Podržite Bečejski mozaik

Dostupan za sve, finansiran od strane čitalaca

Arhiva |

Impresum |

Kontakt |

Pretražite

Logo Becejski

Monitoring rada lo­kal­ne sa­mo­upra­ve: Malim koracima do aktiv­nog gra­đa­nina (1. deo)

Malim koracima do aktiv­nog gra­đa­nina (1. deo)Foto: Bečejski mozaik

„Malim koracima do aktivnog građanina – monitoring rada lokalne samouprave Bečeja“ je naziv medijskog projekta koji će narednih meseci realizovati redakcija Bečejskog mozaika.

Cilj projekta je da doprinese stvaranju uslova za efikasno ostvarivanje prava gradana na ukljucenost u kontrolu rada lokalne vlasti.
Do kraja januara 2011. godine objavicemo tri tematska dodatka o mogucnostima kontrole rada lokalne samouprave i o rezultatima monitoringa rada lokalne vlasti. Monitoringom bice obuhvacen opštinski budžet, završni racun budžeta, sednice skupštine lokalne vlasti, rad Opštinskog veca, javne nabavke, realizacija odobrenih projekata, rad opštinskih institucija i javnih preduzeca… Obradice se i tema nacina i mogucnosti ucešca gradana i civilnih organizacija u kontroli vlasti.
U prvom dodatku koji je pred vama pišemo o radu Skupštine opštine, o odlukama predsednika opštine i Opštinskog veca i o trošenju sredstava iz tekuce budžetske rezerve 2009. godine.
O tome kakve je odluke doneo lokalni parlament ove godine citacete u narednom periodu.
Realizaciju projekta „Malim koracima do aktivnog gradanina“ omogucila je Norveška narodna pomoc (Norwegian People’s Aid).

Redakcija Becejskog mozaika

Sastav lokalnog parlamenta – Lokalni zakonodavci vole da menjaju stranke

Parlament (u slucajevima opština Skupština opštine) je zakonodavni organ svake vlasti, pa se pretpostavlja da tamo sede ozbiljni i strucni ljudi, clanovi politickih stranaka, koje su dobile najviše glasova na prethodnim lokalnim izborima (poslednji izbori održani su u maju 2008. godine).
Odluke parlamenata, u našem slucaju lokalnog parlamenta Beceja, govore o kvalitetu vlasti i te odluke su temelj razvoja (ili kocenja razvoja) i nacina života u svakoj sredini.
Za razvoj lokalne zajednice su od izuzetnog znacaja strateški dokumenti i planovi kao što su Strategija održivog razvoja, lokalni akcioni planovi za decu, za mlade, za Rome, Generalni plan, planovi detaljne regulacije itd. Dakako, i realizacija tih planova, a sa tim u Beceju postoje problemi – doneti planovi se uglavnom ne, ili se delimicno realizuju. Takav je slucaj, recimo, i sa Strategijom održivog razvoja opštine Becej, koja je usvojena u lokalnom parlamentu 2007. godine.

Parlamentarne stranke

Nakon poslednjih lokalnih izbora u maju 2008. godine, u lokalni parlament Beceja ušlo je 13 odbornika Madarske koalicije – Savez vojvodanskih Madara (SVM), Demokratska stranka vojvodanskih Madara (DSVM) i Demokratska zajednica vojvodanskih Madara (DZVM) – 8 odbornika Pokreta za Becej – Dušan Jovanovic, 7 odbornika koalicije Za evropsku opštinu Becej – Demokratska stranka, G17 plus, Liga socijaldemokrata Vojvodine – 6 odbornika Srpske sloge – Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija – i dvojica odbornika stranke „Kao jedna kuca“.
U avgustu 2010. godine u becejskom parlamentu još uvek ima 36 odbornika, ali neke predizborne koalicije su se raspale, neki odbornici su promenili politicki dres, trecima je oduzet mandat, a neki deluju pod drugim imenom.
Petoro odbornika DZVM-a je napustilo Madarsku koaliciju i radi kao posebna odbornicka grupa, te Madarsku koaliciju danas cine samo SVM i DSVM sa 8 odbornika.
Ne postoji više ni Pokret za Becej – Dušan Jovanovic, jer su se odbornici ove grupe gradana kolektivno uclanili u Demokratsku stranku (osim jednog odbornika), pa sada odbornicka grupa Za evropsku opštinu Becej ima 13 odbornika, jer ju je, s druge strane, napustio odbornik Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji deluje samostalno.
Srpska sloga i dalje ima 6 odbornika nasuprot tome što je troje odbornika iz Srpske radikalne stranke prešlo u Srpsku naprednu stranku, ali su njima radikali oduzeli mandate koji su dodeljeni „izvornim“ radikalima. Medutim, troje naprednjaka bi uskoro (po odluci Ustavnog suda) trebalo da dobije nazad svoje mandate.
Što se tice „Kao jedne kuce“, ova stranka i dalje ima dva odbornika, ali sada su oni clanovi Vojvodanske partije.
Jasno je da današnji sastav odbornika lokalnog parlamenta nije u skladu sa izbornom voljom gradana iz maja 2008. godine, ali ništa zato, vecina aktera na politickoj sceni Srbije svakako smatra da su gradani nužno zlo i za njima imaju potrebe jedino u predizbornim kampanjama i tog dana kada se održavaju izbori.

Lokalni poslanici

Odbornici Skupštine opštine Becej su:
Šandor Pal (DZVM, nedavno je preminuo, njegovo mesto ce zauzeti neko drugi sa izborne liste DZVM-a),
Ðerd Lajber (SVM),
Ildiko Nad (DSVM),
Ištvan Tari (DZVM),
Dora Horvat (DZVM),
Zoltan Sabo (SVM),
Jožef Novak (DZVM),
Zoltan Smieško (DZVM),
Veronika Kasaš (SVM),
Šandor Buru (DSVM),
Ervin Ragac (SVM),
Norbert Kovac (SVM),
Silard Demeter (SVM),
Dušan Jovanovic (DS),
Petar Maksimovic (DS),
Slobodan Borojevic (DS),
Rudolf Albahari (DS),
Laslo Vince (samostalni odbornik),
Ljiljana Miškovic (DS),
Janoš Flajs (DS),
Vera Popovic (DS),
Šandor Nad (DS),
Vladimir Petkovic (DS),
Gordana Kovacev (DS),
Radoslav Ivanovic (DS),
Marijana Ðakovic (G17plus),
Siniša Momcilovic (G17 plus),
Velimir Ciplic (LSV),
Dragan Živkov (SRS),
Nemanja Lam (SRS),
Branimir Bašic (DSS),
Dušan Stefanovic (NS),
Stojan Stojanovic (SRS),
Nebojša Kolarski (SRS),
Robert Kiš (Vojvodanska partija),
Aleksandar Dimitrijevic (Vojvodanska partija).
Nema rodne ravnopravnosti u Skupštini opštine – lokalni parlament cine 29 odbornika i 7 odbornica.

Vladajuca koalicija

Vladajuca koalicija u Skupštini opštine sastoji se od odbornika Madarske koalicije (SVM i DSVM), koalicije za Evropsku opštinu Becej (DS i G17 plus) i odbornika Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Odbornici Vojvodanske partije ponekad glasaju kao i odbornici vladajuce koalicije, a slicna je situacija i sa odbornicima (ili delom njih) DZVM-a.
„Prava“ opoziciona grupacija je samo koalicija Srpska sloga (SRS, DSS i NS).
Predsednik Skupštine opštine je Dušan Jovanovic (DS), a njegova zamenica je Ildiko Nad (DSVM).

Kristina Demeter Filipcev

Sednice lokalnog parlamenta 2009. godine -Za godinu dana lokalni parlament je zasedao 11 puta

U toku 2009. godine održano je 11 sednica Skupštine opštine.

Grb i zastava opštine

Prva sednica lokalnog parlamenta 2009. godine – 11. od izbora u maju 2008. godine – održana je 30. januara kada su becejski odbornici doneli odluku o izgledu grba i zastave opštine Becej.
Grb opštine je okruglog oblika, u spoljašnjem krugu na beloj podlozi crnim slovima na latinskom jeziku stoji natpis: „SIGILLUM PRIVILEGIATI ET REGIO CORONALIS DISTRICTUS CIS – TYBISCANI ANNO 1800“, a u unutrašnjem krugu je štit sa šiljastim podnožjem sa biljnom geometrijskom ornamentikom zlatne boje na smedoj pozadini. Štit je okružen lisnatom krunom i nalazi se unutar kružnog pecata. Štit je podeljen horizontalno na dva jednaka dela sa stilizovanim talasima reke Tise srebrne boje. Unutar štita u gornjem delu na crvenoj podlozi se nalaze dva amoreta koja drže krunu, ispod koje su zlatnom bojom ispisani inicijali „F II” (Habzburškog cara Franje II), dok je u donjem delu štita na plavoj podlozi figura koja predstavlja svetog velikomucenika Georgija, koji ubija aždaju, kao i tri zlatne zvezdice sa leve strane, odnosno sedam sa desne strane, a podloga podnožja je zelene boje.
Zastava opštine Becej je trobojna: bele, plave i zelene boje, u srazmeri 2:1:1. U gornjem levom uglu zastave, na belom polju, nalazi se grb opštine.
Grb i zastava opštine upotrebljavaju se zajedno sa grbom i zastavom Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i madarske nacionalne zajednice po sledecem redosledu (s leve na desnu stranu): grb i zastava Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine, madarske nacionalne zajednice i opštine Becej.
Skupština opštine na 11. sednici donela je odluku i o naknadama odbornicima i clanovima radnih tela Skupštine opštine.

Prema toj odluci lokalni poslanici imaju pravo na naknadu koja obuhvata dnevnicu, izgubljenu zaradu i druge troškove vezane za obavljanje odbornicke funkcije i naknadu za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine opštine. Naknada za obavljanje odbornicke funkcije je 7.500 dinara (neto) mesecno, a naknada za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine opštine utvrdena je u visini troškova prevoza u javnom saobracaju (cena autobuske karte).
Predsednik Skupštine opštine i zamenik predsednika Skupštine opštine Becej nemaju pravo na odbornicku naknadu ako su u stalnom radnom odnosu u lokalnoj samoupravi.
Clanovi radnih tela imaju pravo na naknadu za prisustvovanje sednici radnog tela u visini od 4,5% od prosecne mesecne zarade po zaposlenom u opštini Becej, kao i na naknadu za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu radnog tela i sednicu Skupštine opštine (cena autobuske karte).
Na sednici Skupštine opštine razrešeni su stari, a imenovani su novi clanovi školskih odbora u osnovnim i srednjim školama, u muzickoj školi i u decjem vrticu.

Nova vlast – novi clanovi upravnih odbora

Skupština opštine Becej je na 12. sednici 18. februara donela odluku o prazniku opštine i o datumima koji se obeležavaju na teritoriji opštine. Praznik opštine Becej je 1. avgust – Dan ravnopravnosti, kada su 1774. godine drugim ukazom o privilegijama Marije Terezije potvrdene privilegije Potiskog krunskog distrikta date srpskom stanovništvu i proširene su i na nesrpsko stanovništvo, piše u odluci.
Praznik opštine se obeležava svecanom sednicom Skupštine opštine Becej, na kojoj se mogu urucivati nagrade i javna priznanja i može se dodeliti zvanje pocasnog gradanina opštine. Povodom praznika opštine organizuju se svecana akademija, prigodni sportski, kulturni i drugi programi.
Na teritoriji opštine Becej, osim državnih i drugih praznika utvrdenih zakonom i praznika opštine Becej, obeležavaju se i sledeci znacajni datumi: 27. januar – Dan secanja na nevine žrtve Drugog svetskog rata i racije 1942. godine; 6. maj – Ðurdevdan; 20. avgust – Dan Svetog Stefana (Szent István); 1. novembar – Dan secanja na nevine žrtve pogubljene 1944. i 1945. godine; 1091. godina – Prvi pisani pomen Beceja, koji se obeležava na dan praznika opštine.
Lokalni poslanici promenili su i opštinsku odluku o držanju domacih životinja iz 2006. godine. Izmenama se predvida prihvatilište za životinje, da troškovi hvatanja, prevoza i smeštaja domacih životinja ciji je vlasnik ili držalac nepoznat, padaju na teret opštine Becej (sredstva koja su predvidena za rad prihvatilišta), da je kapacitet prihvatilišta 150 životinja itd.
Skupština opštine je donela odluku o donošenju Prostornog plana opštine.
Na sednici lokalnog parlamenta ponovo je imenovan vršilac dužnosti direktora JP Stankom, diplomirani pravnik Stevan Cavic, kome je prethodni mandat na godinu dana istekao. Cavic je imenovan najduže na još jednu godinu.
Nije jasno zašto nije raspisan konkurs za direktora Stankoma kao što pravila nalažu, odnosno jasno je da se radilo o tome da vladajuce stranke u Beceju nisu uspele da se dogovore ko ce biti direktor ovog javnog preduzeca i zato je Cavic još jednom imenovan za v.d. direktora.
Doneto je rešenje i o razrešenju predsednika i clanova Upravnog odbora JP Stankom. Dužnosti su razrešeni Laslo Feher (predsednik), Marta Buru, Dragan Mesaroš, Siniša Bajšanski i Pal Kosanov.
Na istoj sednici imenovani su i novi clanovi Upravnog odbora Stankoma na period od cetiri godine: Tibor Balzam (predsednik), Svetlana Gagic (zamenica predsednika), Robert Kiš, Ružica Kozarski i Siniša Bajšanski.
Razrešeni su, zatim, i clanovi Nadzornog odbora Stankoma, Magdolna Šlajf (predsednica) i Josip Vondracek. Na njihova mesta imenovani su Melinda Šimon (predsednica) i Janoš Cesko.
Razrešeni su clanovi Upravnog odbora JP Toplana, Šandor Buru (predsednik), Ištvan Nemet, Velimir Ciplic, Eržebet Karaconji i Živadin Ristic.
Za nove clanove Upravnog odbora imenovani su Svetislav Pavkov (predsednik), Marta Buru (zamenica predsednika), Spasen Slavnic, Laslo Snopcek i Gabrijela Balzam Sabo.
Dakako, smenjeni su i clanovi Nadzornog odbora, Mihalj Hodi (predsednik) i Gabor Varnju. Umesto njih imenovani su Dragan Grkovic (predsednik) i Lajoš Kasaš.
Smenjeni su i clanovi Upravnog odbora JP Vodokanal, Dušan Dumic (predsednik), Slobodan Zlokolica, Žužana Pap, Janoš Brusnjai, Lajoš Berta i Šandor Kasaš.
Njihova mesta su zauzeli Ferenc Bercek (predsednik), Lajoš Berta, Živadin Ristic, Ferenc Feher, Tibor Hanji i Agneš Hanak Kuti.
Predsednica Nadzornog odbora Vodokanala Ildiko Nad (zamenica predsednika Skupštine opštine) podnela je ostavku, a clan Strahinja Dragin je razrešen funkcije. Predsednik Nadzornog odbora postao je Slobodan Zlokolica, a nova clanica je Ajrina Teodinov.
Promene nisu zaobišle ni opštinske institucije.
Razrešeni su clanovi Upravnog odbora Gradskog muzeja Aleksandra Svircev (predsednica), Ivana Matic i Congor Buru. Njihova mesta zauzeli su Julija Teleki, Slavko Brkic i Siniša Džakulin.
Umesto dotadašnjih clanova Nadzornog odbora (Eva Rab i Boža Nenadovic) imenovani su novi, Miroslav Popovic i Boško Bijelic.
Razrešeni su potom clanovi Upravnog odbora Decjeg vrtica „Labud Pejovic“, Laslo Ðurcik, Janoš Cesko i Macaš Križak, a na njihova mesta imenovani su Eva Virag Rab, Atila Farkaš i Danijela Vukas.

U Gradskom pozorištu funkcije iz Upravnog odbora „oslobodeni su“ Ferenc Feher, Eva Sabo, Natalija Suboticki, Siniša Džakulin, Aleksandar Kekic i Tibor Hanji.
Novi clanovi su Katarina Glavaški, Otilia Sabo, Eržebet Feher, Srdan Doroslovacki, Predrag Švonja i Goran Stankov.
I stari Nadzorni odbor je razrešen (Tanja Drapšin, Ivana Vojnovic i Goran Dumanovic), a sastav novog je: Brankica Stojšic, Jovan Sapundžic i Marija Stefanov.
U Narodnoj biblioteci clanstva u Nadzornom odboru razrešeni su Oto Balzam i Boško Bijelic, a njihova mesta zauzeli su Magdolna Levai i Mita Kobiljski.
U Upravnom odboru OSC-a „Mladost“ od februara 2009. godine ne sede Živko Stakic, Laslo Friš i Stjepan Nikolic, vec Goran Pivnicki, Mihalj Cernjak i ponovo Stjepan Nikolic.
I u toj ustanovi je promenjen sastav Nadzornog odbora. Na mesta Šandora Tota i Arpada Beceija došle su Violeta Ristic i Ildiko Ragac.
Razrešeni su zatim clanovi Upravnog odbora Centra za socijalni rad Dragan Miric, Angela Deli i Julijana Bezeg Cesak. Za nove clanove su imenovani Dragan Miric (ponovo), Žužana Pap i Nandor Ferenc.
Promenjen je i sastav Nadzornog odbora, smenjeni su Otilia Sabo i Predrag Švonja, a za nove clanove su imenovani Dejan Ružicic i Eleonora Nemeš.
Došao je na red i Upravni odbor Doma zdravlja odakle su „odstranjeni“ Ileš Kiš, Sabolc Buru i Julijana Krajtmar, a imenovani su dr Ivan Žikic, Jožef F. Varga i Milan Popovic.
U Nadzornom odboru mesta Ajrine Teodinov i Ildike Beretke zauzeli su Livia Korponai i Stevan Cavic.
Podsetimo, upravni i nadzorni odbori javnih preduzeca i opštinskih ustanova, kao i direktori, biraju se po politickom kljucu u zavisnosti od „politicke jacine“ vladajucih stranaka i ti ljudi su u vecini slucajeva clanovi partija, a ne strucnjaci u poslovima kojima se javna preduzeca i opštinske ustanove bave.
Ukoliko se vratimo na pocetak ove publikacije, na mesto gde navodimo imena i prezimena odbornika lokalnog parlamenta, videcemo da su neki clanovi upravnih i nadzornih odbora u rodbinskim vezama sa odbornicima (vidi prezimena), a ako pregledamo imena novih i starih clanova upravnih i nadzornih odbora, vidimo da se neki ljudi rotiraju iz jednog u drugi, pa se stice utisak da se radi o pravim renesansnim osobama, a u stvari, „kvaka“ je samo u partijskom kljucu i u ogranicenom broju „zaslužnih“ clanova vladajucih stranaka u Beceju.
Rodna ravnopravnost je posebna tema, i to se prilikom postavljanja clanova u upravne i nadzorne odbore ne poštuje. Za clanove u upravnim i nadzornim odborima imenovano je ukupno 21 žena i 35 muškaraca.
Po raspoloživim informacijama, clanovi upravnih odbora dobijaju mesecnu nadoknadu za svoj rad u iznosu od 8.000 do 15.000 dinara (najbolje se placa u javnim preduzecima), a clanovi nadzornih odbora od 4.000 do 8.000 dinara.
Pri tom, ima upravljackih i nadzornih tela koja ne zasedaju svakog meseca.
Gruba racunica kaže da jedan clan upravnog odbora, ukoliko mesecno dobije 15.000 dinara, za godinu dana zaradi 180.000 dinara. Jedna sednica tih odbora ne traje više od 2-3 sata.

Novi nameti u krizi

Na 13. sednici Skupštine opštine 23. marta lokalni poslanici doneli su odluku o opštinskim administrativnim taksama. Te takse se placaju za spise u upravnim stvarima i za druge spise koje Opštinska uprava donosi i izdaje.
Takse placaju gradani koji pokrecu upravni i drugi postupak u lokalnoj samoupravi. Dakle, placa se za zahteve, rešenja, dozvole i druge isprave.
Takse ne placaju organi, organizacije i institucije Republike Srbije, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, crkve i verske zajednice registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama, Crveni krst Srbije, diplomatsko-konzularna predstavništva stranih država, pod uslovom uzajamnosti. Za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak placa se 150 dinara, za zahtev za davanje mišljenja o primeni opštinskih propisa 500 dinara, za rešenja i zakljucke koje donosi Opštinska uprava, 200 dinara, za izdavanje uverenja, odnosno potvrde 150 dinara.
Za žalbu, prigovor protiv rešenja ili zakljucka Opštinske uprave, o kojoj odlucuje Opštinsko vece placa se 200 dinara, za fotokopiju dokumenta iz arhive po polutabaku originala 200 dinara, za uvid u arhivirani predmet, za svaki zapoceti sat 100 dinara, za prijavu za sklapanje braka 100 dinara, za izdavanje potvrde o životu, potvrde o izdržavanju i potvrde o porodicnom stanju koje se koriste u inostranstvu, 800 dinara, za izdavanje dozvole za taksi 300 dinara, za izdavanje duplikata dozvole za taksi 600 dinara, za produženje/izmenu podataka o taksi dozvoli 300 dinara.
I ima još lokalnih nameta: za rešenje o kretanju i zaustavljanju mimo utvrdenog režima saobracaja placa se 1.000 dinara, za rešenje o kretanju i zaustavljanju radi snabdevanja, za izdavanje odobrenja za kretanje i zaustavljanje vozila u pešackoj zoni za posebne potrebe takode 1.000 dinara.
I dalje: za rešenje o utvrdivanju naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta potrebno je platiti 500 dinara, za odluku o davanju saglasnosti na upotrebu imena Becej, Óbecse u poslovnom imenu privrednog subjekta treba dati 25.000 dinara. Stice se utisak da lokalna administracija ima monopol na ime grada!
Ukoliko se traži da se bespravno useljena lica isele, umesto da ta lica placaju, podnosilac zahteva ima da plati 300 dinara, zahtev za izvršenje rešenja košta 300 dinara, a zahtev radi izmene uslova iz kupoprodajnog ugovora 200 dinara.

Za izdavanje akta o uslovima uredenja prostora (za individualnu izgradnju) treba obezbediti 300, a u slucaju privrednih i drugih objekata 600 dinara.
Za rešenje o potvrdivanju plana posebnih delova zgrada placa se 600 dinara, za tehnicki pregled i izdavanje upotrebne dozvole za individualne objekte putem komisije 600 dinara, za tehnicki pregled i izdavanje upotrebne dozvole za privredne objekte 500 dinara, za inspekcijski pregled objekata radi izdavanja zapisnika i uverenja 600 dinara, za zahtev radi izrade urbanistickog projekta (parcelacija ili preparcelacija) 1.000 dinara, za rešenje radi rušenja objekta 500 dinara.
Za akte kojima se odobrava izgradnja gradevinskih objekata za pomocne objekte i druge objekte (za fizicka lica) placa se 800 dinara, a od pravnih lica se uzima 1.500 dinara; za stambenu izgradnju se od fizickih lica traži 1.000, a od pravnih 3.000 dinara itd.
Lokalne administrativne takse su prihod opštinskog budžeta i opština odreduje njihovu visinu.
Odredene su, zatim, i naknade za poslove koje obavlja Opštinska uprava, njihov iznos se krece od 100 do 42.000 dinara.
Na 13. sednici Skupštine opštine doneta je odluka i o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od elementarnih i drugih vecih nepogoda na teritoriji opštine i o obrazovanju opštinskog štaba za upravljanje i preduzimanje mera u slucaju nastupanja elementarnih i drugih vecih nepogoda.
Elementarnim i drugim vecim nepogodama smatraju se zemljotres, poplava, atmosferska nepogoda, suša, nagomilavanje leda na vodotokovima, odronjavanje i klizanje zemljišta, požar, eksplozija, nekontrolisano oslobadanje, izlivanje i rasturanje štetnih gasovitih, tecnih i cvrstih hemijskih i radioaktivnih materija, saobracajne nezgode, rušenje brane na vodotoku, epidemija zaraznih bolesti, stocnih zaraznih bolesti i biljnih bolesti, pojava štetocina i slicne pojave vecih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi ili da prouzrokuju štetu veceg obima.
Opština ureduje i organizuje zaštitu od nepogoda, izraduje planove zaštite od nepogoda i obezbeduje ostvarivanje prava i dužnosti gradana i pravnih lica.
Lokalni parlament doneo je odluku o Geografskom informacionom sistemu opštine (GIS) koji je namenjen prikupljanju, obradi, upravljanju, analizi, prikazivanju i održavanju prostorno orijentisanih informacija. Osnivac i vlasnik GIS-a je opština Becej i u ime opštine sve poslove u vezi sa GIS-om obavlja radna grupa za GIS. Do danas nema informacija o tome da li je GIS izraden.
Donesena je odluka i o stavljanju van snage privremene odluke o Opštinskom vecu opštine Becej.
Zatim je lokalni parlament usvojio odluku o naknadama clanovima i predsedniku Komisije za planove opštine. Komisija ima pravo na pojedinacnu naknadu za rad, po održanoj sednici, u visini naknade koju imaju odbornici Skupštine opštine Becej za obavljanje odbornicke funkcije (7.500 dinara mesecno) i na naknadu za putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu komisije.
Skupština opštine dala je saglasnost na odluku Skupštine Potisja d.o.o. o minimalnoj zapremini, broju, vrsti i tipu posude za sakupljanje smeca.
Tip i vrsta posude za sakupljanje smeca je PVC kanta standardizovanog tipa, cija minimalna zapremina iznosi 120 litara, s tim da posuda može biti i zapremine od 80 litara u slucaju ako vlasnik nekretnine živi sam u domacinstvu. Svako domacinstvo ima pravo na jedan komad posude za sakupljanje smeca bez naknade.
Izgleda da ipak nema svako domacinstvo pravo na kantu, jer u avgustu 2010. još uvek postoje domacinstva u Beceju koja nisu dobila kante i ne znaju ni kada ce ih dobiti.
Na 13. sednici Skupštine opštine razrešeni su clanovi Upravnog odbora Turisticke organizacije Becej, Aleksandar Bunjevacki, Milan Popovic, Ðerd Lajber i Balint Gabor. Na njihova mesta su imenovani Radomir Jelic, Dušan Suzic, Sabolc Sloboda, Branka Šarac i Budimir Bašic na period od cetiri godine.
Razrešeni su zatim i clanovi Nadzornog odbora (Šandor Katona i Ervin Farkaš), a imenovani su novi clanovi: Ðuro Ikac, Šandor Katona (ponovo) i Laura Pejic.
Na mesto preminulog clana Upravnog odbora Narodne biblioteke Dragomira Vukosavljevica imenovana je Mira Pešic.
Skupština opštine je dala saglasnost na Pravila Fonda za zaštitu životne sredine opštine Becej – Eko fond Becej, a za vršioca direktora Fonda imenovala je Gorana Sadžakova.

Plan regulacije kružnog toka – a kružnog toka još nema

Na 14. sednici Skupštine opštine 30. aprila donet je Plan detaljne regulacije za kružni tok saobracaja na raskrsnici državnih puteva I reda br. 3 i II reda br. 122 u Beceju.
Doneta je odluka i o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede opštine, ciji je zadatak da obezbedi sredstva za razvoj pojedinih grana poljoprivrede u skladu sa programima opštine Becej, racionalno korišcenje kao i razvoj postojecih prirodnih resursa. Izvori finansiranja Fonda su: budžeti opštine, republike i pokrajine, donacije itd.
Sredstva Fonda se troše na osnovu finansijskog plana, a u skladu sa odredbama Statuta Fonda. Organi Fonda su: Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor. Organi Fonda za svoj rad odgovaraju predsedniku opštine i Skupštini opštine Becej.
Do danas se ne zna da li ovaj fond uopšte radi.
Skupština opštine je donela i odluku o planiranim merama zaštite od elementarnih i drugih vecih nepogoda.
Na toj sednici je diplomirani ekonomista Zvonimir Stankov imenovan za direktora JP Stankom i time je prestao mandat v.d. direktora Stevana Cavica.
Odbornici su usvojili izveštaje o radu zaštitnika gradana opštine Becej, Turisticke organizacije Becej, otvorene zaštite Gerontološkog centra za 2008. godinu i dali su saglasnost na plan rada Gerontološkog centra za 2009.

Usvojen je zatim izveštaj o izvršenju programa rada Istorijskog arhiva Senta za 2008. i data je saglasnost na program delatnosti Istorijskog arhiva za 2009. godinu.
Bez obzira na to što nije istekao njen mandatni period od cetiri godine Ružica Kolarski je razrešena clanstva u Upravnom odboru Stankoma. Isto se desilo i Živadinu Risticu (UO Vodokanal), ali je Ristic odmah imenovan za clana Upravnog odbora Stankoma, a njegovo mesto u Vodokanalau zauzeo je Zoltan Balzam.
Lokalni parlament je doneo odluku i o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta i organizovanju poljocuvarske službe na podrucju opštine kojom je propisao mere za zaštitu od poljske štete i mere za zaštitu od spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu.

Politicka trgovina

Skupština opštine je 20. maja 2009. godine, na 15. sednici usvojila Operativni plan zaštite od poplava za teritoriju opštine Becej, a za direktora Doma zdravlja, na cetvorogodišnji period, imenovala specijalistu urgentne medicine Sinišu Šijacica.
Nakon što je konstatovano da je pojedinim ljudima u opštinskim komisijama prestalo clanstvo, na njihova mesta imenovani su novi clanovi.
Radi se o politickoj trgovini vladajucih partija sa DZVM-om, jer su predstavnici ove stranke zatražili clanstvo u opštinskim radnim telima.
Novi clanovi Komisije za statutarna pitanja postali su Snežana Batinic i Zoltan Smieško, Komisije za predstavke i žalbe Dora Horvat, Saveta za društvene delatnosti Ištvan Tari i Ðerd Lajber, Saveta za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Peter Lajoš i Ferenc Romoda, a Saveta za privredu i poljoprivredu Jožef Novak.

Završni racun budžeta za 2008. godinu

Na 16. sednici lokalnog parlamenta 10. juna usvojen je izveštaj o izvršenju odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za 2008. godinu u kom se navodi da su ukupni prihodi i primanja 576.593.370 dinara i preneta sredstva 109.207.697 dinara, što ukupno iznosi 685.801.067 dinara umanjeno za vracena sredstva Ministarstvu za protivpožarnu zaštitu u iznosu od 221.483 dinara, korigovano za povracaj sredstava za prevoz daka Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u iznosu od 86.014 dinara (u 2009. godini) i povracaj salda blagajne Opštinske uprave u iznosu od 84 dinara za period od 1. januara 2008. do 31. decembra 2008. godine iznose 685.665.682 dinara.
Ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Becej od 630.006.316 dinara i sredstva stalne budžetske rezerve u iznosu od 4.093.277 dinara iznose 634.099.593 dinara.
Razlika ukupnih prihoda i primanja i prenetih sredstava i ukupnih rashoda i izdataka iznosi 55.659.366 dinara, koja se sastoji od salda racuna izvršenja budžeta u iznosu od 43.306.089 dinara, sredstva izdvojena u stalnu budžetsku rezervu za period od 1. januara 2008. – 31. decembra 2008. godine u iznosu od 4.093.277 dinara, i potraživanja od JP Vodokanal u iznosu od 8.260.000 dinara. Razlika ukupnih primanja i ukupnih izdataka prenosi se u budžet za 2009. godinu u iznosu od 55.659.366 dinara koja se sastoji od salda racuna izvršenja budžeta u iznosu od 43.306.089 dinara, sredstva izdvojena u stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 4.093.277 dinara i potraživanja od JP Vodokanal u iznosu od 8.260.000 dinara.
Na istoj sednici donesen je i završni racun opštinskog budžeta za 2008. godinu.
Donesena je odluka i o tome da opština Becej pristupa zakljucivanju Sporazuma o saradnji opština o formiranju Regionalnog centra za upravljanje cvrstim komunalnim otpadom. Sporazum je trebao da potpiše predsednik opštine.
Zatim je donesena odluka o ustanovljavanju nagrada i javnih priznanja i o dodeli zvanja pocasnog gradanina opštine, kojom se ureduju vrste nagrada i javnih priznanja, komisija za dodelu nagrade, javnih priznanja i zvanja pocasnog gradanina, postupak dodeljivanja nagrada i javnih priznanja, kao i uslovi i nacin dodele zvanja pocasnog gradanina opštine. Nagrade, javna priznanja i zvanje pocasnog gradanina dodeljuju se povodom praznika opštine Becej, prvog avgusta svake, odnosno svake pete godine, pocev od 2010. godine.

Lokalne komunalne takse i naplata parkiranja

Skupština opštine je na 17. sednici 15. jula donela Generalni plan naselja Becej.
Tada je donesena i odluka o lokalnim komunalnim taksama kojom su u Beceju uvedene takse za korišcenje prava, predmeta i usluga na teritoriji opštine, a utvrdeno je i ko su obveznici, zatim visina, olakšice, rokovi i nacin placanja.
Takse su uvedene (uspostavljeno je nekoliko zona i cene variraju u zavisnosti od atraktivnosti zona) za isticanje firme na poslovnom prostoru, za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i slicno), za držanje motornih drumskih i prikljucnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, za korišcenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija, za držanje i korišcenje plovnih postrojenja i plovnih naprava i drugih objekata na vodi, za držanje i korišcenje camaca i splavova na vodi, za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi, za korišcenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetnickih zanata i domace radinosti, za držanje sredstava za igru („zabavne igre“), za držanje muzickih uredaja i priredivanje muzickog programa u ugostiteljskim objektima, za korišcenje reklamnih panoa, za korišcenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišcenja, za kori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *