Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

LPA za decu i obrazovanje: Planirana su ulaganja, inkluzija, školovanje svakog deteta

Planirana su ulaganja, inkluzija, školovanje svakog deteta(Ilustracija: pixabay-pexels)

U Lokalnom planu akcije za decu opštine Bečej (LPA za decu) predviđene su brojne aktivnosti i mere za 2022. godinu u oblasti obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za svako dete, pa i za decu sa smetnjama u razvoju.

U ovoj oblasti prvi strateški cilj je povećano izdvajanje za obrazovanje do 2024. godine (krajem 2024. ističe LPA za decu opštine Bečej) kao preduslov za ostvarenje kvalitetnog obrazovanja.

Prvi specifični cilj je uspostavljanje modernog sistema finansiranja u cilju povećanja efikasnosti obrazovanja do 2024. godine, a za ostvarenje tog cilja neophodno je bilo povećati budžet opštine za obrazovanje 2022. godine.

Investiranje u infrastrukturne projekte

Trebalo je investirati u infrastrukturne projekte i opremanje obrazovno-vaspitnih ustanova (izgradnja, dogradnja i adaptacija terena, fiskulturnih sala, igrališta i drugih prostorija za rad, kuhinje, medijateke, sanitarnih čvorova, krovnog prostora).

U planu aktivnosti LPA za decu navodi se da su sredstva obezbeđena iz nevladinog sektora i donatora, mada nije jasno iz kojih finansijkih izvora može, recimo, nevladin sektor da gradi i da adaptira prostore u školama, jer su to poslovi koje radi lokalna samouprava i/ili država.

U prethodne dve godine bilo je brojnih, manjih i većih ulaganja u bečejskim školama, obavljene su adaptacije i sanacije u školama „Svetozar Marković“ u Bačkom Gradištu, u „Šamu Mihalj“ u Bečeju i Bačkom Petrovom Selu, u „Petefi Šandor“, u Gimnaziji, Ekonomsko-trgovinskoj školi, u Tehničkoj školi, u školi „Bratstvo“, u najvećem broju slučajeva veći deo novca je obezbeđen od pokrajine i republike (uz sufinansiranje opštine).

Škola „Petefi Šandor“

Godinama planirana i najavljivana rekonstrukcija objekata ŠOSO „Bratstvo“ trebalo bi da se desi 2024. godine i za taj poduhvat je iz pokrajinskih izvora obezbeđeno oko 160 miliona dinara.

O više od pola decenije najavljivanoj rekonstrukcija OŠ „Sever Đurkić“ javnost i dalje ne zna ništa.

Povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem – liste čekanja

Drugi strateški cilj u oblasti obrazovanja je povećan obuhvat dece kvalitetnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Kako bi se taj cilj ostvario, trebalo je do 2024. godine osigurati da 70% dece uzrasta od 3 godine do polaska u pripremno-predškolski program bude obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, uključujući decu iz rizičnih grupa i to na način da se poveća kapacitet predškolske ustanove (prostornih uslova i drugih resursa za nesmetano odvijanje vaspitno-obrazovnog rada). Za taj poduhvat novac je trebalo da obezbedi opština.

Trebalo je i da se podigne svest roditelja o važnosti ranog uključivanja dece u predškolsku ustanovu i rezultat toga je trebalo da bude povećan broj dece uzrasta od 3 godine koja su uključena u predškolsko vaspitanje i obrazovanje u odnosu na prethodni period.

S obzirom na to da do 27. decembra (rok je kraj 2023. godine, a do kraja godine u vreme nastanka ovog teksta ostalo je dva radna dana) nije objavljen izveštaj nadležnih o tome šta je u ovoj oblasti urađeno u 2022. godini, mogu da se predstave javno dostupni podaci koji pokazuju da u PU „Labud Pejović“ poslednjih godina postoje liste čekanja za upis u predškolsku ustanovu.

Podsetimo da 2022. godine u PU „Labud Pejović“ deca koja su nakon okončanja konkursa za upis u vrtić početkom aprila meseca ostala na listi čekanja, tek su oko 10. septembra krenula u vrtić – na listi čekanja je te godine bilo oko 80 dece. Do tada se, naime, čekalo odobrenje Ministarstva finansija za otvaranje novih grupa u vrtiću, to jest da opština poveća masu plata za vaspitno-obrazovnu ustanovu.

PU „Labud Pejović“

U Predškolsku ustanovu „Labud Pejović“ od septembra meseca 2022/2023. radne godine trebalo je da krene 352 deteta, za 20 odsto više nego prethodne radne godine, ali je u aprilu saopšteno da mesta ima samo za njih 274 i tada je rečeno da bi i ostala deca bila primljena u predškolsku ustanovu, potrebno je otvaranje pet novih grupa, zapošljavanje 12 osoba i obezbeđivanje novca za to.

U ovoj radnoj 2023/2024. godini takođe je bilo problema sa upisom dece u vrtić i rezultati konkursa za upis dece nisu objavljeni u maju mesecu kao prethodnih godina, već početkom avgusta kada je saopšteno da od ukupno 300 prijavljene dece na konkursu za upis u Predškolsku ustanovu „Labud Pejović“ od septembra će u vrtić krenuti 263 mališana, a 32 će ostati neupisano. Po stanju stvari početkom avgusta u vrtić nije primljeno 14 mališana jaslenog uzrasta, 14 u poludnevni boravak i 4 u celodnevni boravak – reč je o deci u čijim porodicama radi jedan roditelj ili su oba roditelja nezaposlena, rečeno je novinarima. Predškolska ustanova, kako je saopšteno novinarima, nije u mogućnosti da otvori dodatne grupe, a u postojeće je, pored propisanog broja, primljeno je još 20 odsto dece, koliko je zakonom maksimalno dozvoljeno.

Predškolsku ustanovu ove godine pohađa nešto više od 1.100 dece u 54 vaspitno-obrazovnih grupa, koliko ih je bilo i 2022. godine, kada su, nakon što je lokalna samouprava dobila odobrenje Ministarstva finansija za povećanja broja zaposlenih zbog otvaranja novih grupa, tokom septembra meseca u vrtić krenula i deca sa liste čekanja.

Potpun obuhvat dece osnovnim obrazovanjem

Još jedan strateški cilj u oblasti obrazovanja je unapređenje kvaliteta osnovnog obrazovanja za svu decu i potpun obuhvat dece osnovnim obrazovanjem.

Ostvarenje tog cilja trebalo je da rezultira povećanim obuhvatom i stopom završavanja osnovnog obrazovanja dece iz osetljivih grupa do 2024.godine.

Taj rezultat trebalo je biti postignut smanjenjem stope osipanja učenika u toku osnovnog obrazovanja (podrška u obezbeđivanju materijala za učenje i drugo) i trebalo bi da postoje javno dostupni izveštaji o napuštanju osnovne škole, da budu utvrđeni faktori osipanja učenika, te da bude smanjeni broj dece koji ne završavaju osnovnu školu.

Novac za smanjenje stope osipanja učenika u toku osnovnog obrazovanja trebalo je da bude obezbeđen iz nevladinog sektora, navodi se u planu aktivnosti LPA za decu za 2022. godinu.

Trebalo je, zatim, sprovesti međusektorski mehanizam za procenu potreba dece i podršku u obrazovnom sistemu u skladu sa inkluzivnom praksom, a trebalo bi da postoje i podaci o broju i strukturi dece koja su procenjivana i/ili su dobila neku vrstu obrazovne podrške (to je delokrug rada opštinske interresorne komisije) – finansijska sredstva za to trebalo je da obezbedi nevladin sektor i opština.

Unapređenje inkluzivnog pristupa

Predviđeno je i da se unapredi inkluzivni pristup – upisivanje sve dece u školu i obezbeđivanje kontinuirane obrazovne podrške deci kojoj je potrebna (stručnjaci, asistenti, timovi, individualni obrazovni planovi, asistivne tehnologije, dopunska nastava, produženi boravak, stipendije, mentorstvo, itd).

O tome da li je predviđeno i urađeno trebalo bi da govore podaci o broju angažovanih stručnjaka (po školama, profilima, broj/procenat dece obuhvaćene ovakvim vidovima nastave; stopa upisa dece u prvi razred osnovne škole u odnosu na ukupan broj dece starosti 7 godina – raščlanjeno po polu, selo/grad, etničkoj pripadnosti, deca sa smetnjama u razvoju – procenat dece koja prelaze u 5. razred – raščlanjeno po polu, selo/grad, etničkoj pripadnosti, deca sa smetnjama u razvoju – procenat dece koja završavaju osnovnu školu itd).

ŠOSO „Bratstvo“

Novac za unapređenje inkluzivnog pristupa trebalo je da obezbedi opština i projekti nevladinih organizacija, mada ni u ovom slučaju nije jasno kako mogu nevladine organizacije da obezbede novac, recimo, za asistente i lične pratioce ili stipendije kada je to posao opštine/države.

Bilo bi veoma važno i da javnost zna na koji je način postignuto povećanje kompetencija za primenu inkluzivnog pristupa obrazovanju, na koliko obuka su zaposleni iz škola prisustvovali i da postoji precizan podatak o broju izrađenih individualnih obrazovnih planova u tipičnim školama.

U tipičnim školama smanjuje se broj individualnih obrazovnih planova

U nedostatku izveštaja o realizaciji LAP za decu u 2022. godini javnost raspolaže podacima koji su predstavljeni 2023. godine početkom Dečje nedelje, kada je predsednica Društva prijatelja dece opštine Bečej Izabela Šormaz saopštila da je u opštini Bečej u prethodnoj školskoj godini (2022/2023) bilo 74 individualna obrazovna plana u tipičnim školama, a u školi „Bratstvo“ 107.

Predsednica Društva prijatelja dece Izabela Šormaz je tom prilikom istakla i da raste broj dece koja su upisana u ŠOSO „Bratstvo“ i kojoj je potreban individualni obrazovni plan.

„Taj podatak je još jedan ozbiljan podatak, dok u tipičnim školama smanjuje se broj individualnih obrazovnih planova u odnosu na prethodnu godinu“.

To, pak, ne govori o tome da je unapređen inkluzivni pristup u oblasti obrazovanja kao što je predviđeno LPA za decu.

Bilo je predviđeno i da se formira Tim za inkluziju na lokalnom nivou i kontinuirana saradnja sa interresornom komisijom. O tom timu javnost ne zna ništa.

Zašto ćuti stručna javnost?

U cilju unapređenja inkluzije u LAP za decu predviđeno je i uklanjanje fizičkih barijera, adaptiranje prostora i opremanje asistivnim tehnologijama a o postizanju toga bi trebalo da govori broj obrazovnih ustanova koje poseduju moderne asistivne tehnologije i broj dece korisnika.

Takođe je u oktobru 2023. godine, početkom Dečje nedelje predsednica Društva prijatelja dece opštine Bečej Izabela Šormaz rekla da je Srbija od 2009. mnogo radila na uvođenju inkluzivnog obrazovanja, da su propisi skoro savršeni, „međutim, postavljamo pitanje šta se dešava vrlo često u svakodnevnom praktičnom životu, jer iz naših informacija, saznanja kojima raspolažemo, i bez obzira na mnoge investicije koje su urađene u lokalnoj zajednici, i dalje postoji niz prepreka u tome, arhitektonske prvenstveno, zatim prilagođavanje prostora i ono što je najvažnije, prilagođavanje nastavnih sadržaja. Zakonom je obavezna izrada individualnih obrazovnih planova za decu koja imaju određene prepreke u učenju, a sa druge strane i za talentovanu decu“.

(Ilustracija: pixabay-pexels.com)

Po tome što je predviđeno u LAP za decu trebalo je 2022. da se poboljša kvalitet obrazovanja i da su unapređeni resursi u seoskim sredinama, da se povećan obuhvat dece i stopa završavanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja, da se unaprede mere za sprečavanje nasilja, diskriminacije i promociju tolerancije itd.

Prema rečima Šormaz, u opštini Bečej i dalje je u porastu vršnjačko nasilje, oko 150 dece ima ozbiljnih problema u ponašanju.

Šormaz je rekla da je neophodno kontinuirano obraćanje stručne javnosti iz oblasti iz unapređenja prava života deteta u zajednici. „Međutim toga nema, stekli smo utisak da u poslednjem periodu stručna javnost previše ćuti. Preveliko ćutanje dovodi do toga da se ne formiraju pravilni stavovi zajednice u rešavanju određenih problema“.

Treba li nam socijalno-pedagoška podrška?

Socijalno-pedagoška podrška koju Društvo prijatelja dece opštine Bečej sprovodi od 2001. godine, 2023. godine obuhvatila je 40 dece iz socijalno ugroženih porodica sa teritorije naselja Bečej.

Prilikom anketiranja roditelja u decembru ove godine, roditelji više od 300 dece su izrazili želju da njihova deca budu uključena u socijalno-pedagošku podršku, što podrazumeva edukaciju dece i porodica iz brojnih oblasti svakodnevnog života, rečeno je iz Društva prijatelja opštine Bečej.

Problem je to što Društvo prijatelja dece nije u mogućnosti da organizuje socijalno-pedagošku podršku za oko 340 mališana na teritoriji opštine.

Naime, socijalno-pedagošku podršku za sadašnji broj (40 dece iz Bečeja) Društvo je uspelo da obezbedi pre svega zahvaljujući stranim donatorima, jer na konkursima opštine u oblasti socijalne zaštite godinama unazad dobija svega oko 200.000 dinara. Inače, na konkursima opštine u oblasti socijalne zaštite godinama unazad se obezbeđuje ukupno 1,7 miliona dinara, višestruko manji iznos nego na konkursima opštine za nevladin sektor i za sport.

Društvo prijatelja dece – u želji da pokuša da organizuje socijalno-pedagošku podršku za oko 340 dece – uskoro će se obratiti javnosti za podršku za ovaj izuzetno značajan program.

K.D.F.

Projekat UG „PromenaDa“ „Ostvarenje Lokalnog plana akcije za decu – smanjenje siromaštva, kvalitetno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i zaštita dece u sukobu sa zakonom“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *