Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Na ranom javnom uvidu materijal za prostorni plan: Planirana vetroelektrana u Bečeju i Srbobranu

Planirana vetroelektrana u Bečeju i SrbobranuFotografija je ilustracija (Foto: pexels.com)

Na teritoriji Bečeja, Radičevića i Srbobrana trebalo bi da se gradi velika vetroelektrana na oko 457 kvadratnih kilometara.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine stavio je juče na rani javni uvid materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroeletrane „Vetrogon“.Uvid traje 15 dana, od 15. do 29 maja.

U materijalu za izradu prostornog plana piše da se planira izgradnja od 55 do 75 stubova vetrogeneratora, pojedinačne instalisane snage ne manje od 5 MW, a ukupna snaga će biti oko 450 MW. Maksimalna visina, ukupna visina stuba vetrogeneratora sa elisom u gornjem položaju, vetrogeneratora će biti do 270 m.

Proizvedena električna energija predavaće se u prenosni elektroenergetski sistem, preko 35 (33)(20) kV kablovske mreže, u planirane transformatorske stanice 35 (33)(20)/400(220) kV, koje se povezuju na razvodno postrojenje 400 kV (220 kV)(110 kV) i preko priključnog dalekovoda će se povezati na 400 kV (220) kV, odnosno 110 kV prenosnu mrežu do mesta priključenja koje će biti definisano tehničkim uslovima koje će izdati operator prenosne mreže Elektromreža Srbije a.d. izradom Studije priključenja na prenosnu mrežu.

Sada na području prostornog plana dominira poljoprivredno zemljište (oko 88,7%), vodno zemljište (2,4%), građevinsko zemljište kojim su obuhvaćena naselja, radne zone, infrastrukturni objekti (8,1%), a šumsko zemljište zauzima 0,8% površina.

Ciljevi izrade prostornog plana, odnosno uređenja i izgradnje predmetnog prostora su stvaranje prostornih uslova, kako bi se za planski opredeljeno zemljište obezbedila mogućnost realizacije proizvodnog energetskog infrastrukturnog objekta i objekata u funkciji toga, koji koristi obnovljivi izvor energije, energiju vetra i njegovo nesmetano funkcionisanje, u cilju optimalnog korišćenja energije vetra i proizvodnje električne energije.

Prostorni plan je osnov za formiranje građevinskih parcela za javnu namenu i ostale namene, rešavanje svojinskih odnosa, dalju izradu tehničke dokumentacije i pribavljanje dozvola.

U toku trajanja ranog javnog uvida organi, organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu, planiranje i uređenje prostora i izgradnju objekata, mogu da daju uslove i mišljenja od značaja za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“. Takođe, pravna i fizička lica mogu da dostave primedbe i sugestije na materijal za izradu prostornog plana u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, najkasnije do 29. maja 2023. godine.

Ranije su mediji preneli da će ovo ulaganje biti vredno oko 600 miliona evra, da bi izgradnja trebalo da počne krajem 2025. godine, a puštanje u rad „Vetrogona“ je predviđeno za početak 2028.

B.M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *