Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Kontrola DRI u opštini Bečej: Uočene nepravilnosti u radu lokalne samouprave

Uočene nepravilnosti u radu lokalne samouprave

Državna revizorska institucija (DRI) prošle godine uradila je reviziju pravilnosti poslovanja opštine Bečej – revizija se odnosila na sprovođenje mera koje je lokalna samouprava preduzela u cilju ispravljanja nepravilnosti koje su otkrivene revizijom finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Bečej za 2010. godinu.

Revizijom je obuhvaćeno poslovanje opštine od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

Izveštaj državnih revizora objavljen je sredinom decembra 2023. godine.

U izveštaju DRI konstatuje se da opština Bečej nije otklonila tri nepravilnosti, pet je delimično otklonila, a u celini je otklonila 13 nepravilnosti otkrivenih revizijom finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Bečej za 2010. godinu.

Za uređenje oblasti koje su bile predmet revizije DRI je dala osam preporuka usmerenih na broj zaposlenih i angažovanih lica u skladu sa propisima, prenos sredstava na osnovu validne računovodstvene dokumentacije, preuzimanje obaveza u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama, uspostavljanje analitičke evidencije finansijske imovine u delu domaćih akcija, pravilno iskazivanje rezultata u bilansu prihoda i rashoda i povraćaj neutrošenih sredstava budžeta i ostalog kapitala, usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i uspostavljanje adekvatnog sistema interne kontrole.

Šta opština nije uradila?

Opština od 2010. do kraja 2022. godine nije otklonila tri nepravilnosti: broj zaposlenih na određeno vreme i angažovanih lica veći je u odnosu na propisani limit; nepravilno je iskazan rezultat u bilansu prihoda i rashoda i nije izvršen povraćaj neutrošenih sredstava budžeta.

Nepravilnosti koje su delimično otklonjene: izvršeni su rashodi bez validne računovodstvene dokumentacije; izvršeni su rashodi bez sprovedenog postupka javne nabavke; nije usklađeno stanje potraživanja i obaveza u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem; nije uspostavljena sveobuhvatna evidencija o finansijskim transakcijama opštinske uprave.

Jedna nepravilnost nije bila primenjiva jer je JP Stankom Bečej, odnosno JP Direkcija za izgradnju prestalo da postoji kao indirektni korisnik budžetskih sredstava.

Više zaposlenih od dozvoljenog broja

Lokalna samouprava nije do kraja 2022. godine otklonila tri nepravilnosti otkrivene revizijom finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Bečej za 2010. godinu.

Ukupan broj zaposlenih lica na određeno vreme (izuzev u svojstvu pripravnika), lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge, kao i posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje i lica angažovanih po drugim osnovama prevazilazi 10% ukupnog broja zaposlenih lica na neodređeno vreme.

U prethodnoj reviziji utvrđeno je da je u opštini Bečej na dan 31.12.2010. godine, broj angažovanih lica na određeno vreme bio veći za 34,1% u odnosu na propisani limit.

Opština Bečej je 31. decembra 2022. godine imala 83 lica zaposlena na neodređeno vreme, osam lica na određeno vreme (jedno lice je na zameni odsutnog zaposlenog do njegovog povratka), šest lica angažovanih po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima (jedan zaključen na osnovu ugovora o dodeli finansijskih sredstava-granta koji je opština zaključila sa Predstavništvom „HELVETAS SRB Swiss Intercoopetation SRB“ i pet na osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava) i 10 lica angažovanih na osnovu ugovora o delu.

U bilansu prihoda i rashoda nije iskazan deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine, kao ni utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za otplatu obaveza po kreditima i nije izvršeno opredeljivanje dela viška prihoda za namensku upotrebu u narednoj godini i neraspoređeni deo viška prihoda i primanja za prenos u narednu godinu.

U prethodnoj reviziji utvrđeno je da u bilansu prihoda i rashoda nije pravilno iskazan rezultat, tako da je budžetski deficit veći za 5.433.000 dinara, a fiskalni deficit za 19.335.000 dinara.

Indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Bečej u 2022. godini nisu izvršili povraćaj neutrošenih sredstava budžeta na račun izvršenja budžeta.

U prethodnoj reviziji utvrđeno je da nije izvršen povraćaj neutrošenih sredstava budžeta od strane korisnika budžetskih sredstava.

Fudbalski klub nije pravdao potrošen novac

Opština Bečej delimično je otklonila pet nepravilnosti otkrivene revizijom finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Bečej za 2010. godinu.

Opština Bečej je u 2022. godini preuzela obaveze i izvršila rashode na ime dotacija sportskom klubu OFK „Bečej 1918“ u iznosu od 3.600.000 dinara, bez dostavljenog završnog izveštaja o realizaciji programa sportskog kluba sa fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošku sredstava. Na ovaj način izvršeni su rashodi bez validne računovodstvene dokumentacije.

U prethodnoj reviziji utvrđeno je da je opština Bečej prenela i evidentirala sredstva budžeta u iznosu od 19.381.000 dinara bez validne računovodstvene dokumentacije.

Opštinska uprava je preuzela obaveze i izvršila rashode za nabavku pića i drugih dobara za potrebe opštinske kantine i za angažovanje lica po osnovu ugovora o delu u iznosu od najmanje 4.232.000 dinara, bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

U prethodnoj reviziji utvrđeno je da je opština Bečej izvršila nabavku dobara i usluga bez sprovođenja postupaka javne nabavke u iznosu od 4.482.000 dinara.

Opština Bečej nije uskladila stanje obaveza u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem utvrđenim nakon izvršenog popisa za iznos od 3.477.000 dinara.

U prethodnoj reviziji utvrđeno je da u glavnoj knjizi JP Stankom Bečej nisu evidentirana potraživanja po osnovu uređivanja građevinskog zemljišta, sumnjiva i sporna potraživanja kao ni obaveze za primljeni avans u ukupnom iznosu od 22.272.000 dinara, dok je neusklađeno stanje u glavnoj knjizi sa popisom na poziciji dobavljača za 503.000 dinara i na poziciji potraživanje za manje doznačena sredstva od državnih organa i organizacija za 11.000 dinara.

Preporuke DRI

Državna revizorska institucija preporučila je nadležnima u opštini Bečej da otklone nepravilnosti prema sledećim prioritetima: da obezbede da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme (izuzev u svojstvu pripravnika) ne bude veći od 10% ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, osim izuzetno, uz saglasnost tela vlade, na predlog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva; da prenos sredstava iz budžeta sportskim organizacijama obavljaju na osnovu validne računovodstvene dokumentacije; da nabavku dobara i usluga rade sprovođenjem odgovarajućeg postupka javne nabavke, osim ukoliko ne postoje razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama; da uspostave analitičku evidenciju finansijske imovine u delu domaćih akcija i ostalog kapitala i da na bazi validne računovodstvene dokumentacije izvrše usaglašavanje učešća kapitala opštine Bečej u kapitalu pravnih lica; da bilans prihoda i rashoda popunjavaju i korigovanje budžetskog suficita vrše u skladu sa propisima; da obezbede da direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava do isteka fiskalne godine vrše povraćaj neutrošenih sredstava budžeta na račun izvršenja budžeta opštine Bečej; da po izvršenom popisu izvrše usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i da po okončanom popisu izvrše usaglašavanje knjigovodstvenog stanja kratkoročnih potraživanja sa stvarnim stanjem.

Izveštaj o otklanjanju nepravilnosti

Opština Bečej je u skladu sa zakonom dužna da podnese Državnoj revizorskoj instituciji pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti ili nesvrsishodnosti (odazivni izveštaj).

Za nepravilnosti koje je moguće otkloniti u roku od 90 dana opština Bečej obavezna je da uputi dokaze DRI o otklanjanju nepravilnosti, odnosno preduzimanju mera ispravljanja. Za nepravilnosti koje je moguće otkloniti u roku do godinu dana i u roku do tri godine, opština je obavezna da pošalje DRI akcioni plan u kom će opisati mere i aktivnosti koje će biti preduzete radi otklanjanja nepravilnosti ili smanjenja rizika od pojavljivanja nepravilnosti u budućem poslovanju kao i planirani period preduzimanja mera, navodi se u izveštaju o reviziji poslovanja opštine.

Zašto je urađena revizija u opštini?

Prema Zakonu o Držanoj revizorskoj instituciji u poslerevizionom postupku se ocenjuje da li su mere ispravljanja zadovoljavajuće. Poslerevizioni postupak se završava izdavanjem poslerevizionog izveštaja najčešće u roku od 4 do 5 meseci od izdavanja izveštaja o reviziji.

Nakon izdavanja poslerevizionog izveštaja, preporuke sa dužim rokom otklanjanja se prate, a Državna revizorska institucija nema mehanizam da reaguje u slučaju da se ne sprovode, osim sprovođenja nove revizije.

U postupku procene rizika utvrđeno je da postoji rizik da opština Bečej nije otklonila utvrđene nepravilnosti na zadovoljavajući način, zbog čega je doneta odluka o sprovođenju revizije.

Priredila: K.D.F.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *