitivanje što je po zakonu, to su vrednosti koje su konstatovane. Ne radi se o tome da nas opština Bečej treba da angažuje. Ona u svom kadrovskom kapacitetu ima ljude koji se bave životnom sredinom i njima je jasno šta ovo znači.

Nisu uspeli da mi objasne to.

– Nisu dužni da vam objasne, zato što to je jedna analiza, zemljište nije voda ili vazduh, zemljište je tu godinama unazad, pojavljivanje nekih elemenata u zemljištu je dug proces. Nije bilo reči u analizi o tome da li je to u redu ili nije. Postoje standardi koji to detaljno objašnjavaju, zemljište nije parametar koji se menja na osnovu vremenskih prilika. Rezultati koji su dati sasvim su jasni za onog ko je u struci. Ko nije u struci i ko ne poznaje tu materiju, može da traži studiju procene uticaja na životnu sredinu, na primer, za određenu lokaciju, o tome koji su parametri koji utiču na rad određene ustanove. Da biste „tumačili“ zemljište, potrebno je 30-40 analiza tog zemljišta da biste imali opipljivu studiju.

Moj novinarski, laički, posao je da dobijem odgovor na pitanje da li su vrednosti kadmijuma u zemljištu dve obrazovne ustanove u Bečeju opasne po zdravlje.

– Ne razumete se u ovu struku. Taj isti sastav zemljišta je bio tu i pre 50 godina, o tome se radi, i biće tu i narednih 50 godina i malo će se promeniti. Mislim da je taj odgovor sasvim dovoljan, besplatno. Dakle, ne možete ni sa čim da utičete na taj faktor zemljišta.

K.D.F.

(U narednim brojevima Bečejskog mozaika i dalje ćemo se baviti temom prisustva teških metala u zemljištu)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *