Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Poslovi opštinskih preduzeća u 2022. godini: Nije svako objavio izveštaje

Nije svako objavio izveštaje858izvestaj_vodokanal1

Obavezni šestomesečni izveštaji o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za 2022. godinu objavljeni su na internet stranicama javnih preduzeća Komunalac i Vodokanal, takav izveštaj ne može da se pronađe na sadašnjem sajtu JP Toplana (novi sajt je u pripremi).

Na internet prezentaciji komunalnog preduzeća „Potisje“ d.o.o. čije je većinski vlasnik opština, u vreme objavljivanja ovog teksta bio je dostupan samo tromesečni izveštaj (do kraja marta) za 2022. godinu, ali ne i onaj do kraja drugog kvartala (juna) ove godine.

Samo je u Bečeju voda fizičko-hemijski ispravna

U ovom tekstu donosimo pojedinosti iz šestomesečnog izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za 2022. godinu Javnog preduzeća Vodokanal.

Ovo preduzeće je u izveštaju navelo da je u prvom i drugom kvartalu 2022. godine u Bečeju proizvedeno 1.458.008 m3 vode i da je isporučena voda fizičko-hemijski 100% i mikrobiološki 99,1% zadovoljavala parametre Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Sa 21 bunara u Bečeju dobija se od 99 do 102 litra vode u sekundi, što delimično zadovoljava potrebe stanovništva.

U martu i aprilu revitalizovano je 5 bunara u Bečeju i time su zaustavljeni padovi izdašnosti određenih bunara i dobijena je dodatna količina vode od oko 10 litara u sekundi, ali zbog daljeg kontinualnog opadaja izdašnosti bunara i stabilnijeg pritiska u vodovodnoj mreži, neophodno je i bušenje planirane baterije bunara.

Takođe, neophodna je i sanacija objekta i opreme crpne stanice zbog njihove dotrajalosti, navedeno je u izveštaju o radu od januara do kraja juna ove godine.

Naselje Bačko Petrovo Selo se snabdeva vodom iz dva „bela“ bunara sa novog izvorišta i sa jednog arteskog bunara. U prvom i drugom kvartalu 2022. godine proizvedeno je 195.856 m3 vode.

Raspoloživa količina vode zadovoljava potrošnju u zimskom periodu, ali je najveći problem neizgrađenost magistralnih cevovoda što uzrokuje slabiji pritisak u pojedinim delovima mreže pri većoj potrošnji vode. Fizičko-hemijski sastav vode je nezadovoljavajući, a mikrobiološka ispravnost je 89,9% prema Pravilniku o kvalitetu vode za piće.

Naselje Bačko Gradište se snabdeva vodom iz tri „bela“ bunara. Raspoloživa količina vode zadovoljava potrebe stanovništva. U prvom i drugom kvartalu 2022. godine proizvedeno je 141.497 m3 vode.

Mikrobiološka ispravnost vode je 83,3% ali je fizički-hemijski sastav na granici kriterijuma po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Radi stabilnijeg vodosnabdevanja potrebno je revitalizovati bunar B-3.

Radičević se snabdeva vodom iz dva bunara koja naizmenično rade, po pola meseca. U prvom i drugom kvartalu 2022. godine proizvedeno je 40.324 m3 vode. Raspoloživa količina vode zadovoljava potrebe stanovništva. Fizički-hemijski sastav vode je nezadovoljavajući ali je mikrobiološka ispravnost vode na nivou od 91,7%.

Mileševo se snabdeva sa tri „bela“ bunara od kojih je B-1 glavni bunar, jer daje 95% od isporučene vode, bunar B-2 radi samo pri većoj potrošnji, dok se bunar B-3 uključuje ako dođe do kvara na bunaru B-1. U prvom i drugom kvartalu 2022. godine proizvedeno je 33.110 m3 vode. Raspoloživa količina vode zadovoljava potrebe stanovništva.  Fizički-hemijski sastav vode je nezadovoljavajući, a mikrobiološka ispravnost je 100%.

Naselje Poljanice se snabdeva vodom sa jednog „belog“ bunara. U prvom i drugom kvartalu 2022. godine proizvedeno je 8.208 m3 vode. Raspoloživa količina vode zadovoljava potrebe stanovništva. Fizičko-hemijski sastav vode je nezadovoljavajući, dok je mikrobiološka ispravnost 90,9%.

Ukupna količina ispuštene otpadne vode (sa atmosferskim vodama) na Pogonu za prečišćavanje otpadnih voda u izveštajnom periodu bila je 502.966 m³. U periodu 01.01.- 30.06.2022. četiri puta je uzorkovana ispuštena voda.

Prihodi Vodokanala

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu su u periodu januar-jun 2022. godine ostvareni sa 97% planiranog iznosa.

Ostali poslovni prihodi ostvareni su sa 69% a odnose se na oprihodovani deo upotrebe osnovnih sredstava koja su nabavljena sredstvima iz lokalnih, odnosno pokrajinskih izvora.

Na ovaj način poslovni prihodi su ostvareni sa 94% u odnosu na planske vrednosti, bez značajnijih odstupanja, navodi se u izveštaju Vodokanala.

Prihodi od kamata su najznačajniji finansijski prihodi. Na poziciji ukupnih finansijskih prihoda realizovane vrednosti ostvarene su sa 56% u odnosu na planske vrednosti.

Strukturu ostalih prihoda najvećim delom čini prihod od naplaćene štete od osiguravajuće kuće, te su ukupni ostali prihodi ostvareni sa 67% u odnosu na planske vrednosti.

U grupi poslovnih rashoda, koja obuhvata troškove materijala, goriva i energije, zarada, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda, proizvodnih usluga, amortizacije, dugoročnih rezervisanja i nematerijalne troškove, nije bilo značajnijih odstupanja, a to je uticalo na ostvarenje 88% poslovnih rashoda u odnosu na planske vrednosti, za period januar-jun 2022. godine.

Rashodi kamata imaju najveći procenat učešća u ukupnim finansijskim rashodima, ti su rashodi realizovani sa 69% planske vrednosti.

Najveći deo, 95%, rashoda kamata, odnosno finansijskih rashoda odnosi se na kamatu po planu otplate finansijskog lizinga za tri vozila. Ostali rashodi su ostvareni sa 120% u odnosu na planske vrednosti.

Iz te grupe rashoda značajan uticaj na poslovanje javnog preduzeća imaju troškovi direktnog otpisa zastarelih potraživanja od kupaca koji nastaju na osnovu obrazloženog predloga Komisije za reklamacije, odnosno odluke direktora javnog preduzeća kao i sudske odluke u parničnim predmetima, po prigovoru izvršnog dužnika u postupcima izvršenja.

Javno preduzeće je u periodu januar-jun ostvarilo pozitivan bruto finansijski rezultat od 3.562 hiljade dinara.

On je posledica činjenice da je javno preduzeće, pored ostvarenja dobitka iz aktivnosti finansiranja u visini od 2.303 hiljade dinara, kao razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda, i vanrednog dobitka, kao razliku između ostalih prihoda i ostalih rashoda, u visini od 132 hiljade dinara, ostvarilo i poslovni dobitak, kao razliku između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, u visini od 1.127 hiljada dinara.

Tom bruto finansijskom rezultatu najviše je doprinela činjenica da je u izveštajnom periodu ostvaren značajan priliv sredstava na ime prihoda od usluga, kao i da je od 1. maja u primeni novi cenovnik za vodu, pri čemu je u maju i junu fakturisana i značajna količina kubika vode na ime blok tarife koja se obračuna po trostrukoj ceni za 1 m3 vode.

Na poziciji kapitala plansko stanje je ostvareno sa 95%.

Na poziciji „gubitak“ iskazan je „kumulativni gubitak, u visini od 121.491 hiljada dinara, a to je značajno jer samo postojanje kumulativnog gubitka u bilansu stanja umanjuje kapital javnog preduzeća.

Uočava se značajno odstupanje u odnosu na planirane veličine usled činjenice o postojanju gubitka od 33,4 miliona dinara po finansijskom izveštaju za 2021. godinu koji je nastao prvenstveno zbog 100% otpisa nenaplativog potraživanja od fizičkih lica a starijeg od 365 dana.

Sa druge strane, ostvaren je neraspoređeni dobitak tekuće godine u visini od 3.562 hiljade dinara a što je značajno veće u odnosu na plansku projekciju“.

Na poziciji dugoročnih rezervisanja i dugoročne obaveze, plansko stanje ostvareno je sa 63%.

Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze iznose 30.191 hiljada dinara što je 110% planske vrednosti.

Na poziciji „obaveze prema dobavljačima“ ostvareno 17% više od nivoa planiranih vrednosti. Tome je najviše doprinela činjenica da još uvek neekonomska cena za 1 m3 vode ne može da obezbedi adekvatan priliv prihoda kojima javno preduzeće izmiruje svoje obaveze.

Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti iznosi 14.234 hiljada dinara a što iznosi 47% planske vrednosti.

Sa stanovišta analize ovog podatka, može se zaključiti da je javno preduzeće ostvarilo 79% planiranog priliva gotovine iz poslovnih aktivnosti odnosno 73% planiranog odliva gotovine iz poslovne aktivnosti.

Naime, uočava se značajno mala realizacija na poziciji „ostali prilivi iz redovnog poslovanja“, kao posledica manjeg priliva sredstava iz budžeta osnivača budući da se nisu ispunili svi uslovi za realizaciju određenih investicionih projekata.

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja iznosi 1.108 hiljada dinara odnosno 92% planske vrednosti, odnosi se na obaveze po osnovu nabavke teretnog vozila za dežurnu službu, odnosno nabavke mini-bagera, nabavke teretnog vozila, odnosno kamiona sa kiperskom nadogradnjom, kao i nabavke putničkog vozila preko finansijskog lizinga.

Poređenjem ukupnih priliva sa ukupnim odlivima gotovine u periodu januar-jun 2022. godine konstatuje se neto priliv gotovine u visini od 6.190 hiljada dinara.

Kada se ostvareni neto priliv gotovine primeni na stanje gotovine na početku obračunskog perioda dobija se stanje gotovine na dan 30.06.2022.godine u visini od 9.151 hiljada dinara.

Ukupan neto novčani tok, na dan 30.06.2022. godine, u odnosu na planske vrednosti, ostvaren je 229%.

Troškovi zarada i plate u javnom preduzeću

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda zauzimaju dominantno učešće u ukupnim troškovima, to u posmatranom kvartalu iznosi 47%. Troškovi zarada, u neto i bruto iznosu, ostvareni su u okviru planiranih vrednosti, sa 90%.

Realizacija kadrovskog plana, sa ostvarenjem od 100%, broji 60 radnika od kojih je 59 radnika zaposleno na neodređeno vreme a jedan radnik, direktor, je izabrano i postavljeno lice na period od 4 godine.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana a ukupna visina isplaćenih naknada iznosi 796 hiljada dinara.

Najniža pojedinačna zarada zaposlenih, bez poslovodstva, u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. u Vodokanalu je 47.461 dinar neto, a najviša pojedinačna zarada je 108.066 neto, dok je prosečna zarada 77.734 dinara neto.

Najniža pojedinačna zarada poslovodstva od 1. januara do 30. juna je 126.123 dinara neto, a najviša pojedinačna zarada poslovodstva je 133.904 dinara neto, dok je prosečna zarada poslovodstva 130.013 dinara neto.

Lizing za vozila

Javno preduzeće nema dugoročnih kredita za investicije niti je planiralo da se kreditno zaduži u 2022. godini.

U 2018. godini koristila se usluga finansijskog lizinga za mini bager. Vozilo je nabavljeno na lizing na period od 48 meseci, planom otplate projektuje se dinamika plaćanja od 461.325,14 dinara na ime glavnice i 25.965,65 dinara na ime kamate.

U 2019. godini nabavljen je kamion kiper na lizing na 48 meseci, planom otplate projektuje se dinamika plaćanja od 514.415,80 dinara na ime glavnice i 49.166,96 dinara na ime kamate.

Tokom 2021. godine nabavljeno je putničko vozilo na lizing, na period od 48 meseci, planom otplate projektuje se dinamika plaćanja od 132.520,91 dinara na ime glavnice i 17.650,26 dinara na ime kamate.

U periodu januar-jun 2022. godine plaćanja na ime finansijskog lizinga su se obavljala prema ugovorenim planovima otplate.

Izveštaj o ulaganjima

Od januara do kraja juna 2022. godine okončan je postupak javne nabavke revitalizacije bunara zaključivanjem ugovora na iznos od 2.980.000 dinara bez PDV-a (završena i isplaćena investicija); za izgradnju magacina i garaže na PPOV-u okončan je postupak izuzete nabavke zaključivanjem ugovora na iznos od 1.485.774 dinara bez PDV-a (radovi su završeni, plaćanje je u toku) i za bunarske pumpe okončan je postupak izuzete nabavke zaključivanjem ugovora na iznos od 247.956 dinara bez PDV-a (dobra su isporučena i plaćanje je završeno).

Ostale investicije u investicionom planu ovog javnog preduzeća ostaju planirane a nerealizovane.

Potraživanja, obaveze i sudski sporovi

Ukupna potraživanja 30. juna 2022. iznose 120 miliona dinara, obuhvatajući potraživanja od pravnih lica za vodu i kamatu, potraživanja od fizičkih lica za vodu i kamatu, potraživanja za usluge prema trećim licima, kao i potraživanja od fizičkih i pravnih lica po osnovu tužbi.

Najveći iznos se potražuje od fizičkih lica i to čini 79% ukupnog potraživanja.

Oko 59% ukupnog potraživanja starije je od 12 meseci.

Ukupne obaveze na dan 30.6.2022. godine bile su 19 miliona dinara, obuhvatajući time obaveze prema dobavljačima za tekuće održavanje i obaveze prema dobavljačima za osnovna sredstva.

Oko 95% ukupnih obaveza se odnose na obaveze prema dobavljačima za tekuće održavanje.

Što se tiče sudskih sporova, krajem juna bilo je aktivno 8 sporova ukupne vrednosti 774.832 dinara (u 7 sporova Vodokanal tuži, a u jednom je tužena strana).

K.D.F.
Projekat „Odluke u ime građana 2022“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. (Foto: pixabay.com; JP Vodokanal)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *